Nieuws

De website wordt steeds aangepast.
Via het engelse vlaggetje komt men op de engelse pagina's.

***********************************************

Kijk ook eens op www.stopumts.nl

18-12-2010: Is deze pagina opgeschoond.

Ouder nieuws staat nu op Pagina 11a.html en Pagina11b.html en Pagina11c.html en Pagina11d.html en Pagina11e.html

 

23-09-2010 Antennes

Voor diegenen, waarvoor het verhaal iets te technisch is hier wat afbeeldingen van antennes.
Allereerst de Narda EMR-300 met omnidirectionele antenne.

05-10-2010 Antennebureau en Agentschap Telecom metingen

In Belgie onderzoekt het LNE tesamen met het BIPT mijn opmerkingen en stelt:
Zodra we meer duidelijkheid hebben gekregen, zullen we de burgers (aanvrager van de metingen) informeren over de metingen (wat er juist gemeten wordt). Zoals reeds gesteld, worden momenteel geen meetverslagen meer opgestuurd tot deze situatie is uitgeklaard.

In Nederland blijft het Antennebureau arrogant bij haar standpunt:
Het Antennebureau staat nog steeds achter de tekst in onze nieuwsbrief. Daarnaast hebben wij geen reden om te twijfelen aan de correctheid van metingen zoals deze zijn gedaan door Agentschap Telecom. We zullen Agentschap Telecom dan ook niet verzoeken de metingen opnieuw uit te voeren.

Bij Agentschap Telecom heb ik formeel een klacht ingediend aangaande foutieve metingen.
Het is nu wachten op hun stellingname.

Ik heb aangetoond, dat de metingen van Agentschap Telecom niet correct zijn.

Ook zij bepalen na het meten van de hoogste boom in een bos, dat dat de enige boom in het bos is.

Het Antennebureau wordt steeds minder geloofwaardig.

Er zijn de afgelopen jaren steeds meer antennes bijgekomen, en het zou rekenkundig al zeer onwaarschijnlijk zijn dat de totale straling niet zou zijn toegenomen.
Let wel, de nieuwere antennes hebben niets met dekking te maken, want die is er voldoende.
De nieuwe antennes hebben enkel als doel om aan de toegenomen vraag door mobieltjes tegemoet te komen: Dus meer straling. Het betreft een capaciteitsprobleem.

Qua meters nog het volgende:
In de uitgaves van *het bitje* September 2010 kan iedereen lezen, dat een breedband meter niet alle signalen kan optellen, laat staan ze meten. Een breedbandmeter kan slechts één signaal meten, namelijk het sterkste. Alle andere signalen die daar in de buurt zijn worden niet meegenomen.
Agentschap Telecom gebruikt ook een breedband meter van Narda.

Om wel meerdere signalen te meten dient men frequentieselectief te meten, en dat doet men met een spectrumanalyser. Maar ook hier maakt men dezelfde fout.
Men meet weliswaar over een groot spectrum van frequenties, maar plaatst slechts één marker bij ieder verschillend signaal. Dus van bv. GSM900 slechts één marker van het sterkste signaal; de andere zwakkere GSM900 signalen worden buiten beschouwing gelaten. Dus als er bijvoorbeeld op een dak 10 UMTS masten staan, wordt er slechts één enkele gemeten.
En dat vind ik meettechnisch onjuist.

Zie mijn verhaal hieromtrent.
Het *sommeren van meerdere signalen is een tijdrovende bezigheid, want men moet rekening houden met frequentie, antennefactor en sterkte van het betreffende signaal. Die data moet men in een spreadsheet invoeren.
Met mijn apparatuur en software is dat een stuk gemakkelijker. Zie verhaal.

 

09-10-2010 Belgische Hoge Gezondheidsraad

In Nederland geeft de Gezondheidsraad haar adviezen m.b.t. straling gebaseerd op enkel literatuurstudies.
Daar zij zelf geen onderzoeken plegen, zijn en blijven het schriftgeleerden. Daar zij de mening zijn toegedaan, dat zij beter dan ieder ander in de hele wereld kunnen lezen zijn het tevens Farizeeërs.

De nederlandse Gezondheidsraad blijft erbij om hogere grenswaarden te blijven adviseren, dan die welke de ICNIRP heeft aanbevolen, en welke de meeste landen aanhouden, zo ook de nederlandse overheid.

In België is dat anders. Daar heeft de belgische Hoge Gezondheidsraad andere aanbevelingen gedaan.
Zij lezen dezelfde geschriften als in Nederland (want er zijn gewoon geen andere), maar beschikken ook over eigen onderzoeken.

De Hoge Gezondheidsraad heeft haar motivatie voor lagere grenswaarden als volgt omschreven in 2005:

Gelet op het feit dat het koninklijk besluit specifiek met gezondheid te maken heeft en gelet op de bestaande onzekerheden zowel m.b.t. mogelijke a-thermische (of niet thermische) effecten, als m.b.t. medische implantaten die de ICNIRP norm buiten beschouwing laat, meent de Raad evenwel, dat het opportuun is in het kader van het voorzorgsprincipe, een grotere veiligheidsmarge aan te nemen dan deze die door de ICNIRP richtlijn wordt gehanteerd. De Raad adviseert daarom een factor 200 in vermogensdichtheid t.o.v. de ICNIRP richtlijn aan te nemen, rekening houdend met de huidige wetenschappelijke kennis en technologie (wat voor 900 MHz met een norm van 0,024 W/m² of 3 V/m overeenkomt daar waar de ICNIRP richtlijn met een norm van 4,7 W/m² of 42 V/m overeenkomt. De maximum SAR (Specific Absorption Rate) voor het ganse lichaam zou dan 0,0004 W/kg moeten zijn in plaats van 0,02 W/kg. De vermogensdichtheden S in W/m² zouden derhalve een factor 50 lager moeten zijn dan de in het voorstel vermelde waarden. Dit voorstel is gebaseerd op de volgende argumentatie:

a. Beneden 4,7 W/m² tot ongeveer 0,024 W/m² of 3 V/m worden in de wetenschappelijke literatuur biologische effecten beschreven (weliswaar niet steeds bevestigd of naar menselijke gezondheid gerelateerd).

b. 3 V/m is een Europese norm voor elektromagnetische compatibiliteit en geeft derhalve bijkomende bescherming aan personen met medische implantaten.

c. 3 V/m geeft technische voordelen m.b.t. metingen en controle.

d. Metingen die werden uitgevoerd door leden van de Raad zowel als door het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie) en ISSeP (Institut Scientifique de Service Public) tonen dat deze norm geen technische en economische problemen geeft, tenminste wat de huidige antennes van mobiele telefonie betreft.

e. Een dergelijke norm vangt onzekerheden op voor blootstelling van mogelijk genetisch gevoelige en zwakke individuen (o.a. kinderen en foetussen)

f. De toepassing van het ALARA (As Low As Reasonably Achievable) principe in het kader van het voorzorgsprincipe.

Er was al eerder een advies van oktober 2000, en een koninklijk besluit van april 2001.
De overheid had toen een grenswaarde van 20,6 V/m uitgevaardigd.
En de Vlaamse overheid heeft nu de grenswaarden in Vlaanderen op 3V/m per GSM900 Antenne en een cumulatieve grenswaarde voor alle GSM900 antennes van 20,6 V/m uitgevaardigd, wat alleen nog door de Raad van State geverifieerd dient te worden.

Duidelijk blijkt, dat de Belgen de kleine lettertjes beter verstaan dan de hollandse schriftgeleerden.

Ook duidelijk blijkt hier een medeleven met zwakkeren in de samenleving; dat is wat bij de nederlandse Gezondheidsraad volkomen ontbreekt.

 

20-01-2011 Bezwaren omwonenden

Op StopUMTS is regelmatig te lezen dat omwonenden bezwaren hebben tegen de komst van een nieuwe zendmast.
Zij verzamelen dan handtekeningen, dienen die in bij de gemeente, gaan vervolgens naar de rechter en dan naar de Raad van State, waar men doorgaans ook weer bakzeil haalt.
(Niet uiteraard wanneer er tegen geldende regels gezondigd wordt.)

Kijk, als middel ter bewustwording zijn die acties wel aardig, maar zetten geen zoden aan de dijk.
De kern ligt gewoon ergens anders, wat al die demonstranten zich niet realiseren.
Men heeft bezwaren omdat men vreest voor gezondheidsklachten. Men vreest.
En die vrees zou ongegroind zijn bij de rechtbank.

Steeds heet het:

Volgens de commissie is aan alle criteria voldaan en heeft de Gezondheidsraad vastgesteld dat er geen oorzakelijk verband is tussen elektromagnetische velden en de gezondheid.

Dat is het kernpunt.
Zolang die arrogante betweters dat blijven beweren, zullen de vele protesten niet gehonoreerd worden.
De overheid stelt gewoon, dat er slechts 5 malloten zijn (zoals in dat filmpje van Man bijt Hond) die beweren er last van te hebben, maar dat niet kunnen bewijzen.
Dat er veel meer personen zijn, die er last van hebben, wordt gewoon geloochend.
ER zijn nog geen concrete bewijzen!

In Duitsland zijn er mIlieuartsen. En die hebben naar aanleiding van wat zij in de praktijke ervaren hebben aan de diverse bellen getrokken.
In Nederland schijnen er ook een tiental milieuartsen te zijn, maar die zouden verbonden zijn met de GGD.
Net als die arrogante politietop, zou de GGD ook eens een goed pak op hun donder mogen krijgen van een hogere instantie. Want zij zijn het die toch die over gezondheid gaan, maar het stelselmatig vertikken om elektrosensitieven te onderzoeken.
Stelselmatig weigert de GGD om radeloze elektrosensitieven te onderzoeken.
En als je dat weigert is het gemakkelijk om te stellen dat elektrosensitiviteit niet bestaat.
En dat de bezwaren tegen zendmasten op onderbuikgevoelens berusten.

In feite zou men beter acties bij de GGD's gaan voeren.

Zo te zien is het Nationaal Platform Stralingsrisico's helemaal gestopt met acties, ook met hun Medisch Appel.

Stralingsarm Nederland schijnt zich enkel nog te bekommeren om Vaccinaties en Chemtrails.

StichtingEHS onderneemt helemaal geen acties, maar hoopt nog wel *vrindjes* met de Gezondheidsraad te worden. (Doet me ergens denken aan Chamberlain, die na een goed gesprek met Hitler, de overtuiging had dat Engeland niets te vrezen had van Duitsland.)

Kennelijk is het ook onmogelijk om een gezamenlijke landelijke club te organiseren, omdat iedereen een eigen agenda heeft, en andere (tegenstrijdige ?) belangen.

Zolang de stelling van de Gezondheidsraad niet doorbroken wordt, zal er weinig kunnen veranderen.
Er moet officieel bewezen worden dat elektrosmog gezondheidsschade kan veroorzaken.

Als ik zware hoofdpijn heb, kan ik naar de huisarts gaan, die mijn hoofdpijn niet kan aantonen. Hij moet dat maar van mij aannemen. Ook in een ziekenhuis kan men hoofdpijn niet bewijzen.

Natuurlijk ga je niet dood aan hoofdpijn, en als dusdanig wordt het niet als *schadelijk* aangemerkt, alhoewel het behoorlijk lastig en vervelend en soms onhoudbaar kan zijn.
De term *schadelijk* is het kritieke punt in de hele discussie.
De vele symptomen van elektrosensitiviteit worden niet als *schadelijk* aanzien.

Elektrosensitiviteit dient dus als wel degelijk als *schadelijk* gekenmerkt te worden.
Zeker door een ministerie van Welzijn. (Dat is dat verfoeilijke VWS.)

Denk er ook eens over na, dat de belgische Gezondheidsraad dezelfde literatuur raadpleegt als de nederlandse, maar veel lagere grenswaarden adviseert, welke aanleiding heeft gegeven, dat zowel de Brusselse als de Vlaamse overheid lagere grenswaarden heeft vastgelegd.
Ik zou niet weten waarom dat in Nederland ook niet mogelijk zou zijn. Wettelijk is daar niets op tegen.
In tegenstelling tot Nederland wordt er in Belgie niet gezeurd over *slecht bereik*.

Mijn punt is eigenlijk, dat de vele bezwaren gebaseerd zijn op vrees, welke niet substantieel is.
Wanneer de GGD eens al die personen, welke last hebben van elektrosmog, nu fatsoenlijk zouden onderzoeken, zou dat beeld wel substantieel zijn.

Want een goed werkend Meldpunt is er ook nog steeds niet (hier laat StichtingEHS ook verstek gaan).

29-01-2011 Belgie tegenacties 2

Van de krant het Nieuwsblad stond er ook een artikel op hun website over een dame in Brugge met kanker.
Deze dame heeft haar mobieltjes dagelijks veel gebruikt, en wel zo'n 15 jaar lang. Zij heeft nu kanker.
Een klein knobbeltje, waar zij steeds haar mobieltje hield is uitgegroeid tot een kwaadaardige speekselklierkanker.

Ook op 28-01 heeft de belgische TV zender VT4 haar geinterviewed. In de reportage kon men het niet laten om ook een KNO arts (kennelijk ook weer zo'n stralingsdeskundige) aan het woord te laten, die doodleuk stelde, dat conform de WHO er geen verband is tussen mobiel bellen en kanker.
Ik vraag mij af, of veel artsen in feite wel eens wat van de WHO gelezen hebben.
Ik weet niet waar genoemde KNO arts zijn informatie vandaan heeft, maar hij heeft kennelijk zijn huiswerk niet goed gedaan, en zijn oren laten hangen wat de Telecom mensen rondbazuinen.

Want de WHO heeft ook te maken gehad met de befaamde Interphone studie. Daarbij werden personen bestudeerd, die slechts één maal in de week kort telefoneerden. (Dat zijn geen veelbellers !)
De uitslag van deze studie stelde dat binnen een periode van 10 jaar er geen kanker zou optreden.
Echter in het aanhangsel van deze studie, wat men niet direct aan de pers toonde, stond echter wel vermeld, dat NA die 10 jaar er een explosie van kankers optraden. En dat bij zo'n gering gebruik !
(Dat was ook de reden waarom men twee jaar heeft gebakkeleid om het rapport naar buiten te brengen.)

Het is dus logisch dat deze dame na 15 jaar intensief gebruik nu kanker heeft gekregen.
Wie volgt?
Duidelijk de nu veelbellende jeugd.
De Gezondheidszorg mag nu al zeer hoge bedragen gaan reserveren (en niet in bv. IJsland.)

Naschrift 30-01-2011: In Microwave News staat:

A group at Hebrew University in Jerusalem has reported a sharp increase in the incidence of parotid gland tumors in Israel over the last 30 years. Rakefet Czerninski, Avi Zini and Harold Sgan-Cohen found that these tumors have quadrupled since 1970, "with the steepest increase" after 2001 (see plot below). Their letter appears in the January 2011 issue of Epidemiology; it's a free download. They are with the Hadassah School of Dental Medicine at the university.
The reason this is so important is that three years ago Siegal Sadetzki, the leader of the Israeli Interphone study group, reported that heavy users of cell phones "showed significantly elevated risks" of parotid gland tumors; the trend was apparent as early as after only five years of use.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sadetzki's results and those of others pointing to increases in the risk of developing brain tumors or acoustic neuromas, have met with widespread skepticism because, critics say, no one has seen an uptick of the these tumors in the general population. Now, the team in Jerusalem has seen exactly that —though no one is claiming to have shown a causal association. Even so, the new finding is guaranteed to rekindle concerns about the possible link between cell phones and cancer.

The parotid gland is a type of salivary gland —the one that is closest to the cheek next to where most people hold their cell phones. Interestingly, the new Israeli data show no similar increases in the two other major types of salivary glands, the submandibular and sublingual glands that are further away from the phone (see bottom two plots in the figure above).

Earlier this year, another group at the Hebrew University's Hadassah School of Dental Medicine found that, in a test on human volunteers, the parotid gland adjacent to a cell phone had higher rates of saliva secretion, and lower protein secretion, than did the parotid gland on the other side of the face.

Israelis are well known as exceptionally heavy users of cell phones. There has been a sixfold increase in the number of minutes used from 1997 to 2006, according to Czerninski and coworkers.

 

30-01-2011 Slesin versus Leszczynski

Louis Slesin schrijft zijn artikelen in Microwave News, waar hij zijn kritiek en zienswijzen over het Mobilfunk-gebeuren neerlegt.
Maar de laatste tijd geeft hij de indruk wat verward te zijn.
Als hem directe vragen gesteld worden over zijn uitspraken, geeft hij ontwijkende antwoorden.
Nu heeft hij ongewoon heftig gereageerd op de stellingname van Leszczynski omtrent de nieuwe analyse van Hardell.

Hij schreef o.a. in MIcrowave news:

 One of the glaring omissions of the Interphone cell phone–brain tumor paper is any serious discussion of a similar study by Lennart Hardell's group in Sweden and how they compare (see "Interphone Points to Long-Term Brain Tumor Risks"). Hardell, Michael Carlberg and Kjell Hansson Mild have now filled in the blanks. In a letter to the International Journal of Epidemiology, released today, they present a new analysis of their own data which has been restricted to be consistent with those data collected by the Interphone group. That is, they dropped cases among 20-29 year olds, and the use of cordless phones was disregarded. The bottom line is that the two sets of results are generally consistent with each other. "In conclusion both studies showed a statistically significantly doubled risk for glioma at the same side as the mobile phone had been used for 1,640 hours or more," they state in a press release.

En verder:

GIGO. Garbage in, garbage out. That's what Dariusz Leszczynski thinks of Hardell's new reanalysis (see December 17 below). The tumor risk seen by the Hardell group may now be similar to the one in Interphone, but that doesn't mean much, says Leszczynski, because Interphone is really a bunch of garbage too. "Let us agree that both data sets are biased," he wrote in his blog over the weekend, and whatever you might do to them, the results will never be "scientifically reliable." Shouldn't we work with what we have?, we asked him. Sure, Leszczynski replied, but we shouldn't kid ourselves that we'll ever end up with anything better than what we already have. That is, more garbage. We don't agree. Hardell and Interphone are two independent data sets that point to two different types of tumor risks (glioma and acoustic neuroma) among long-term cell phone users. Plus we have the Interphone Israeli study that implicates a third type of tumor (of the parotid gland). A major branch of statistics (Bayesian) teaches us how to make the best of what we have in hand, imperfect though it may be. Since the Hardell and Interphone data represent the bulk of what we know about long-term cell phone risks, we disregard those disquieting findings at our peril. We would turn the tables on Leszczynski: To conclude that we have no evidence of a cell phone tumor problem would be garbage. We bring all this up because Leszczynski (a molecular biologist, not an epidemiologist) has been selected by IARC to be a member of its RF cancer assessment panel that will meet in May.

Daarop heeft Darius Leszczynski in een duits forum het volgende geantwoord:

I have noticed your discussion about my involvement in the 2011 IARC evaluation of the carcinogenic potential of mobile phone radiation, about my criticism of Hardell re-evaluation study and about the Louis Slesin’s comments criticizing me in his ”Short Take” GIGO-story. Here are few answers from my side and my view-point.

IARC
• I have received the formal e-mail invitation to the IARC Working Group on 22.09.2010 at 16:27 (Finnish time).
• I am also aware of the composition of the Working Group. It is still not published but, as specified by IARC, it will be published on the Monograph 102 website before the meeting in Lyon. I am not at liberty to reveal the names before IARC does it itself. However, what I can comment is that, at this point in time and to me, it looks like IARC has done relatively good job because in the Working Group will be represented whole scale of views. There are scientists who consider health effects as unlikely, there are scientists who consider that we have already evidence of the health effects, and there are scientists who think that the scientific evidence is still insufficient to reliably support either of the above opinions. This is the starting point for the discussions in Lyon. Where the science will lead the Working Group will be seen in a few months time.

My criticism of Hardell re-evaluation study
• The only and the sole reason for writing this story on my science blog site was the science. I think that I explained sufficiently my reasons for being critical in my blog so I am not repeating it here.
Louis Slesin’s GIGO story
• I think that Louis has gone too far in his search for “conspiracy” everywhere. I think that my blogs are clear proof of my independent opinions that are driven solely by the science and my understanding of it. Therefore Louis’ search for “conspiracy” in the fact that IARC has invited me to the Working Group feels too far fetched. But, of course, this is his opinion and he is entitled to it and might write about whatever “conspiracies” he likes.
• However, what I did not like in Louis’ GIGO-story is the “GIGO” (garbage in garbage out). What I have written in my blog that criticized Hardell’s re-evaluation study, was that whichever way we analyze and re-analyze biased data the data will remain biased and conclusions based on them remain unreliable and biased. What Louis has done, he has said that in my opinion the Hardell re-evaluation is a “garbage” and that I think that Hardell’s data are “garbage”. I consider the “garbage” term as somewhat offensive. In my mind there is a big difference between biased data and garbage data. So, the statement in Louis’ text: “…Garbage in, garbage out. That's what Dariusz Leszczynski thinks of Hardell's new reanalysis…” is not what I think about the re-analysis but it is what Louis “imagines” that I might think. It is a big difference and in this particular case Louis is badly mistaken.

Just out of curiosity, when speaking about Louis, I can mention that I have organized tutorial session for the forthcoming Annual Meeting of BEMS in Halifax, Canada. The session will be about how EMF science is portrayed and presented in the news media. The strong stimulus for organization of such session was for me the reading of news reports following publication of the Interphone study. As one of the speakers for this session I have invited Louis Slesin (before GIGO-story was published). First, for a few weeks he was undecided. Then, after my urging e-mails (after the GIGO story), he finally agreed to come. But then, without any specific reason he has cancelled participation in the session (BEMS would cover the costs of his travel to Halifax). It is pity because speaking in this session would give him the opportunity to present his view. Apparently he thought that the trip in not worth it. Really pity.

 

02-02-2011 Montagnier en homeopathie

Wat velen met mij allang wisten is nu wetenschappelijk bewezen!

Dr. Luc Montagnier, de franse viroloog die in 2008 de Nobel Prize won voor zijn ontdekking van het AIDS virus, heeft de wetenschappelijke wereld verrast met zijn zware ondersteuning voor homeopathie.

Inderaad, water is een medium dat informatie, cq. frequenties heel lang kan vasthouden en onthouden.

Enfin, hier volgt een artikel over Montagnier.

12-02-2011 workshop LTE (ch)

In Zwitserland heeft men onlangs een interessante technische workshop over LTE gehouden.
De presentatie is in dit PDF bestand na te lezen.
Hieronder een afbeelding over de verhouding tot andere mobiele systemen.

Home | Nieuws | Feiten | Appell's | het bitje | Elektrosmog | Symptomen | DECT | Kritiek |

Info | SBM-2008 | Bouwbiologisch huisonderzoek | Literatuur | Alternatief | Links | Kontakt |

Google Web www.milieuziektes.nl

28-09-2009 Niet hoog- maar laagfrequent gevaarlijk

Het is al langere tijd mijn overtuiging dat niet de hoogfrequente draaggolven van de mobiele telefonie de gevarenbron zijn, maar veel meer de laagfrequente informatie welke zich daarop bevindt.
Dat kan zijn in de vorm van modulaties (de digitale in stukjes gehakte informatie( evenals ander vuil.

Ik ben hierover in kontakt met enkele wetenschappers, waaronder ook Andrew Goldsworthy, die mij op 23-09 een van zijn reacties, als open brief, mailde.

Afgezien van het feit, dat er in mijn geluidsopnames (zie Info) geen plaats is voor enig hoogfrequent signaal, en elektrosensibelen bij het aanhoren ervan dezelfde verschijnselen ervaren als bij de echte bron, heb ik gemerkt bij de vele metingen, dat de signalen van mobiele telefonie ook veel *VUIL* bevatten.

Vaal zijn dat signalen in het VLF gebied. Dat heb ik kunnen meten bij radarsignalen, UMTS signalen en nu ook bij GSM/UMTS signalen.
Dat was onlangs in een woning, evenals in de tuin zeer sterk aanwezig.
Dat zijn ruimtelijke signalen, waar men in feite weinig tegen kan ondernemen. (Bepaalde filters werken alleen in het elektriciteitsnet, maar niet daarbuiten!)

30-04-2010 In Belgie is 3 + 3 niet gelijk aan 6, maar 4,243

De hoeveelheid straling van elektromagnetische golven wordt vaak in verschillende eenheden uitgedrukt, allemaal om de toehoorders in verwarring te brengen.
Amerikanen gebruiken graag µW/cm² , bouwbiologen µW/m²
en wetenschappers V/m .

En dat kan nogal eens verwarrend zijn. Ik gebruik daarvoor een klein programmaatje, Mobidig.exe, welke men kan downloaden en gebruiken. Hiermee kan men diverse eenheden gemakkelijk omrekenen. Voor de decimalen moet men wel de echte komma (,) gebruiken in plaats van de punt.

Bouwbiologen gebruiken graag µW/m² omdat men met die eenheid de gevonden waarden bij elkaar mag optellen om een totaal te weten.

Dat is echter bij V/m niet toegestaan. Hier moet men gaan berekenen om een totaal te kennen.
Hiervoor geldt dat de gevonden waarden eerst gekwadrateerd, vervolgens bij elkaar opgeteld, en uit de som de wortel dient getrokken te worden.

We lichten nu de belgische situatie toe.

In Belgie is nu regel dat per antenne maximaal 3 V/m toegestaan is.
Voor kerstbomen is een totaal van 20.9 V/m toegestaan, maar in stedelijke gebieden worden doorgaans enkele kleine masten gebruikt, waar maximaal drie aparte zenders in hangen.
We bedoelen hiermee de antennes boven elkaar, want die zijn verschillend.
De drie sectorantennes bestrijken tesamen een gebied van 360 graden, maar behoren tot een enkele antenne en worden slechts aan een zijde gemeten.

Vaak is dat GSM900, GSM1800 en UMTS. Zelden komt men tegen dat in een mast met TETRA, (C2000 of het belgische Astrid-netwerk) of Wimax, ook nog een zender voor mobiele telefonie is bevestigd.
En iedere provider heeft toch liever zijn eigen masten. Site sharing wordt nog niet toegepast en daarom zie je vaak diverse masten braaf naast elkaar geplaatst staan. 

Neem bijvoorbeeld 3 antennes met ieder 3 V/m maximaal zendend.
3 V/m = 24.000 µW/m²
3 Antennes geven dan 3 x 23.872= 71.616 µW/m², ofwel met Mobidig omgerekend 5.196 V/m.
Dus NIET 3 x 3 = 9 V/m
 
Nogmaals, maar nu berekenen met V/m:
3 antennes van 3 V/m,
dan geldt 3² +3² +3² = 9 + 9 + 9=27.
De wortel uit 27 = 5.196 V/m

Platte daken van flatgebouwen kunnen meerdere *bezemstelen* bevatten; dus meerdere verschillende antennes van verschillende providers.
Maar iedere bezemsteel zal in de praktijk slechts maximaal drie verschillende soorten antennes bevatten.
En hier geldt dan die 3 V/m per antenne, ofwel 5.2 V/m per bezemsteel.
 
Zo kunnen er wel 10 bezemstelen op een enkel dak staan: Met aan iedere steel max. 3 verschillende antennes.

Rekenkundig komen we dan toch maar op 5.2 V/m belasting per zendmast.
De burgers echter worden wel aan die tien zendmasten 10x 72.000 = 720.000 µW/m² (RMS) blootgesteld, ofwel 16.475 V/m, en alles binnen de geldende regels.

In feite zegt het allemaal vrij weinig, want elektrosensitieven kunnen al bij veel minder dan 1 µW/m² ofwel 0.02 V/m met lichamelijke klachten reageren.

PS. Alle grenswaarden zijn bedoeld als gemeten RMS (Root Mean Square).
En doorgaans frequentieselektief gemeten.
Deze waarden liggen lager dan die van breedbandmeters met *Spitzenwert* !!

Ik hoop hiermee het en en ander verduidelijkt te hebben.

 

12-01-2010 *Dirty Air*

Hierover staat op Pagina12c.html wat meer uitleg.Bovendien zal de geluidenverzameling onder Info uitgebreid gaan worden met VLF modulaties.

 

19-04-2010 Spaarlampen

Ik geef nog maar eens een opsomming van een aantal rapporten over spaarlampen (CFL).

Zie Pagina11d.html

 

19-12-2010 Spaarlampen en boek

Betreffende spaarlampen nog enkele publikaties van Wolfgang Maes:

ENERGIESPARLAMPE DIE DUNKLEN SEITEN.PDF

VORTRAG ENERGIESPARLAMPEN.PDF

ZITATE ENERGIESPARLAMPEN.PDF


En hier een zeer interessant boek van Presman, over wat de Russen al heel lang geleden wisten over elektrosmog.
Men kan het boek hier downloaden, inclusief de speciale Djvu-Reader.
Om het betreffende formaat te kunnen lezen is een speciale Reader nodig, welke in het ZIP bestand zit.

Op Pagina11d.html staat per 19-04-2010 nog meerdere lezenswaardige rapporten over spaarlampen.

 

03-05-2010 Elektrosensitiviteit = alternatieve ziekte

Velen denken, dat zij met een pilletje of een gizmo (een *ding*, harmoniser, neutraliser, chip, etc.) hun gevoeligheid te lijf kunnenn gaan.
Men vergeet echter de realiteit: *Gezonde* mensen hebben helemaal geen last van elektrosmog.

Dat is gewoon een feit. Kijk maar om je heen. Driekwart van de mensen gebruiken een mobielte, hebben een draadloos modem en DECT telefoons, plus nog veel *dirty power* en *dirty air*, waar zij tot nu toe nog helemaal geen last van hebben.

Dat andere kwart echter wel. Die hebben er wel degelijk last van. En menigeen vraagt zich af hoe dat komt.
Volgens mij komt dat door een beschadigd immuunsysteem, waarbij een bepaalde drempel overschreden is.
En voor een beschadigd immuunsysteem kunnen er vele verschillende oorzaken zijn, los helemaal van elektrosmog. Denk maar eens aan schimmels (bv Candida Albicans, Aspergilles, etc); zware metalen zoals kwik uit amalgaam tandvullingen, aluminium uit kookpannen en deodorants en andere cosmetische produkten; contrastvloeistof; ziekte van Lyme; resten Epstein-Barr virus; mycoplasma; kalk- en andere zouten tekorten; medicijnen; operaties; landbouwgif en andere gifstoffen; onverwerkte trauma's; etc.
Men zou het kunnen beschouwen als *verborgen gebreken*. Een tekort aan bepaalde zouten kan men al vanaf de geboorte hebben.

Het is een bekend feit, dat al die gizmo's helemaal niets veranderen aan de elektrosmog, wat er ook beweerd wordt. De transversale golven, welke we kunnen meten en welke we kunnen afschermen, worden er helemaal niet door veranderd. Dat is wat bepaalde *wijsneuzen* ons over de werking ervan voorhouden, om te *bewijzen* dat die dingen helemaal niets kunnen doen.

Deze *wijsneuzen* meten echter zelden aan personen, om de biologische effecten daaraan te meten, want daar blijken ze wel degelijk een bepaald effect te hebben. Sommige meer, vele andere minder.
Alle elektrosmog bevat transversale golven, maar daanaast ook nog eens longitudinale golven, een zeer omstreden item. Deze longitudinale golven hebben ook nog eens de eigenschap, dat zij biologisch over een veel grotere afstand werkzaam zijn dan de transversale golven. Bovendien bepalen hun eigenschappen hun biologische impact. Dat is de reden, dat bepaalde zeer zwakke elektrosmog een veel gotere biologische uitwerking kan hebben dan een vergelijkbare veel sterkere elektrosmog bron.
Daarom geldt voor elektrosensitieven het dosis/response principe helemaal niet.

Kennelijk bevinden deze longitudinale golven zich in het TeraHertz gebied, waar ook de kosmische straling haar werking heeft.
Gizmo's kunnen dus niets aan de elektrosmog veranderen, maar wel aan het immuunsysteem, en dat tijdelijk en gedeeltelijk verbeteren, waardoor elektrosensitieven een verlichting bespeuren.

Echter, dit is maar een gedeeltelijke oplossing.
Men dient tegelijkertijd ook allerhande maatregelen te nemen om het beschadigde immuunsysteem weer te repareren.

En zolang men dat niet doet, blijft het dweilen met de kraan open.

Zolang men bv de Candida niet te lijf gaat, de zware metalen via Detox uitleidt, Lyme bestrijdt, etcetera, zal een zekere gevoeligheid blijven.
Er zijn veel mensen die denken dat zij met biologische voeding, niet-roken, veel sporten, etc. gezond zijn.
Dat is wel verstandig maar toch een misvatting want het is onvoldoende: Alles wat men eet en drinkt bijvoorbeeld bevat zware metalen.

Als men het immuunsysteem heeft kunnen herstellen, althans weer boven een bepaalde drempel is gekomen, zal de gevoeligheid voor elektrosmog verminderen en zelfs totaal verdwijnen.

Het gevolg is dan, dat men helemaal geen gizmo's meer nodig heeft en tot de driekwart van de *gezonde* gaat behoren. Uiteraard zonder gebruik te maken van al die leuke elektronische speeltjes.
En ja, dat is heel goed mogelijk. Men moet alleen ook bereid zijn enigszins *alternatief* te willen denken.
Tenslotte is elektrosensitiviteit ook maar een *alternatieve* ziekte, welke door de reguliere medici niet erkend wordt.

Dus het een doen en het ander niet laten.
Ook denken velen, dat een chipje op hun mobieltje hen vrijwaart van elektrosmog. Niets is minder waar. Het mag dan bij het mobieltje op het hoofd helpen, maar de zendmasten pakken hen toch op de borst, buik en benen!

(Een goede gizmo om te dragen hoeft niet meer te kosten dan € 24; voor een woning € 220.)
Pas op, ik maak geen reclame voor gizmo's, maar wil er op wijzen dat het herstellen van het immuunsysteem het allerbelangrijkste is om van elektrosensitiviteit af te komen.

Let op! Dit is een methodiek om reeds gevallen slachtoffers te helpen. Het is absoluut geen pleidooi om de uitgebreidelde ontplooing van al dat draadloze geweld te ondersteunen. Verre van.
De Telco-boys (en girls) proberen het publiek steeds gekker te krijgen met allerlei nieuwe speeltjes, om ze maar meer geld uit de zak te kunnen kloppen. Voor velen is het al een echte verslaving geworden, die moeilijk terug te draaien is.
In Nederland is nu de veiling van de 2.6 GHz band achter de rug; in Duitsland ook, maar daar heeft men tevens de 800 MHz erbij genomen. Dat moet hier nu nog volgen.
Het spectrum wordt helemaal dichtgetimmerd.

28-06-2010 De belgische grenswaarden

Wat bij onze zuiderburen helemaal niet uit de verf komt, is dat de grenswaarden frequentieafhankelijk zijn.

Zo geldt volgens het Arrest Grondwettelijk Hof dd. 15 januari 2009:

- f/40.000, uitgedrukt in W/m² tussen 400 MHz en 2 GHz (waarbij f staat voor de frequentie uitgedrukt in MHz);

- 0,05 W/m² voor de frequenties tussen 2 GHz en 300 GHz.

Dan zien de maximale waarden per zender er zó uit:

GSM900 : 900/40.000= 0.0225 W/m² = 2.912 V/m
Download in België 925.1-959.9 MHz /40.000 = 0.024 W/m² = 3.00 V/m

GSM1800 : 1800/40.000 = 0.045 W/m² = 4.119 V/m

UMTS : 2150/40000 = 0.05375 W/m² = 4.502 V/m, maar 0.050 W/m² is max, dus 4.342 V/m

Wimax : 3500/40000 = 0.0875 W/m2 = 5.743 V/m, maar 0.050 W/m² is max, dus 4.342 V/m

Astrid : 390/40000 = 0.00975 W/m² = 1.917 V/m, maar 0.01 W/m2 is max, = 1.942 V/m.

Wat men onder een zender verstaat, en onder cumulatief per zendmast, of dak, zal hier later beschreven worden.

04-07-2010 Testen van elektrosensitieven

Er zijn al veel studies, die beweren elektrosensitieven getest te hebben, maar dat is niet juist.
Mijns inziens is er nog geen enkele studie die het fenomeen elektrosensitiviteit serieus heeft onderzocht.
De meeste studies waren er juist op gericht om het tegendeel te bewijzen. Zoals het TNO onderzoek, waar men mee wilde aantonen dat er niets aan de hand was. Maar aangezien er toch onverwacht wel wat aan de hand was, wilden de Zwitsers geen risico lopen en werden mensen met slaapstoornissen geweigerd, evenals ouderen.
Mijn idee is het volgende:

Men dient uit te gaan van het feir dat er elektrosensitieven bestaan.
Daarom dient men allereerst dat te onderzoeken.
Als eerste dient men te bepalen voor welke bronnen deze personen gevoelig zijn. Het is een grote misvatting, dat iedereen voor dezelfde bronnen allergisch is.
Zelfs een DECT telefoon kan voor verschillende uitkomsten verantwoordelijk zijn. Ik kon bijvoorbeeld vaststellen dat een en dezelfde persoon voor een zwaar DECT signaal geen reactie had, maar enige minuten later voor een zwak DECT signaal wel. En dat bleek ook in omgekeerde volgorde het geval.

Ook kan het zijn dat een persoon helemaal niets van een DECT telefoon bespeurt, maar van de *dirty air* van bijvoorbeeld een LCD televisie helemaal uit zijn dak kan gaan.

Het is dus onzinnig om een persoon die meent onder een zendmast wellicht iets te voelen, te plaatsen naast iemand die van een mobieltje in de zak van een bezoeker al uit zijn dak gaat.
En dat is wat men bij de meeste studies doet.
Voorts dienen de proefpersonen vervolgens allerlei formulieren in te vullen.
Door de expositie aan allerlei elektrosmogbronnen onderweg naar het onderzoekscentrum is men al enigszins belast (bus, trein, tram, TL lampen, halogeen spotjes in wachtkamer, etc).
Vervolgens is men toch ook wat gespannen, en de expositie van de proeven zelf doet daar ook geen goed aan, en als men dan ook nog psychologisch onder druk gezet (bv Kaul) is, zijn m.i. de ingevulde formulieren waardeloos. Dat blijkt ook uit de verklaringen van de vier deelnemers aan het zwitserse ETH onderzoek.

Het is mijn mening dat het veel zuiverder èn objectiever is om direct aan de proefpersonen zelf te meten.
Daar zijn verschillende meetinstrumenten voor, die alles optekenen.

Bij mijn weten is dr. Lebrecht von Klitzing de enige die elektrosensitieven test en aan hun lichaam metingen verricht. Alleen heeft hij daarover nog niets gepubliceerd.

In *het bitje* September 2009 heb ik wat gepubliceerd over mijn eigen beperkte metingen.
(Met een verbazingwekkende conclusie.)

Veel wetenschappers denken dat elektrosensitieven reageren als lampen. Knopje aan, knopje uit.
Maar zo werkt dat niet.

Dus allereerst dienen we uit te vinden via het CCS (Claessens Classification System) .

1. Voor welke verschillende bronnen men kan reageren

2. Bij welke minimale stralingshoeveelheid van deze bronnen

3. Na hoeveel tijd men gaat reageren

We kunnen al een voorselectie maken door de elektrosensitieven te laten luisteren naar mijn verzameling van opgenomen modulaties.

Bij deze preselektie wordt gebruik gemaakt van echte elektrosmogbronnen. Niet van gegenereerde signalen met exotische frequenties en onzinnige modulaties.

Als bovenstaande bepaald is, hebben we enkele groepjes personen die ongeveer op hetzelfde reageren.
Daar het opbouwen van de hoeveelheid elektrosmog zeer langzaam gaat, wordt de vrees van veel elektrosensitieven dat zij er beroerd van zullen worden weggenomen.
Er wordt aan alle kanten rekening met de persoon gehouden.

Ja maar, zullen enkelen roepen, hoe zit het met blind, dubbelblind en driedubbelblind?
Dat maakt helemaal niet uit, want we hebben enkel bepaald hoe het met de gevoeligheid zit ten opzichte van verschillende elektrosmog bronnen. De proefpersonen zijn nu geclassificeerd.

Na deze pre-selectie kan met een eigenlijke test begonnen worden.
Let wel, dit is uniek, want we zijn uitgegaan van enkel elektrosensitieven; niet van gezonde personen, want die reageren toch niet, zeker niet op minimale stralingshoeveelheden.

Aan meetapparatuur zal nog zo'n 10.000-15.000 Euro nodig zijn.
Maar het meest dure vormen de kosten van logies, maaltijden en drankjes van de proefpersonen.
Want per persoon, met pre-conditionering, en rustpauzes tussen de proeven door, komen we toch al gauw op een week per persoon.
En dat dient allemaal in een stralingsarme omgeving te geschieden.

Op deze manier kunnen we objectief bewijzen, dat bepaalde personen gevoelig zijn voor bepaalde elektrosmog bronnen. Zonder subjectieve vragen te stellen, doch gewoon de reacties te meten.
Op zich kan dat een hele geruststelling zijn voor het gemoed.

Maar weinig instanties willen dat elektrosensitiviteit bewezen wordt.

Als grote dwarsligger is daar nog steeds de Gezondheidsraad, met in haar kielzog de GGD's, en het Kennisplatform EMV, die stellen dat zulks allemaal niet *schadelijk* is.

Voor een dergelijke proef zal Nederland te bekrompen zijn.
Er is wel al in Duitsland belangstelling getoond.

Voor de hardleerse lezers nog maar eens:
Mensen met een beschadigd immuunsysteem (25 % van de bevolking) kunnen bij expositie van elektrosmog tussen 200 (0,275 V/m) en 2.000 uWm2 (0,9 V/m) elektrosensitief worden.

Wanneer ze elektrosensitief geworden zijn, kunnen ze al gaan reageren bij <1 (0,02 V/m) of zelfs bij
< 0,1
uW/m2 ( 0,006 V/m).

Dus al die verhalen van die techneuten, die beweren dat zulks niet kan omdat er te weinig Wattage is, zijn gewoon bullshit. En daarom noem ik dergelijke betweters eikels, omdat ze nooit de moeite hebben genomen eens serieus naar de problematiek te kijken.
Ik bedoel niet uit een verouderd boekje declameren, maar eens naar de praktijkgevallen kijken.
In ieder geval heb ik er eens goed over nagedacht.

 

06-07-2010 Belgie

België dient men zich als Hollander als volgt zo voor ter stellen:
Stel we delen Nederland in twee stukken:
Boven de Moerdijk noemen we Vlaanderen, en daar spreekt iedereen Fries, en onder de Moerdijk noemen we Wallonië, waar iedereeen Limburgs spreekt . Op de Moerdijk zou dan een soort Brussel moeten liggen, maar omdat die tegenwoordig voor 95 % uit vreemdelingen bestaat, laten we dat nu even buiten beschouwing.
*Vlaanderen* heeft een Gewest regering en *Wallonië* ook. Beide vallen, tot nu toe, onder een nederlandse *federale* regering (in Den Haag).

Maar een rechter heeft nu beslist, dat voor de bepaling en handhaving van grenswaarden voor radio frequente signalen tussen 10 MHz en 10 GHz, niet meer de landsregering bevoegd is, maar de gewestelijke regeringen. Bijgevolg is het verantwoordelijke Antennebureau en Agentschap Telecom niet meer verantwoordelijk, omdat deze een federale instelling zijn, en niet een gewestelijke.

Zo is de situatie nu in Belgie. De tegenpool van Agentschap Telecom is daar het federale BIPT, ofwel het Belgisch Instituut voor Postdiensten en telecommunicatie, en die staan nu buitenspel.

De regering is nu bezig met dat gehakketak over de nieuwe grenswaarden, maar mij is nog veel onduidelijk. De zaak is veel gecompliceerder, dan men doet voorkomen.
Daarom heb ik enkele vragen gesteld. (Zie uitleg Nieuws 28-06 Belgische grenswaarden).

Het BIPT verwees mij naar de Vlaamse Overheid, Departement LNE.
Vervolgens heb ik de vraag voorgelegd aan het kabinet van de minister, en andere partijen.

Om het nog eens duidelijk te stellen: Dat gegoochel met V/m doet de ernst van de zaak niet uit de verf komen. Rekenkundig is 20,6 slechts 7 keer zwaarder dan 3 V/m. Maar zo mag men niet rekenen.

Elektrosensitieven kunnen al bij 1 uW/m2 (=0,02 V/m) met lichamelijke reacties reageren.
Bij expositie tussen 200 en 2.000 uW/m2 (=0,275 en 0,9 V/m) kan men elektrosensitief worden.
Een veilige norm zou 1.000 uW/m2 (=0,6 V/m) kunen zijn.
De 24.000 uW/m2 (=3 V/m) is dus een hele verbetering ten opzichte van vroeger.

De 20,6 V/m vertegenwoordigt 1.125.623 uW/m2, ofwel 1.1 W/m2 voor GSM900, dat is 47 keer zwaarder
De 29,1 V/m vertegenwoordigt 2.246.180 uW/m2, ofwel 2.2 W/m2 voor GSM1800, dat is 50 keer zwaarder
De 30,7 V/m vertegenwoordigt 2.500.000 uW/m2, ofwel 2.5 W/m2 voor UMTS, dat is 50 keer zwaarder

Maar anders gesteld:
De cumulatieve norm voor UMTS is 2.500.000 gedeeld door 24.000 (de GSM900 3 V/m) is in uW/m2 gezien 104 keer zwaarder dan wat de media er over berichten.

Waarom kan of wil de Vlaamse Overheid niet de Brusselse norm overnemen?

Voorts vind ik het curieus, dat ogenschijnlijk verder niemand in Vlaanderen deze rekensom heeft gemaakt.
Typerend daarbij is ook dat Beperk de Beperkte Straling onze URL van haar Links pagina heeft verwijderd.
Wij zijn niet zo kinderachtig.
Wellicht zitten zij liever in meer straling dan dat zij bij het Brusselse gewest zouden gaan behoren.

De afbeelding hierboven is gemaakt als het modem en de powerplugs van het electriciteitsnet zijn losgekoppeld.
In een stad kan men heel goed *dirty power* van de buren binnen krijgen, evenals zwerfstromen via aardleidingen die teveel Ohm weerstand hebben. Vaak is het aanleggen van een nieuwe aardleiding een goede oplossing (en die te beperken tot het elektriciteitsnet).
Veel aardleidingen zijn niet alleen aan het electriciteitsnet gekoppeld, maar ook aan de waterleiding en gasleidingen. En daar kan men ook al zwerfstromen meten.
Men denkt enkel voor 230 Volt met zuivere 50 Hz te betalen, maar men krijgt daar ongevraagd veel *vuil* mee binnen.

27-07-2010 Betrouwbaarheid uitspraken GR

Ik kom nog eens terug op uitspraken van de secretaris en woordvoerder van de nederlandse Gezondheidsraad, dr. Eric van Rongen.

Kijk, als onze Eric zich in een kroeg laatdunkend over mij zou uitlaten, is dat zijn zaak.

Maar als hij dat officieel als woordvoerder van de GR desgevraagd aan derden via e-mail mededeelt is dat een geheel andere zaak.
Ik citeer: Tot slot nog iets over de mensen van milieuziektes.nl: dat zijn geen deskundigen op dit gebeid, alhoewel ze dat zelf wel vinden. De meetmethodes die ze gebruiken zijn van twijfelachtige kwaliteit. Ze beroepen zich vaak op zogenaamde "bouwbiologische" richtlijnen, maar die missen elke wetenschappelijke basis.

Onze Eric stelt hier doodleuk officieel: De meetmethodes die ze gebruiken zijn van twijfelachtige kwaliteit.

In de eerste plaats weet onze Eric niet hoe ik meet, want hij was er nog nooit bij aanwezig.
De twee meettechnici van Agentschap Telecom, welke tesamen met mij jaren geleden in Rotterdam op het dak van het flatgebouw hebben gemeten met breedbandmeters, kwamen tot hetzelfde meetresultaat.

In de tweede plaats weet onze Eric niet welke meetapparatuur en antennes ik momenteel gebruik.
Breedbandig als frequentieselektief.
(Afgezien van unieke prototypes.)
(Zelfs T-Mobile was niet in staat ons gemeten 100 kHz signaal in de zijlob van een UMTS zender te meten.)
Onze Eric mag dan wel eens vertellen welke *twijfelachtige prutser* in Nederland in staat is te meten conform EN50371 (Class A en B), EN55011 (Class A en B) en EN55022 (Class A en B) als voorbeeld.
Hieronder de antennekarakteristiek van een heel bijzondere gevoelige antenne daarvoor.

 

Nu gaat het er mij niet om, wat onze Eric in kroegen vertelt, maar uit bovenstaande blijkt, dat de woordvoerder van de Gezondheidsraad officiëel uit zijn nek staat te kletsen.
Hij stelt zaken voor, waarvan hij geen kennis heeft genomen.
Hij noemt meetmethodes die hij niet kent, van twijfelachtige kwaliteit.
(Op mijn meettechnische kritiek op de TNO studie heb ik hem niet horen piepen.)

Kijk, over de invloed van bepaalde waarden op het lichaam kan men discuteren, maar niet over de betrouwbaarheid van meetresultaten. Cijfers zijn cijfers. Zeker als ze met goede meetapparatuur zijn bepaald.

Nu is gebleken, dat de woordvoerder van de Gezondheidsraaad verklaringen afgeeft, die niet op feiten zijn gebaseerd, kan men zich afvragen hoe het zit met het waarheidsgehalte en de betrouwbaarheid van alle andere verklaringen van de GR, commissie EMV.

PS. Het was ook onze Eric, die al in October 2006 vanuit Zwitserland op de hoogte was gesteld van die
6.5 % Outliers, en dat al die tijd onder tafel hield, tot Bawa hem tot bekendmaking dwong via WOB.

30-07-2010 Betrouwbaarheid uitspraken anderen bij GR

Zoals ik op 27-07 schreef over de onzin verhalen welke de commissie EMV naar buiten brengt, schijnen er nog andere personen te zijn bij de Gezondheidsraad, die ook uit hun nek kletsen.
Eerst dit verhaal bij EMFacts.
Bij EMFacts staat een mooi verhaal over de heren Passchier en Tuyn, die namens de GR in 2002 verklaarden dat er van dat Depleted Uranium, welke bij de munitie in Irak gebruikt was, helemaal niets te vrezen valt.
De kans is groot, dat Nederland door Irak voor de rechter gedaagd gaat worden vanwege misleidende informatie.
Maar ja, het door overheden geven van valse en misleidende informatie zijn we in Nederland ondertussen wel gewend.
Tja, en als men naar zo'n beerput wijst, wil de minister dat het OM dergelijke websites gewoon kunnen afsluiten, zonder tussenkomst van een rechter.
Ook al is men demissionair, men gaat gewoon door met regelen. Nee, niet met regeren, maar met regelen van ondemocratische regeltjes.

31-07-2010 Straling Belgacom B Box

Stralings Arm Maaseik onderzoekt zelf ook het een en ander. Hier een mooie folder van SAM

Dit in tegenstelling tot Beperk beperkte Straling, die als een kip zonder kop door kakelen, zonder te weten waarover zij het hebben.
(Ook de lezersbrief van BDS in Humo is dom opgesteld, en getuigt ervan dat men niet weet hoe het precies met de nieuwe belgische stralingsnormen gesteld is. Voorts is het onnozel te stellen dat radioamateurs zich voor GSM/UMTS zenders zouden interesseren en als drukkingsgroep fungeren, volgens BDS.)

Van Stralings Arm Maaseik ontvingen wij volgende meetresultaten:

Men heeft de HF straling van een B-Box modem van Belgacom gemeten.
(Ikzelf had al eens op anderhalve meter afstand zo'n 12.000 uW/m² gemeten.
Het veroorzaakte *vuil* staat bij Nieuws 18-07 vermeld.)

Zie verder op Pagina11d.html

08-08-2010 Vuilspuiterij

Op Pagina12d.html staat wat uitleg over de sprookjes van de pannekoek.

Hieraan heb ik nog volgende afbeelding (hieronder) toegevoegd.
Merk op, dat er van een pannekoek helemaal geen sprake is.
Merk tevens op, dat in het bovenaanzicht links en rechts van de hoofdstraal zich de zg *Nebenkeule* ofwel de zijlobben bevinden. En die stralen niet mooi onder een kleine hoek onder de horizon, maar kunnen pal schuin naar beneden stralen.

Hierboven een duidelijk signaal van 100 kHz, gemeten in de zijlob van een UMTS zender, hangende aan een kerktoren. Dat is wat ik noem *dirty air*.
Dergelijke signalen spoor ik eerst op met een speciale VLF detektor voor *dirty air*. Als ik ze gevonden heb, meet ik ze met een speciale spectrumanalyser.

Opmerkelijk is, dat dergelijke signalen, welke als gewoon *vuil* door mobiele telefoonzenders GSM/UMTS worden afgestraald, zich ook in de woning verplaatsen en in het elektriciteitsnet als *dirty power* zijn terug te vinden.
Zo had ik al eerder op muren onverklaarbare velden van VLF gedetecteerd, maar nog niet gemeten.

Hieronder enkele signalen van een andere zendmast, welke o.a. slaapstoornissen veroorzaakten.

Het is mijn stellige overtuiging, dat deze frequenties in het middengebied, dus tussen laag- en hoogfrequent in, het meest in het lichaam ingrijpen.
Interessant hierbij is ook het boek *Dirty Electricity* van Samuel Milham (zie literatuur), welke ook een sterke relatie legt tussen dirty electricity en kanker.

Tja, en als je dan die geweldige piek ziet op ca. 30 meter afstand van de zendmast, moest ik onwillekeurig terug denken aan die eigenwijze troela van de GGD-Rotterdam, die zich zo dom vlak voor een zendmast liet fotograferen. Zie artikel op Pagina14e.html.
Ik vind het een troela, omdat zij, als medische milieu(on)kundige zulke onzin uitkraamde in het Rotterdams Dagblad, en arrogant weigerde met mij daarover een gesprek aan te gaan.

25-08-2010 Testen van elektrosensitieven 2

Als ik naar mijn huisarts ga, en vertel dat ik hoofdpijn heb zal hij waarschijnlijk zeggen dat ik een paar Paracetamolletjes moet nemen en eventueel over drie maanden teugkomen.
Hij heeft namelijk geen middelen om te kunnen controleren of ik inderdaad hoofdpijn heb. Hij kan het niet meten en moet afgaan op mijn bewering.
Natuurlijk kan hij mijn temperatuur meten evenals mijn bloeddruk, en eventueel in het ziekenhuis een EEG laten maken, maar daarmee kan niemand mijn hoofdpijn meten.
Klaar. Duidelijk?

Zo is het ook met elektrosensitiviteit gesteld.
Elektrosensitiviteit is niet het *voelen* van straling, want dat kan niemand, maar het ervaren van pijnen, welke door elektrosmog bronnen veroorzaakt kunnen worden.
De reactietijd op verschillende elektrosmog bronnen speelt daarbij een rol, maar net zo belangrijk is de momentane toestand van de drempel in het immuunsysteem.
(Daarom kan men de ene dag er beter tegen dan de andere dag.)

Ook is het zo, dat de hoeveelheid *straling* helemaal niet zo belangrijk is om reacties te ontlokken.
Minimale hoeveelheden kunnen al heftige reacties ontlokken.

Dat is het punt waar al die techneuten niets van begrijpen, want zij hangen het *dosis/response* principe aan, wat echter bij elektrosensitieven helemaal niet opgaat.

Daar elektrosensitieven bij bepaalde elektrosmogbronnen bij minimale hoeveelheden kunnen reageren, heeft een controlegroep van /*normale* mensen helemaal geen zin, want die reageren al niet bij grote hoeveelheden elektrosmog.

Zolang men zich niet verdiepend in de problematiek van elektrosensitiviteit heeft geinteresseerd, is men niet in staat een serieuze opzet voor een test van elektrosensitiviteit op te zetten.

De invloed van elektrosmog bronnen op het lichaam is meetbaar. Dat is met verschillende apparatuur heel goed doenbaar.
Persoonlijk vind ik het invullen van formulieren niet goed, omdat zulks niet objectief is.

Meten is weten. Natuurlijk rijst dan onmiddellijk de vraag in hoeverre de lichamelijke reacties in het lichaam *schadelijk* zijn. Want de GR vindt pas iets *schadelijk* wanneer men ter plekke dood neervalt.

Maar men kan zo wel aantonen dat iemands lichaam op elektrosmog kan reageren.
En dat is iets wat tot nu toe werd geloochend.

Bij het meten kunnen een aantal parameters wel een aanduiding geven voor het komende optreden van klachten.

Zo kon ik bij een persoon aan de geëxposeerde lichaamskant een hogere dosis frequenties meten, dan een de andere kant van het lichaam. En bij een andere persoon op diezelfde plek vrijwel geen opeenhopingen.

Maar het grote probleem voor proeven is de tijd welke ervoor nodig is, zoals ik al eerder schreef.
De proefpersonen dienen geconditioneerd te worden, en alles bij elkaar heeft men per persoon toch wel een week nodig.

Nee, techneuten bakken hier niets van.
En ook biologen niet, die de biologische oorzaken van elektrosensitiviteit niet hebben gevonden.
En die het reilen en zeilen van de *emmer* nog steeds niet begrepen hebben.
Want dat is het kernpunt. Plus het *biologische venster*.
Zonder dat begrip is iedere proef om elektrosensitiviteit aan te tonen zinloos en verkwisting van tijd.

In bepaalde kringen wordt er steeds gewauweld over electrogevoeligheid.
Door dat woord te gebruiken deel je mede weinig van de materie begrepen te hebben.
Honderden studies hebben aangetoond, dat mensen electro niet kunnen *voelen*.
(In navolging van Repacholi's factsheet 296, waarin hij dat adviseert.)

(Behalve natuurlijk wanneer je direct aan de 230 Volt gaat hangen!)
Het woord dient te zijn: elektrosensitiviteit.

Binnenkort gaat er een lijvige publicatie komen Psychiatrisierung der "Elektrosensiblen" waarin op wetenschappelijke wijze een aantal studies gefileerd worden en aan de tand gevoeld.

 

30-08-2010 *het bitje* September 2010

Er staat weer een nieuwe uitgave van *het bitje* online.
Deze keer enkel in het duits en engels, maar de prenten spreken voor zich.

03-09-2010 Testen elektrosensitiviteit

In de wandelgangen wordt er gemompeld, dat enkele bollebozen aan het knutselen zijn om methodes te bedenken om elektrosensitiviteit te kunnen testen.

Er zijn al vele testen in het water gevallen, omdat diegenen, welke de tests ontworpen hadden niet begrepen hebben wat elektrosensitiviteit eigenlijk inhoudt en hoe mensen kunnen reageren.
Mensen reageren niet als lampen.

Alhoewel ik al als de *emmer-man* bestempeld wordt, wil ik het toch nog een proberen uit te leggen in
*Jip en Jannekes* taal.

Men dient zich het volgende voor te stellen:
De toestand van het immuunsysteem zou men kunnen voorstellen als het hebben van een emmer in de buik.
Deze wordt langzaam gevuld met allerlei negatieve zaken.

30-11-2010 Politie problemen

Ach, zo'n klein berichtje op Teletekst bij RTL (en niet bij de NOS) ziet bijna niemand.
Men schrijft dat er een onderzoek zal worden ingesteld.
Zullen die wetenschappers wel heel serieus onderzoeken of men spruitjes of boerenkool gegeten heeft.
Wedden dat men een belangrijke oorzaak niet wil onderzoeken?

Wedden?

Over zoiets kan ik mij kwaad maken.
Wat hebben die politiemensen allemaal gemeen?
Juist, ze moeten allemaal zo'n colère-ding dragen. Op het lichaam.
Bedoeld wordt dat C2000 mobieltje, dat voortdurend straalt en gepulst is met 17,6 Hz, wat vlak bij de hersen frequenties ligt.
Degelijke gepulste hoogfrequente straling (380-400 MHz) kan goed depresssie veroorzaken, evenals slapeloosheid, chronische hoofdpijn. kortom alle symptomen welke bij mijn lijstje van symptomen genoemd staan. In Engeland heeft men het over hartfalen en borstkanker bij politiemensen. Echter de betreffende politiemensen hebben daar een spreekverbod opgelegd gekregen.
Jaren geleden heb ik al eens kontakt gezocht met de Politie te Rotterdam om daarover te praten, maar verder dan een voorlichter kwam ik niet.
Er zijn hemden en T-shirts en andere methoden om het lichaam af te schermen tegen deze voortdurende straling, maar de overheid wil daar niets van weten.

In het boek  *Disconnect*  van Devra Davis staat verschillenden keren dat op de bijsluiter (in de verpakking) van de nieuwste gsm's en zij noemt Blackberry and Nokia en iPhone, dat "men zijn gsm niet dicht bij het lichaam mag houden." Dit in de engelssprekende landen.
Zie bv. Mobile-phone-risks-hidden-

Een technische verklaring komt van Nokia. Zolang een mobieltje *in juiste positie* tegen het hoofd gehouden wordt, en de antenne van het lichaam afgewend is en de de straling zich niet door de eigen hardware een baan moeten zoeken, is alles in orde, en zou de SAR waarde niet overschreden worden.
Echter, wanneer het mobieltje in de broekzak of hemd gedragen wordt kan hij *verkeerd om* liggen d.w.z. met de antenne naar het lichaam gekeerd. Dan kan bij het telefoneren met een headset de toelaatbare SAR waarde overschreden worden, en in plaats van 2 W/kg zelfs 4 W/kg bereiken. Dat is de reden waarom Nokia uit veiligheidsoverwegingen die afstand van 2,2 cm van het lichaam aanbeveelt

In Engeland is veel bekend over de nadelige gevolgen van TETRA (zie ook Pagina12d.html) en de engelse website www.tetrawatch.net

In Nederland zijn er ook elektrosensitieven die sterk op het C2000 of TETRA reageren.

Naschrift:
Enige tijd terug was ik in een hotel, waar het bedienend personeel in het restaurant grote schorten droeg, met op hun buik een draadloos apparaat, waarmee bestellingen werden opgenomen.
Ja, die dingen straalden nogal, waarop ik het management heb voorgesteld om aan de achterzijde van die grote schorten een afschermend materiaal te bevestigen, waardoor het personeel toch enigszins beschermd werd.
Zoeits kan de politie ook doen, maar ja, dan moeten ze toegeven dat de straling ongezond is.

In figuur 1 is die emmer van een *normale* persoon te zien.
Het zwarte stelt de emmer voor, en de blauwe horizontale lijn is de pijngrens, de kritische drempel in het immuunsysteem.
Het volume van zo'n emmer is voor iedere persoon verschillend, en ook ligt de drempel bij iedereen op een andere hoogte.
Maar laten we eens uitgaan van deze imaginaire situatie.
De emmer bevat reeds wat negatieve zaken, maar die vormen nog helemaal geen gevaar. Het zal ook nog wel heel lang duren eer de drempel bereikt is.
Deze personen reageren helemaal niet op elektrosmog.

In figuur 3 is de kritische drempel bereikt (het rode is elektrosmog).
Iedere druppel, die er bij komt kan de boel doen ontploffen.
En bij de in vorige figuur genoemde exposities kan men elektrosensitief geworden zijn.
De andere kleuren in de emmer vertegenwoordigen andere belastingen van het immuunsysteem, zoals gifstoffen, zware metalen, onverwerkte trauma's, medicijnen, kontrastvloeistof, wormen, virussen en bacterien, etc.

In figuur 2 is de emmer al wat voller geworden tot bijna aan de rand.

Het immuun systeem is al behoorlijk beschadigd, maar de kritische drempel is nog niet bereikt.
De *vulling* van de emmer kan uit een zeer diverse verscheidenheid aan factoren bestaan, die zelfs helemaal buiten de elektrosmog kunnen vallen.
Bij 200 tot 2.000 uW/m² kan dat laatste open stukje tot de drempel oplopen.
Deze waarden gelden voor hoogfrequente straling; laagfrequente elektrosmog kan evenzeer inwerken.

In figuur 6 wordt een *normale* persoon belast met eenzelfde hoeveelheid, die een elektrosensitieve uit zijn dak doet gaan, als in figuur 4.
De *normale* persoon heeft geen reden om ook te reageren. Daar is een veel hogere belasting voor nodig.

De meeste studies over elektrosensitiviteit zijn daarom klinkklare onzin, omdat normale personen helemaal niet kunnen reageren, waar elektrosensitieven wel sterk op reageren.

In figuur 5 is de elektrosensitieve nog eens extra belast, boven op zijn reeds bestaande belasting. De toestand wordt dan helemaal onhoudbaar.
In figuur 4 is bij de elektrosensitieve de bom gebarsten, boven op zijn reeds bestaande belasting. Hij/zijboven ois nu elektrosensitief geworden Dan kan men al gaan reageren bij minder dan 1 uW/m².

Een elektrosensitieve kan van toestand 4 weer naar toestand 3 kan geraken, en
zelfs wanneer het immuunsysteem wat kan worden gerepareerd, de toestand van figuur 7 bereikt worden. Dat is de reden, dat een elektrosensitieve zich op verschillende momenten of dagen beter of slechter kan voelen.
De toestand of gevoeligheid blijft niet constant en kan sterk wisselen.
Ook kan de gevoeligheid voor verschillende bronnen afwisselen.

Het moge duidelijk zijn, dat voor proeven op elektrosensitieven, het belangrijk is, dat zij vóór de proef de toestand dienen te hebben volgens figuur 3.
Personen volgens figuur 2 of figuur 4 komen dus niet in aanmerking.

Zij dienen dus net onder de drempel van de blauwe lijn te zitten, en wel voor dezelfde soort elektrosmog bron. Want voor een andere soort kunnen zij geheel anders reageren.

Veel elektrosensitieven reageren verschillend of zelfs niet op bijvoorbeeld bronnen als GSM, DECT, TETRA, WLAN, 5.8 GHz, magneetvelden, *dirty air*, etc.

Elektrosensitieven reageren op hele kleine hoeveelheden elektrosmog.
Het is daarom onzinnig om er een controlegroep bij te betrekken, want die kunnen helemaal niet reageren.
(Mochten ze dat toch doen, dan waren ze niet *normaal*, maar elektrosensitief, zonder dat zij dit wisten, zoals het geval is bij veel mensen.)

Het zou natuurlijk schitterend zijn, als elektrosensitiviteit wetenschappelijk kon worden aangetoond, maar dan dient het wel goed en correct te geschieden.
Aan een halfbakken onderzoek waar alleen maar aangetoond zou worden dat elektrosensitieven niet op bronnen reageren, hebben we niets.
Kaul, Rubin en Frick maakten ook principieële fouten.

09-09-2010 Testen elektrosensitiviteit deel 2

Zoals ik herhaaldelijk heb gesteld, dat ik het invullen van enquete formulieren bij proeven niet realistisch vind daar de emoties en korte termijn geheugen in de war kunnen liggen, ben ik voorstander van het direct aan de proefpersoon meten van een aantal parameters, die de inwerking van de elektrosmog exposities op het lichaam direct en nadien kunnen registreren, opdat objectieve gegevens verzameld kunnen worden.
(Die advocate bij het zwitserse ETH onderzoek had op de formulieren zomaar wat ingevuld, omdat zij helemaal in de war was.)

Nu heeft men in Frankrijk in dat bekende bos EEG metingen aan een elektrosensitieve persoon gemaakt.
En zo hebben we nu een wetenschappelijk bewijs, dat elektrosmog wel degelijk een funeste invloed op het lichaam kan uitvoeren.

Het verslag, door StopUMTS vertaald, staat hier: EEG_scans_geven_wetenschappelijk_bewijs_EHS_Franse_09_09_2010.pdf

Tja, de stelling van het Kennisplatform EMV dat het allemaal *tussen de oren zit*, wordt nu wel op een geheel andere wijze aangetoond.

In ieder geval weer een teken, dat het voorzorgsprincipe toegepast dient te worden.

19-09-2010 Meetapparatuur

Op Pagina6.html zijn nieuwe foto's geplaatst van de door mij gebruikte meetapparatuur en antennes/probes. De laptop is niet afgebeeld.
Er is nog meer, maar dat wordt niet altijd meegenomen.

 

20-09-2010 Degeneratie

Op Nu.nl staat te lezen: Het aantal dementerende Nederlanders zal binnen vier decennia verdubbelen tot een half miljoen. De kosten van de verzorging van deze mensen neemt in dezelfde mate toe, van 7,5 miljard euro per jaar nu tot zo'n 15 miljard euro.

Tja, hoe zou dat nu toch komen?

In het Freiburger Appell dd. 2002 werdf al gesteld: Bij onze patiënten stellen wij de laatste jaren een dramatische toename vast van zware en chronische aandoeningen, specifiek o.a.
hersendegeneratieve aandoeningen (bv Morbus Alzheimer) en epilepsie

Daar ons de woonomgeving en gewoontes van onze patiënten in de regel bekend zijn,
zien wij, speciaal na gerichte vraagstelling, steeds meer een duidelijke samenhang in tijd
en ruimte tussen het optreden van deze ziektes en het begin van een zenderbelasting
bijvoorbeeld in de vorm van
• installatie van een GSM antenne in de direkte omgeving van de patiënt
• intensief gebruik van een gsm toestel
• aanschaf van een DECT-draadloos-telefoon in de eigen woning of bij de buren.
Wij kunnen niet meer in een zuiver toevallige samenloop van omstandigheden geloven.

Let wel, dit was reeds in de oudheid, anno 2002, bij een groot aantal artsen bekend.

Salford stelde in zijn studie dd 2003:
The intense use of mobile phones by youngsters is a serious memento.
A neuronal damage of the kind, here described, may not have immediately demonstrable consequences, even if repeated. It may, however, in the long run, result in reduced brain reserve capacity that might be unveiled by other later neuronal disease or even the wear and tear of ageing.
We can not exclude that after some decades of (often), daily use, a whole generation of users, may suffer negative effects maybe already in their middle age.

Ook stellen enkele duitse artsen, dat zij steeds vaker de ziekte van Parkinson bij relatief jeugdigen aantreffen.

De *wetenschappers* onderzoeken nu koortsachtig of dat aan het eten van spinazie of spruitjes kan liggen, maar de ook voor de hand liggende oorzaak, de afgod mobiele telefonie wordt steevast buiten de onderzoeken gehouden.

Een veelvuldig voorkomend feit is dat oma en opa zo'n handige DECT telefoon van hun kinderen cadeau krijgen. Ik denk niet dat het boosaardige opzet is, maar wel grenzenloze domheid.

Ik denk dat de bovengenoemde verwachtingen aan de optimistische kant zijn. Het zal veel erger worden.

De franse specialist Dominique Belpomme stelt nu, in 2010, zelfs dat het krijgen van Alzheimer op een leeftijd van 45 jaar groter is dan het krijgen van kanker. Hij konstateert een wekelijkse toename van patienten, met hoofdpijn, geheugenproblemen, concentratiestoornissen, problemen met het moeilijk uit zijn woorden komen, en dyslexie.

 

22-09-2010 Officiële zwendel met metingen

Breedband meters zijn best leuke meters en kunnen goed het een en ander weergeven.
Echter, bepaalde beweringen en aannames kloppen niet.

Zowel door het Antennebureau als het belgische BIPT wordt aangenomen, dat dergelijke meters ALLE signalen binnen het meetbereik van de meter, en uiteraard de antenne, en dus binnen een groot frequentiebereik, kunnen meten.
En dat de meter de som van al die signalen weergeeft.
En dat is pertinent niet juist.

Hierover heb ik wat gepubliceerd:
in het duits: http://www.hetbitje.nl/bitjeD20109h.pdf + bitjeD201011p.pdf
in het engels: http://www.hetbitje.nl/bitjeE20109e.pdf + bitje E201011p.pdf
Naast de hier aangehaalde metingen hebben wij ook nog metingen laten verrichten bij 1kHz, 100 kHz,
11 MHz en 80 MHz bandbreedte.

Het komt er op neer, dat een breedband meter enkel het sterkste signaal kan meten, en op het display daar de waarde van aangeeft.
Alle andere in het meetbereik bevindende signalen kunnen dus NIET meegemeten worden, en zeker niet bij elkaar *gesommeerd* worden, zoals nu gesuggereerd wordt.
.
Stel, men heeft een signaal van 1,47 V/m (ofwel 5732 uW/m2).
Wanneer dat het enige signaal is, klopt die 1,47 V/m als aanwezige veldsterkte.
Maar mochten zich er nog andere signalen bevinden, bijvoorbeeld 9 andere signalen van bv. 1,40 V/m (ofwel 5199 uW/m²), dan wordt dat 46.791 uW/m², ofwel 4,2 V/m.
Tesamen met het gemeten signaal wordt dat 52.523 uW/m², ofwel 4,45 V/m.
Toch stelt men tegenover de burger, dat men onder de 3 V/m voor GSM900 blijft.

Door Agentschap Telecom, evenals het belgische BIPT wordt veelal een Wandel&Goltermann of Narda EMR-300 gebruikt, welke een breedbandmeter is.
(De Narda SRM-3000 is wel een selektieve meter, maar wordt weinig gebruikt.)
Bij gewone breedband meters hoort vaak een logarithmisch periodische meetantenne.
Daarmee is het mogelijk om door het richten van de meetantenne, zendmasten te *peilen*.
De openingshoek van dergelijke antennes kunnen groter of kleiner zijn, maar men kan zo verschillende elektrosmog bronnen peilen.
Als het een goede breedbandmeter is, kan men via de audio uitgang horen wat voor soort signaal men te pakken heeft (alleen is die van GSM900 en GSM1800 hetzelfde).
Op mijn website onder Info staan zo een aantal opgenomen modulaties als geluidsfragmenten te beluisteren.
Naast de bovengenoemde antennes zijn er ook omnidirectionele meetantennes.
De Narda EMR-300 gebruikt ook vaak een dergelijke antenne.
Deze antenne meet enkel rondom, en kan dus NIET op een bron gericht worden.
Derhalve is het onmogelijk om te kunnen bepalen welk soort bron men aan het meten is.

In Vlaanderen zijn nu nieuwe grenswaarden van kracht.
Voor GSM900 is dat 3 V/m per antenne.
(Er speelt hier veel meer dan het publiek wordt wijsgemaakt, zie 15-07-2010 Compilatie Belgie onder Nieuws op mijn website. Het wordt voorgesteld alsof er in Belgie maar één soort straling is, nl. de GSM900, en men zwijgt over de andere signalen.)
Dat impliceert dat het BIPT een GSM900 zendantenne moet opsporen, wat zij met een omnidirectionele antenne niet kan, en enkel en alleen die betreffende GSM900 zendantenne dient te meten.
Nu doet men of dat wel gebeurd is, maar niemand weet welke het sterkste signaal was. Dat zou best een Wimax of een DVB-T signnaal kunnen zijn, of een DECT.
(Op bepaalde plaatsen meet ik tegenwoordig al hogere stralingshoeveelheden van DVB-T dan van GSM/UMTS.)
Toch stelt men tegenover de burger, dat men onder de 3 V/m voor GSM900 blijft.

Dat de BIPT er helemaal een potje van maakt blijkt uit hun rapportages.
Zij stellen meetwaardes voor van 0,47 of 0,38 V/m (586 en 383 uW/m²).
De mimimale meetwaardes van de Narda apparatuur begint pas bij 0,80 V/m.
Hier wordt net zo geknoeid als destijds bij het TNO-Cofam onderzoek, waar men beweerde met een meetsonde, die kan meten van 3 V/m tot 300 V/m, waarden van < 1 V/m gemeten te hebben.

En deze waarden zijn dus enkel het sterkste signaal. Er kan dus best veel meer aan de hand zijn, maar dat wordt niet gemeten.
Navraag leert dat het BIPT wel degelijk meettoestellen heeft, die frequentieselektief kunnen meten, maar die laat men liggen.
Breedbandig is wel gemakkelijker en minder tijdrovend.

IK vind het schandalig dat de burgers wat op de mouw wordt gespeld, omdat men niet correct metingen verricht.

Het Antennebureau heeft vol trots bekendgemaakt, dat de veldsterktes in Nederland de afgelopen jaren nagenoeg niet hebben toegenomen.
Tja, als je knoeit met metingen is dat gemakkelijk te stellen.
Maar het is wel hardstikke fout.

Ik ben in kontakt met het LNE (de Vlaamse Overheid) die nu met het BIPT zoekt naar antwoorden, en tevens met het Antennebureau, welke ik verzocht heb opnieuw metingen te doen, maar dan wel juist en correct.

Het Antennebuerau verwijst ook naar de *experts* van het Kennisplatform EMV, die een publicatie Kennisbericht *Meten van elektrosmagnetische velden* heeft uitgebracht, maar dat bevat onjuistheden.
Specifiek het hoofdstuk over breedbandmeters is pertinent onjuist.
Wat gesteld wordt is technisch onmogelijk. Men kletst er vrolijk op los.

Toch stelt men: Voor het uitvoeren van een betrouwbare veldsterktemeting zijn richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen zijn opgesteld om de betrouwbaarheid van de resultaten te garanderen.
Die gegarandeerde betrouwbaarheid stelt dus niets voor.

Kennelijk begeeft het Kennisplatform EMV zich op terreinen, waar haar kennis ontoereikend is, zoals meettechniek en elektrosensitiviteit.

Leuk is ook om te vermelden dat de woordvoerder van de Gezondheidsraad, dr. Eric van Rongen vindt dat mijn meetmethodes van twijfelachtige kwaliteit zijn, zoals hij schriftelijk aan derden mededeelde.
Ik stel dat hij daar niets van afweet, en kennelijk ook niet wat het Antennebureau uitspookt.
Toch kan men kennelijk toch nog wat van mij, als ongeletterde, leren.

Want dat we voor het lapje gehouden worden staat als een huis.
Ik weet alleen niet wat de beweegredenen zijn: Is het onkunde, onwetendheid, gemakzucht of opzet?

Vervolgens wat andere types van omnidirectionele antennes.
Deze kunnen alleen maar rondom meten, maar niet een bron peilen.
En nu hieronder wat voorbeelden van logarithmisch periodische antennes.
Dat kunnen richt- als ook meetantennes zijn.
Hiermee kan men een bron peilen.

04-10-2010 LNE-BIPT Belgische toestanden

In Belgie hanteert men strengere grenswaarden dan elders. Waarom eigenlijk?

Uit oogpunt van volksgezondheid? Dat zou je denken, maar dat is het niet.

De belgische Gezondheidsraad heeft al jaren geleden 3 V/m als grenswaarde voorgesteld. Dat heeft nu navolging gevonden, althans ten dele. In Brussel helemaal, maar niet in Vlaanderen.
In het Brusselse Gewest geldt de 3 V/m als algemene grenswaarde.

De Vlaamse overheid dacht, waarom makkelijk als het ook moeilijk kan?
De interesse van de Vlaamse Overheid, het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, LNE, staat lijnrecht tegenover de belangen van de burgers.

Kernpunt van de burgers is, dat zij zo weinig mogelijk straling te verduren hebben.
Het zal hen egaal zijn welk soort straling dat is, als het maar weinig is.

Het LNE heeft nu, in afwijking van de Brusselse Gewest regels, een Besluit met een enorme sneltreinvaart erdoor gejast, zonder dat iemand in de gaten had wat er eigenlijk speelde.
Natuurlijk, de regeltjes zijn conform nageleefd, maar de communicatie naar buiten toe was en is allerbelabberdst.

Het LNE doet voorkomen alsof er in Vlaanderen maar één enkele stralingsbron aanwezig is, namelijk GSM900. Men spreekt niet over al die andere stralingsbronnen, die ook als een deken over u heen vallen.
En de media? Die weten van niets.

Uitgangspunt is dus GSM900, waarvoor een grenswaarde geldt van 3 V/m per zender.
(men vermeldt niet dat dit voor GSM1800 4,12 V/m en voor UMTS 4,34 V/m is.)
Dat wil zeggen, dat iedere enkele GSM900 antenne niet meer mag zenden dan 3 V/m.

Het LNE heeft grootmoedig aangeboden dat het BIPT gratis metingen zal verrichten bij diegenen die zulks wensen. Het BIPT handelt dus volgens opdrachten en instructies van het LNE!
Het BIPT meet vervolgens de aanwezige straling met een zg. breedband meter, voorzien van een omnidirectionele antenne.
Die antenne impliceert, dat niet gericht een speciale zender, maar rondom gemeten wordt, zodat dus niet bekend is wat voor een zender en welk soort signaal er gemeten wordt.
Dat kan GSM900, maar ook UMTS, of Wimax of de DECT van de buren zijn.

Voorts is het zo, zoals ik in de laatste uitgaves van *het bitje* heb aangetoond, dat een breedband meter niet signalen kan sommeren, en dus steeds slechts één enkel signaal kan meten, namelijk het sterkste. Aangezien de meeste signalen nogal schommelen, worden er metingen gedurende 6 minuten verricht, en daaruit rekenkundig het gemiddelde berekend. Dus niet de piekwaarden, maar een gemiddelde.

Verder is het zo, dat deze meters enkel RMS meten, hetgeen al lager is dan zg. *piekwaarden*.
Met andere woorden met meet het gemiddelde van gemiddelden.

En dat getal wordt de burger voorgehouden als zijnde de straling waaraan hij is blootgesteld.
Men kan het zo zien: Men meet de hoogste boom in een bos. Maar dat is geen maatstaf voor de hoeveelheid hout in dat bos.
De door het LNE in haar rapporten voorgestelde gemeten waarden van bijvoorbeeld 0,38 of 0,47 of zelfs 1,47 V/m, zijn slechts het gemiddelde van gemiddelden, niet de opgetreden piekwaarden.
En het kan best zijn, dat wanneer de andere signaalsterktes er bij betrokken worden, men ver over de gestelde 3 V/m heen komt, want dat is wat biologisch relevant is.

Alle andere aanwezige signalen, weliswaar zwakker, alsook andere GSM900 signalen, worden zo buiten beschouwing gelaten.

Het is alsof je in de volle regenstorm staat en de BIPT houdt een borrelglaasje omhoog, en stelt dat dat jouw belasting is.

Dat klopt als een bus (of als een zere vinger), want dat is inderdaad de belasting van alleen dat borrelglaasje.

Die andere belastingen kan de BIPT wel in kaart brengen, maar men heeft de instructie, dat wanneer de gemiddelde gemeten waarde onder de 2-3 V/m blijft, zij hun spectrumanalyser ingepakt kunnen laten.
Daarmee kan men over een groot frequentietraject meten, dus over meerdere verschillende zenders.
Tja, en daar maakt men ook weer dezelfde fout.
Ook hier worden er markers geplaatst op de sterkste zenders, dus één bij GSM900, één bij GSM1800 en één bij UMTS, etc.
En ook hier worden de ernaastliggende zenders buiten beschouwing gelaten.

Dus ook hier wordt de totale belasting welke de burger over zich heen gestort krijgt niet aangegeven.

De regeltjes zijn keurig opgevolgd, alleen deugt er niets van.

Een borrelglaasje is toch iets geheel anders dan volkomen natgeregend te zijn.

Over de cumulatieve norm kunnen we kort zijn.
Er geldt voor GSM900 een grenswaarde van 20,6 V/m (voor GSM1800 29,1 en UMTS 30,7 V/m).

Weinigen realiseren zich, dat om aan die cumulatieve normwaarde te komen, en men 20,6 V/m wil halen, er 47 GSM900 antennes à 3 V/m nodig zijn.

De pers en media hebben daar geen gewag van gemaakt, en ook de politiek niet.

.
Voorts is het zo, dat in de praktijk de burgers een kakofonie (*Wellensalat*) van allerlei verschillende hoogfrequente en laagfrequente frequenties (modulaties, pulsrates) over zich heen krijgen, die een bepaalde biologische uitwerking kunnen hebben.

Nee, met gezondheid heeft het weinig te maken.
De BIPT valt weinig te verwijten, want zij volgen enkel hun instructies op.
Het is het LNE, die er een potje van maakt.
Hun regels klinken mooi op papier, maar met gezondheid heeft het weinig te maken.

 

22-10-2010 *het bitje* November 2010

Er staat weer een nieuwe uitgave van *het bitje* online.
Ook deze keer enkel in het duits en engels, maar de prenten spreken weer voor zich.

18-07-2010 Powerplug en Beperk beperkte Straling (B)

Men heeft een en ander veranderd op hun website, en geprobeerd de schade enigszins te beperken.
Maar daar is men niet in geslaagd. Duidelijk blijkt ook weer hier de onbekwaamheid en totale onbekendheid met de materie. Ik had al geschreven dat radioamateurs zo'n problemen ervaren door de powerplugs, maar ja, als men niet eens de moeite neemt om de YouTube filmpjes bij de dLan te bekijken weet men zeker niet wat met *dirty air* bedoeld wordt.
BDS heeft totaal geen benul waar elektrosensitieven op kunnen reageren, en wil dat kennelijk ook niet weten. Zeker kent men niet het verschil tussen *dirty power* en *dirty air*.

Hieronder een FFT spectrumanalyse van een willekeurig stopkontakt in een woning te Gent, veroorzaakt door een Belgacom powerplug, aangestuurd door een Belgacom modem, waarbij het modem enkel aanstond, zonder dat er van enig dataverkeer door computer of televisie sprake was.
De gele pieken zijn de aanwezige average *dirty power* in de elektrische leiding, de groene pieken vormen de extra *dirty power* veroorzaakt door de powerplug.

Merk op, dat de pieken gaan van ca 2.000 kHz tot 20.000 kH, ofwel van 2 tot 20 MHz.
Weet ook, dat de insteekfilters slechts werken tussen 5 kHz en max. 200 kHz.

Ook al gebruikt men afgeschermde kabel (voorwaarde voor dLan powerplugs), de *dirty power* komt er bij de stopkontakten weer naar buiten en verplaatst zich via de daar aangesloten elektrische apparaten, bv. schemerlampen, waar het zich vervolgens als *dirty air* manifesteert.

DLan powerplugs verspreiden zich over het gehele en totale elektriciteitsnet in de woning, want dat is ook de bedoeling.

22-11-2010 Boomaantastingen

Er staan wat verwarde verhalen in de media over onderzoeken naar boomaantastingen.

Het was weliswaar Henny Tuithof, die destijds de aantastingen bij kastanjebomen in de publiciteit bracht, maar de drijvende kracht achter de onderzoeken is Niek van 't Wout, als ik het goed heb, ambtenaar bij de Gemeente Alphen aan de Rijn, die al jarenlang serieuze studies aan bomen verricht, en er ook metingen aan heeft verricht.
Zie de website www.boomaantastingen.nl

Er wordt op het internet al vele jaren over de *vermeende* invloed van EMV op bomen gediscussieerd, maar nog niemand heeft er tot nu toe een vinger achter gekregen.

Hierboven een opname van 11-10-2007.
Men zou denken, ja de invloed van die zendmast is duidelijk.

Maar hieronder eentje uit 27-08-2008.
De boom doet het goed.

Dergelijke foto's worden door de *Mobilfunkers* naar voren gebracht als antwoord op de foto's welke door de tegenstanders als kennelijk onder invloed van Elektrosmog verkerende zieke bomen worden getoond. Toonaangevend daarbij is o.a.het duitse Puls-Schlag.org , welke echter geen doorbraak kon forceren.
Als schepje erbovenop heeft prof. Lerchl een coniferen studie uitgebracht om aan te tonen dat er niets aan de hand is.

Tot nu toe was het een gewoon pro-contra verhaal, zonder een directe uitspraak.
Ja, (heel) veel aanwijzingen, maar geen concrete bewijzen.

Maar het is Niek van 't Wout van de Gemeente Alphen a/d Rijn, die al jaren echte metingen aan bomen heeft verricht, en als ambtenaar diverse instanties zo ver heeft gekregen mee te doen met onderzoeken.
En hij discussieert al jaren op bioelectromagnetics bij Yahoo. 

Ik heb vernomen dat de rapportage pas over enkele weken komt.
Daarom is het zo jammer, dat men vanuit Wageningen niet heeft gewacht tot die rapportage beschikbaar is.
Nu hangt het als los zand aan elkaar, en zijn er enkel een aantal beweringen in kranten, zonder concrete bewijzen. 
Begrijp me niet verkeerd, ik ben er van overtuigd dat er een invloed is van EMV op planten. Maar de tegenstanders liggen op de loer om e.e.a. af te kraken, zoals het Kennisplatform EMV reeds heeft gedaan.
Met in haar kielzog het TNO, die de geloofwaardigheid van het geheel geen goed doet.

Men heeft het nu al naar buiten gebracht om op dat Symposium in Februaru 2011 te wijzen, maar ik vrees, dat het tegen die tijd alweer minder actueel geworden is.
Die wetenschappers zien de problematiek vanuit hun technisch oogpunt, maar hebben geen benul hoe de Telecomindustrie daar tegenaan kijkt.

En om daar tegen te argumenteren heeft men goede data nodig.

Op http://www.hetbitje.nl/bitjeD2603c.pdf staat een verhaal over Waldsterben. Dat is al oud.
 
Op: Pagina62.html staat een leuke film over dr. Valerie Hunt, omtrent onderlinge kontakten tussen bomen.

Op http://www.milieuziektes.be/Pagina51.html staat *With trees for ears.doc* waarin beschreven staat hoe de amerikanen in de eerste wereldoorlog bomen als antennes voor radioverkeer gebruikten. Onder mijn geluidenverzameling heb ik ook enkele van bomen geplaatst.
Wanneer ik een spectrumanalyser aan een boom hang, zie ik keurig GSM900, GSM1800 en UMTS. 

Enfin, de tarwekiemen-water-proef van dr. Gruen toonde jaren geleden al schade aan.
Pagina64b.html
 

Ik lees, dat Wageningen frequenties van 2412 tot 2472 MHz heeft gebruikt. Naar mijn mening is dat een verkeerde aanname. Als men met modems heeft gewerkt, waren het niet de hoogfrequente draaggolven die zo schadelijk zijn, maar mijns inziens de pulsrates van 10 Hz, die de schade hebben veroorzaakt. 

Men had ook al proeven kunnen doen met geluiden. Het is toch bekend dat planten op muziek reageren?
Op mijn website onder info staat een verzameling opgenomen modulaties van verschillende elektrosmog bronnen. Dat zijn zuivere audiobestanden, waar helemaal geen plaats is voor hoogfrequente draaggolven.
Toch ervaren elektrosensitieve personen dezelfde verschijnselen als bij een originele bron, wanneer zij er naar luisteren.

Wanneer men planten aan dergelijke geluiden zou blootstellen, zullen ze echt wel gaan reageren. Dat is meetbaar. 
UMTS is m.i. voor bomen gevaarlijker, omdat deze signalen bevat van 100 Hz met veelvouden daarvan, en 1,5 kHz, met veelvouden daarvan, en het organisatiekanaal is gepulst met 15 kHz.
Zelf heb ik ook signalen van 100 kHz en meer in de zijlobben van UMTS zendmasten gemeten. 

Weet ook, dat bij de Rife frequentie therapie, frequenties van 0,1 Hz tot 10 KHz worden gebruikt om aandoeningen te behandelen. Royal Rife heeft dat destijds ook met planten gedaan. 

Bij mijn geluidenverzameling heb ik tevens 100 Hz en 217 Hz gegenereerd in verschillende golfsoorten, maar ze klinken geheel anders dan de werkelijke modulaties. 
Waarom zouden bomen anders reageren dan mensen?
 Ik heb mijn jeugd in Boskoop doorgebracht. Zo heb ik vernomen, dat veel boomkwekers nu problemen ondervinden, omdat het grondwater veel zout zou bevatten. Dat zou wel eens kunnen zorgen, dat het immuunsysteem van bomen is aangetast, waardoor de elektrosmog als een katalysator een vernietigend werk kan doen. En fijnstof bevat ook zware metalen.

Enfin, tel maar op.

Zo heb ik gezien, dat men in Alphen stroompjes meet aan boombasten: Maar met de twee polen op de bast zelf gemeten.

Volgens mij moet één pool op de bast en de andere pool op een aardpen in de grond, om een goed potentiaal verschil te kunnen meten.
Ik meet zo al snel een 200 mV.
Er gaat dus heel wat electriciteit door zo'n boom heen. Die tevens de microben in de grond eromheen doodt.
 
Zo was er een boer in duitsland, die een zieke boom genas, door halverwege de stam een aardedraad te bevestigen, die een heel eind verderop aan een aardpen werd bevestigd. De boom genas, en ook de humus met microben rond de boom werd beter.
 
Harold Saxton Burr heeft rond 1940-1960 heel wat gepubliceerd over potentiaal verschillen bij bomen.
 
Ik blijf van mening, dat willen we een goede discussie voeren, we ook met grondige argumenten moeten komen, die onweerlegbaar zijn.
En rond deze bomenaffaire zijn er tot nu toe enkel wat geruchten in kranten.
En dat vind ik jammer.
 
Ondertussen heeft men mij een amerikaanse studie van dit jaar over planten en EMV toegestuurd.
Om impact te hebben dient men al dergelijke studies op één moment tesamen naar buiten te brengen.
Goldsworthy en Balmori hebben ook al heel wat studies aan planten gedaan.

Daarom is het zo jammer, dat men niet ineens met alle studies tegelijkertijd heeft uitgepakt.
Want er zijn de afgelopen jaren al heel wat studies verricht, en waarbij kwam vast te staan dat eigenlijk alleen maar elektromagnetische velden als oorzaak aan te wijzen valt.
A-biotische oorzaken zijn uitgesloten, heeft men geconcludeerd.
Dat alleen al is een belangrijk argument.

Een congres in 2011 is leuk en aardig, maar NU is ook een goed moment.

Na het vele tamtam in de media heeft Wageningen nu zelf verklaard dat TU Delft en TNO niet bij het onderzoek betrokken waren. Mededeling Wageningen :
Typerend is hun slotzin:
Een verband tussen de onderzochte wifi straling en het brede scala aan ziekteverschijnselen bij volwassen bomen kan uitdrukkelijk niet worden gelegd op basis van het huidige onderzoek.

In Duitsland bij het IZgMF lacht men zich al een bult. Men verwijst zelfs naar een artikel in PCWorld in Engeland, waar de commentaren niet mis zijn.

Die lieden in Wageningen dienen toch eens te leren niet voor hun beurt te praten.
Nu is het beoogde effect in hun gezicht ontploft. Zij hebben zich in eigen voet geschoten.

Jammer, een gemiste kans. Zeker gezien de kinderachtige reacties, zoals bv. bij Het Laatste Nieuws.

Naschrift:
Volgende afbeelding komt uit het rapport *ErgebnisseWaldzustandserhebung2009*
Hier zijn andere elementen onderzocht dan de knobbels etc. aan de boombasten door Alphen a/d Rijn.

02-12-2010 Slimme meters

Uit Amerika en Canada komen steeds meer berichten van elektrosensitieven die last hebben van de nieuw geplaatste slimme meters.

Een mooi voorbeeld hoe vaak deze meters aan het verzenden zijn is te volgen in dit filmpje .

Of de invloed op de planten correct is, is niet bekend, maar er zijn wel erg veel en vaak signalen.

 

02-12-2010 Vaticaan

Ik loop al een tijdje rond met de gedachte een folder te maken met als titel:
*God verdomme dit kerkbestuur*

De reden is, dat veel kerktorens misbruikt worden om er mobiele telefonie zenders op of in te monteren.
Eerst hangen ze er buiten tegenaan, dan wordfen ze geschilderd in de kleuren van de omringende stenen, en later worden ze binnen in de galmgaten geplaatst, opdat ze minder zichtbaar zouden zijn.

Een aantal protestante kerkgemeenschappen in Duitsland hebben de afgod Mobilfunk al vaarwel gezegd, maar hier te lande schijnt deze afgod nog veel volgelingen te hebben.
Klaarblijkelijk zijn de kerkbesturen niet meer in het geestelijk en lichamelijk welzijn van hun parochianen geinteresseerd en telt voor hen alleen nog maar de geldelijke inkomsten.
(Zij weten nog steeds niet dat zij dat geld na hun dood niet kunnen meenemen! )

Zoals vanouds bekend is, is de RK kerk ook tuk op geld.
Ook zij kijken likkebaardend naar de hoge inkomsten van zenders op kerktorens.
Het wordt dus tijd dat daar een halt aan wordt toegeroepen.

Op StopUMTS staat een aktie vermeld, waarbij juristenkantoor BAWA de Heilige Stoel van het Vaticaan een proefproces wil aandoen.

Men wordt verzocht zoveel mogelijk te reageren.
Ook niet-katholieken worden verzocht te reageren.

02-12-2010 Karel van Huffelen in Memoriam

Naar ik heb vernomen zou Karel van Huffelen zijn omgekomen bij dat tragische busongeluk in Peru.
Karel en Caroline zijn bekend vanwege hun boeken en voordrachten.
Speciaal *Onzichbare risico's in het Draadloze Tijdperk* kan als een standaard werk over Elektrosmog beschouwd worden en heeft vele lezers geinspireerd.

Ons medeleven gaat uit naar de achtergebleven Caroline.

Niet alleen voor Caroline is het heengaan van Karel een groot verlies, maar ook voor de hele beweging in Nederland en Belgie.

04-12-2010 Nieuwe grenswaarden in Monaco

Naar verluidt zou de regering van Monaco, gepubliceerd in de Journal of Monaco, besloten hebben om een algehele grenswaarde in te stellen van 6 V/m, geldig voor radio, televisie, walkie talkie, draadloos, etc. met een mogeljkheid tot 4 V/m voor zendmasten voor mobiele telefonie.

De algemene richtlijnen in Europa gaan van 28 V/m voor radio, en variërend tussen 40 en 60 V/m voor mobiele telefonie zendmasten.

Zo, daar kunnen ze in Vlaanderen nog een puntje aan zuigen!
Daar hebben ze weliswaar 3 V/m, 4,12 en 4,34 V/m per antenne, maar cumulatief toch nog 20,6 en 29.1 en respectievelijk 30,7 V/m.

De Monagasken stellen geinspireerd te zijn door de Zwitsers.
Daar zou een dikke adder onder het gras kunnen liggen, want de Zwitserse grenswaarden zijn net als die bij ons. Alleen hanteren zij lagere waarden in ruimtes met gevoelig gebruik:

**********************************************************************
Die auf 10% abgesenkten sogenannte Vorsorgewerte von
6V/m, 4V/m oder 5 Volt pro Meter gelten lediglich in Räumen mit empfindlicher Nutzung.
Als Räume mit empfindlicher Nutzung gelten nur:
Krankenzimmer, Schulzimmer und Schlafräume.
Kinderspielplätze sind nur dann als empfindliche Räume eingestuft, wenn diese der Gemeinde gehören, und öffentlich sind. Private Kinderspielplätze sind von dieser Regelung ausgenommen, selbst dann wenn diese öffentlich zugänglich sind.
"Private Kinder" sind also unempfindlicher gegen EM-Bestrahlung als "öffentliche Kinder"! Vielleicht erklärt mir einmal jemand den Unterschied.Nicht als Räume mit empfindlicher Nutzung gelten:
Dachterrassen, Balkone, Gärten und Arbeitsplätze und alles andere was sich unter freiem Himmel befindet, wie etwa Gehsteige, Fussgängerzonen, Pausenplätze von Schulen und Kindergärten sowie Freibäder.
Selbst die Küche einer Wohnung kann als Raum mit nicht empfindlicher Nutzung eingestuft werden, weil es sich hier um einen Arbeitsplatz handelt.
Nun der Clou am Ganzen.
Die auf 10% gesenkten Vorsorgewerte sind für die Mobilfunker völlig gratis zu haben. Die brauchen an Ihren Antennen in der Schweiz gegenüber den übrigen in Europa nicht ein Schräubchen zu ändern.
Denn die Gebäudehüllen aus Betondecken und Backsteinmauern dämpfen die Mobilfunkstrahlung automatisch auf das gewünschte Mass von 4V/m, 6V/m oder 5V/m ab.

Falls das ausnahmsweise einmal nicht genügen sollte, kann noch ein Dämpfungsfaktor durch geringe Aenderung der Strahlungsrichtung zu Hilfe genommen werden. Dann stimmt die Rechnung auf dem Papier. Nachkontrolliert oder nachgemessen wird offiziell sowieso nicht.

Ich habe weder in Frankreich, noch in Deutschland, noch in Oesterreich innerhalb von Wohnungen je höhere Werte als die falschbesungenen Schweizer Vorsorgewerte gemessen.
**********************************************************************

In Nederland worden gewoon de ICNIRP aanbevelingen aangehouden, net als in vele andere landen.

Dat de nederlandse Gezondheidsraad hogere waarden dan die van de ICNIRP blijft aanbevelen, op basis van literatuurstudies is iets geheel anders. Maar die adviezen worden gelukkig niet opgevolgd.

Het is zelfs zo, dat de meeste providers van mobiele telefonie proberen om binnen in woningen het te laten bij maximaal 1 V/m. (= 2652 uW/m²)
Dat was ook het uitgangspunt van het TNO-Cofam onderzoek.

Natuurlijk, voor veel elektrosensitieven is 1 V/m of 2652 uW/m2 veel te veel van het kwaaie.
Zij kunnen al bij minder dan 1 uW/m2 gaan reageren.

Aan de andere kant is het mijn persoonlijke mening dat al die protestanten, die tegen zendmasten protesteren, afstand moeten nemen van hun mobieltje, en best eenzelfde protestgeluid mogen laten horen omtrent DECT telefoons en draadloze modems/routers, want die veroorzaken veel meer straling in woningen dan die zendmasten. En ook bij de buren!
Men zal wel weer boos op mij zijn, dat ik dit stel, maar de feiten en metingen tonen dat glashard aan.

Kijk, dat de providers, met in hun kielzog de GGD's, op bijeenkomsten zeer gekleurde sprookjes vertellen, waar ik dan met gekromde tenen naar luister, neemt niet weg, dat de providers zich hier toch netjes aan de geldende regels houden.
En het is enkel de politiek in den Haag, die de regels kan veranderen.
En de politici kun je alleen maar in gang zetten wanneer ze gegronde redenen voorgeschoteld krijgen.
Nu denken ze, dat het aantal betroffenen bestaat uit die vijf malloten, die beweren er last van te hebben, maar dat niet kunnen aantonen. (Tja, de GGD weigert gewoon deze mensen te onderzoeken.)

Het MNGM als Meldpunt timmerde niet aan de weg (en wilde ook niet), en daardoor kreeg men slechts 80 meldingen op een jaar binnen.
De StichtingEHS had zo'n 300 personen geënqueteerd en daar een rapport over samengesteld. Naar het schijnt hadden zich twee jaar geleden zo'n 1000 personen zich daar gemeld, maar daar verneemt men niets over. Mijn verzoek om een goed werkend Meldpunt op te zetten, werd naar de prullenbak verwezen.

Tja, en zonder cijfers over betroffenen komen we er niet.
En ook niet zonder medische attesten van artsen, die willen verklaren dat men elektrosensitief is.
Het is jammer dat slechts die vijf personen hun nek willen uitsteken.
Zie hun TV verslag

En als ik op internet rondkijk, valt mij op, dat veel bewegingen moedeloos het bijltje erbij neergelegd hebben. Of zich in andere zaken zijn gaan interesseren.

18-12-2010 LTE test in Duitsland

In Duitsland heeft men proeven gedaan met LTE op de 800 MHz band door provider O2.

Zie artikel in Teltarif.de

 

20-12-2010 HUMO, artikel over straling

In het belgische tijdschrift Humo, nr 3668 van 21-12-2010, staat een zeer interessant artikel over straling.
Dit artikel is zeer uitgebreid en goed onderbouwd.

Een echte aanrader!

 

28-09-2009 Niet hoog- maar laagfrequent gevaarlijk

Het is al langere tijd mijn overtuiging dat niet de hoogfrequente draaggolven van de mobiele telefonie de gevarenbron zijn, maar veel meer de laagfrequente informatie welke zich daarop bevindt.
Dat kan zijn in de vorm van modulaties (de digitale in stukjes gehakte informatie( evenals ander vuil.

Ik ben hierover in kontakt met enkele wetenschappers, waaronder ook Andrew Goldsworthy, die mij op 23-09 een van zijn reacties, als open brief, mailde.

Afgezien van het feit, dat er in mijn geluidsopnames (zie Info) geen plaats is voor enig hoogfrequent signaal, en elektrosensibelen bij het aanhoren ervan dezelfde verschijnselen ervaren als bij de echte bron, heb ik gemerkt bij de vele metingen, dat de signalen van mobiele telefonie ook veel *VUIL* bevatten.

Vaal zijn dat signalen in het VLF gebied. Dat heb ik kunnen meten bij radarsignalen, UMTS signalen en nu ook bij GSM/UMTS signalen.
Dat was onlangs in een woning, evenals in de tuin zeer sterk aanwezig.
Dat zijn ruimtelijke signalen, waar men in feite weinig tegen kan ondernemen. (Bepaalde filters werken alleen in het elektriciteitsnet, maar niet daarbuiten!)

Naschrift: 21-12-2010.

Kennelijk is het niet nodig om naar de winkel te hollen om een exemplaar te kopen, daar StopUMTS heeft medegedeeld volgende week woensdag het volledige artikel op haar website te zullen publiceren.

Oef! Dat scheelt weer € 2,60 in de portemonnee.

Journalisten praten over de kracht van het gedrukte woord.

Maar het zelf geprinte woord is ook wat waard.

Natuurlijk is het belangrijk dat een zo groot mogelijke verspreiding van zo'n artikel plaatsvindt, maar zakelijk gezien begrijp ik HUMO niet om het copyright op zo'n korte termijn vrij te geven.

 

28-12-2010 Internet, draadjesloos

Een Russische Proton-raket met een Europese internetsatelliet is maandag succesvol gelanceerd vanaf de basis Baikonoer in Kazachstan. De zogeheten Ka-Sat-satelliet kan over vier maanden internet leveren aan ruim 1 miljoen huishoudens in afgelegen gebieden in Europa.

Deze satelliet zendt uit op 18-26,5 GHz, dus zo'n deken wordt over ons uitgespreid.
Niet duidelijk is, of de Ka-band daar ook werkzaam is. Die zendt op 26,5-40 GHz.

In de VS in St. Cloud, Minn., is men in de stadskantoren overgegaan op het LVX System.
Daarbij hangen flikkerende lampen aan het plafond, die internetsignalen naar de computers er onder zenden.

Zie: ap_on_hi_te/us_tec_internet_via_lighting/print

Ik vraag me af, of bepaalde personen dan geen epilepsi aanvallen gaan krijgen.

En nee, dit is geen genocide.
Want bij genocide is er altijd één bepaalde bevolkingsgroep die men onvrijwillig te pakken neemt.
Hier worden ALLE bevolkingsgroepen te grazen genomen.
Ja, men is goed bezig om *het einde der tijden* in werking te stellen.
En al die politieke graaiers staan te juichen.

 

30-12-2010 HUMO, vervolgartikel over straling

In het belgische tijdschrift Humo, nr 3669 van 28-12-2010, staat een vervolg artikel over straling (Slot).
Dit artikel was zeer uitgebreid en goed onderbouwd.

Vroeger kon je goed over de werkelijkheid van de politiek en
andere zaken goed geinformeerd worden door bijvoorbeeld
't Pallieterke en de HUMO, die onverbloemd de werkelijke
feiten naar buiten brachten.

Kennelijk heeft de redactie van HUMO geen *ballen* meer.
Men heeft duidelijk de botte censuur-bijl gebruikt in de artikelen.

Daar waar over deel 1 op de HUMO website gewag werd
gemaakt en men reacties kon plaatsen, is dat bij het tweede
deel helemaal niet het geval. Zie *Deze Week Archief*.
Op de gehele HUMO website wordt er met geen letter naar
verwezen, en kan dus niemand op het tweede deel reageren.
Men kan dat dus enkel nog op het eerste deel doen.
Het HUMO-Forum is ook verdwenen.
Zelfs bij de inhoudsopgave der artikelen op de website voor
het nummer 3669 wordt er niets vermeld, wat bij nummer
3668 wel het geval was.

http://www.humo.be/

Wel ALLE reacties aanklikken.

Duidelijk is, dat HUMO klaarblijkelijk niet meer onafhankelijk is, en de oren laat hangen naar de industrie.
In ieder geval heeft zij geen eigen objectieve mening meer. Dat is jammer.
Lukaku (wie dat ook moge zijn) vindt men veel belangrijker. Kukeleku.

Op StopUMTS staat het gehele artikel ter download.

 

08-01-2011 EZ

Op StopUMTS staat een verhaal dat Economische Zaken beslist over uw Gezondheid.

Dat is kletzkoek. (Ja, kletz met een z.)
(Natuurlijk niet het verhaal van StopUMTS, maar al die sprookjes van EZ, Antennebureau, Monet, etc.)

*Schoenmaker houd je bij je leest* kunnen we hier duidelijk stellen.

Die kooplieden van het ministerie van Economische Zaken gaan hun boekje te buiten.
Gek eigenlijk, dat die Vereniging tegen de kwakzalverij hier niet meteen op is ingesprongen.

Kooplieden zijn namelijk helemaal niet bevoegd uitspraken over gezondheid te doen. Al hebben ze nog zoveel titels en diploma's.

Enkel medici zijn bevoegd zich over gezondheidszaken uit ter spreken.
En van overheidswege hebben we daarvoor een ministerie van Volksgezondheid, of hoe men dat nu ook mag noemen.

Typisch is dat dit ministerie zich helemaal niet uitspreekt over gezondheidseffecten van elektrosmog.
Geen woord, geen letter.
Schijnbaar maken ze ook geen bezwaar, dat een ander ministerie zich op hun vakgebied begeeft en daar officieel uitspraken over doet.

Kennelijk vindt Volksgezondheid de uitspraken van EZ zo onbeduidend, onjuist en discutabel, dat ze het maar zo laten. Of ze zitten daar te slapen. Kan natuurlijk ook het geval zijn.

Dus, legt u die mededelingen van EZ ook maar terzijde.

Wij hebben ondertussen het ministerie van VWS om opheldering gevraagd.
Daar zitten ze inderdaad te slapen, want men begrijpt mijn vragen niet zo goed.

12-01-2011 Journaille

Het is opmerkelijk hoe weinig er in de media over elektrosmog bericht wordt.
En als er dan eens een artikel verschijnt, is het hevig gecensureerd en ingekort.
Zoals dat artikel in HUMO.

Een goede verklaring is te lezen in dit artikel.

15-01-2011 Vogels

Er is al het een en ander geschreven over de plotselinge dood van veel vogels en vissen.

In 2003 gebeurde iets dergelijks in Duitsland, Stuttgart, hetgeen ik toen berichtte:
http://frontpage.fok.nl/nieuws/167613/1/1/50/groep-vogels-pleegt-onverklaarbaar-zelfmoord.html

Hieronder een bericht uit een forum, welke stof tot nadenken geeft:

1. OT:Earth's magnetic pole shift unleashing poisonous space clouds lin
    Posted by: "surpriseshan2@aol.com" surpriseshan2@aol.com bestsurprise2002
    Date: Fri Jan 14, 2011 10:00 am ((PST))

Earth's magnetic pole shift unleashing  poisonous space clouds linked to mysterious bird deaths
http://www.naturalnews.com/030996_bird_deaths_pole_shift.html#ixzz1B1nDdiW7
by Mike Adams, the Health  Ranger, NaturalNews Editor

( NaturalNews) Following the unexplained deaths of several  thousand birds over the last two weeks, events are now emerging that may offer a physics-based explanation for the mysterious deaths. It all begins on a runway  in Tampa, where airport officials recently closed that runway in order to change the numeric designators painted there. Why are those numeric designators being  changed? Because the Earth's magnetic poles are  shifting and the numbers previously painted on the runway no  longer match up with the magnetic measurements of sensitive airplane instruments 
http://www.physorg.com/news/2011-01-tampa-airport-runways-renumbered-due.html
 
As Physorg.com explains:
 
The primary runway at the Tampa airport is designated 18R/36L, which means the runway is aligned along 180 degrees from north (that  is, due south) when approached from the north and 360 degrees from north when  approached from the south. Now the Federal Aviation Administration (FAA) has  requested the designation be changed to 19R/1L to account for the movement of  the magnetic north pole.
   
This brings us to our first physics  fact of this article:
 
Physics Fact  #1:
The Earth's magnetic poles are shifting.  (And not just a little bit, but enough to affect airport runways on the scale of  human observation.)
 
The role of Earth's magnetic  field

The Earth's  magnetic field is extremely important for protecting the planet from so-called  **solar wind** and other electromagnetic influences from space. The  magnetosphere, which is driven by the Earth's magnetic field, serves as a kind  of electromagnetic barrier to prevent dangerous rays from reaching the surface  of the planet.
 
You can see a picture of that here:
http://www.theozonehole.com/magnetic.htm
 
Physics Fact #2:
The Earth's  magnetic field has flipped hundreds of times in the past.
 
The Earth's magnetic field **flips** (or reverses  polarity) every few thousand years. This is called a geomagnetic reversal  http://en.wikipedia.org/wiki/Geomagnetic_reversal
In between these flips, the magnetic field can become  quite weak and chaotic, causing **turbulence** in the field, which can  effectively cause weaker gaps in the magnetosphere.
 
These magnetic gaps or weaknesses can allow outside  influences that normally would not penetrate the magnetosphere to reach deep  into that magnetosphere, theoretically all the way down to where birds fly at  very low altitude.
 
Last week, a report from the Russia's Ministry for  Extraordinary Situations (MCHS)  
http://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Emergency_Situations  warned that the weakening Earth magnetosphere was  allowing **poisonous space clouds** to enter deep into Earth's atmosphere where  it is coming into contact with birds.
 
These **space clouds** are called Noctilucent  clouds  http://en.wikipedia.org/wiki/Noctilucent_cloud,
which exist at very high altitudes (roughly 50 miles)  and accumulate space dust from micrometeors and other sources.
 
What's really interesting here is that these noctilucent  clouds exhibit very high radar reflectivity  http://media.caltech.edu/press_releases/13188
This means these clouds create a very large radar signature on  weather tracking systems.
   
Physics fact #3:
Noctilucent clouds have very high radar  reflectivity.
 
Weather radar tracks phenomenon  during bird kill

Now here's where this story gets really interesting: On  New Year's Even when birds began falling out of the sky in Arkansas, the  National Weather Service in North Little Rock documented an  unusual phenomenon on their radar monitors.
 
**There are some indications that we're picking up a  non-precipitation target,** said Science and Operations Officer Chris Buonanno  at the NWS
http://www.todaysthv.com/news/local/story.aspx?storyid=137071&provider=top
He went on to explain that the radar signature definitely was not indicative of a cloud or rainstorm. It was something altogether  different.
 
At or around the same time this radar image appeared,  birds began falling out of the sky.
 
Over the last several weeks, hundreds of thousands of  birds and fish have been found dead across the globe. Here's a compilation of  the deaths so far:
http://www.naturalnews.com/030985_mysterious_deaths_birds.html
 
This same data is also reflected in an image compiled by  Matt from http://www.GoAskMatt.com  who gave us permission  to post this image:  http://www.naturalnews.com/gallery/articles/BirdFishDeaths.jpg
 

A  theory of what might be happening

The working theory in all this, at least for the birds, is  that deadly space clouds are reaching into the lower atmosphere  and killing these birds in flight, after which the birds fall to the ground. The  reports of the birds
experiencing "blunt trauma" are likely from the birds  hitting the ground.
 
What, exactly, would be found in these deadly space clouds  that might be killing the birds? One possibility is that these clouds might be  moving along with gaps in the magnetosphere that would invite deadly  radiation to **fry** the birds in flight, as one possibility (although  this explanation seems unlikely, see below). I'm not aware whether tissues tests  have been done on these birds to determine whether they died of intense  radiation poisoning. It would also seem that if radiation reached so low into  our atmosphere, it would have killed many plants and trees in the area, and  there's no evidence of that occurring, at least not that I'm aware of.
 
Another possibility is that the deadly space clouds could  have frozen the birds in flight with blasts of extremely cold air. But such an  event also would have seemingly impacted the trees and plants at ground level,  and there's no evidence of that occurring either.
 
The most likely explanation is that the birds were killed  in-flight by changes in the composition of the air  they were breathing. And as it turns out, Noctilucent clouds are largely made of  a poisonous gas known as Hydrogen Cyanide. For all you chemists reading this, as the EUtimes.net  website explains:
 
Hydrogen Cyanide is also formed in interstellar clouds  through one of two major pathways: via a neutral-neutral reaction (CH2 + N ->  HCN + H) and via dissociative recombination (HCNH+ + e- -> HCN + H). The  dissociative recombination pathway is dominant by 30%; however, the HCNH+ must  be in its linear form. Dissociative recombination with its structural isomer,  H2NC+ produces hydrogen isocyanide (HNC), exclusively.
(http://www.eutimes.net/2011/01/poisonous-space-clouds-slamming-into-earth-cause-mass-bird-and-fish-deaths/
 
Could humans be  next?

The really concerning part about all this is the  sudden realization that if these poisoning clouds of Hydrogen  Cyanide could reach into our lower atmosphere, they  could also theoretically reach ground level. That's  where humans live, of course, and if such a poisonous cloud reached down into a major city such as New York, it would cause the mass instantaneous  death of potentially millions of people.
 
Nobody is prepared to survive a sudden cloud of Hydrogen  Cyanide -- not even the preppers. I own stored food and some emergency gear, but  even I probably wouldn't survive a sudden Hydrogen Cyanide gas attack from outer space. Notably, Hydrogen Cyanide has been used as both a rodent killer and as a
chemical precursor in the manufacture of pharmaceuticals (gee, why doesn't that  surprise me?)
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_cyanide 
   
As Wikipedia explains, Hydrogen cyanide is extremely  deadly:
 
A hydrogen cyanide concentration of 300 mg/m3 in air  will kill a human within about 10 minutes. It is estimated that hydrogen cyanide  at a concentration of 3500 ppm (about 3200 mg/m3) will kill a human in about 1  minute. The toxicity is caused by the cyanide ion, which halts cellular  respiration by inhibiting an enzyme in mitochondria called cytochrome c  oxidase.
 
Interestingly, a key chemical use of Hydrogen cyanide was  developed by none other than IG Farben, the Nazi war  era criminal pharmaceutical giant that was later broken up to become today's  pharmaceutical giants, including Bayer.
 
Hydrogen cyanide is widely recognized as a chemical weapon  and is even used on the tips of whaling harpoons to murder whales.
 
 
Physics fact #4
:
Hydrogen cyanide kills birds and humans very  quickly.
 
Is this the result of a weapons  test or attack?

That it is used as a chemical weapon might make some  people wonder whether all this is fallout from some kind of weather control  weapons experiment.
It's not a crazy idea: Scientists in Abu Dhabi have  experienced tremendous success bringing rain to that city through the use of  weather control systems engineered in Europe (I'll be posting a full story on  this shortly).
 
In the United States, meanwhile, the HAARP experimental  program projects high-energy beams directly into the ionosphere. See the video  at:
http://www.naturalnews.tv/v.asp?v=E3CADA3AE2B04FB92F27BB09C8AE19FB
 
 
Although we have no direct evidence of this, it is  conceivable that HAARP technology could be altering the magnetosphere in ways  that are contributing to the invasion of our lower atmosphere with these  Noctilucent clouds compose of Hydrogen cyanide. This is just a wild guess at  this point, however.
We don't have any evidence that this is really  happening.
 
But if it were, that would be a very clever weapon,  indeed: Aim your weapons at the atmosphere above an enemy city, fire it up and  wait for Hydrogen cyanide gas to kill off everybody in a minute or two. Then you  turn off your beam weapon and play it all off as some sort of "freak natural  disaster" or unexplained atmospheric mystery.
 
There is speculation, of course, that these bird deaths  occurring in North America right now are really a test of precisely the weapon  system I've described above. But this is just speculation, of course. We don't  have any hard evidence that such a system is being used, nor even that it is  possible.
 
The official HAARP website http://www.haarp.alaska.edu/ describes  itself as a **facility for the study of
ionospheric physics and radio science.**  It then displays a diagram showing HAARP waves bouncing off the ionosphere,  beaming through **irregularities** and finally reaching a satellite in high  orbit. These satellites are typically placed in geosynchronous  orbits at roughly 26,000 miles above the Earth -- far higher than  the 50 miles or so at which the Noctilucent clouds are located.
   
The HAARP home page, by the way, also contains a  **security message** with the following warning:
 
This is a U.S. Government Computer System. This  computer system operates as a world wide web server to provide information to  the public concerning unclassified programs only. ...Unauthorized attempts to  upload or change information; to defeat or circumvent security features; or to  utilize this system for other than its intended purposes are prohibited and may  result in prosecution under the Computer Fraud and Abuse Act of 1986 or other  applicable statutes and regulations.
   
When Governor Jesse Ventura tried to ask questions about  HAARP, he was met with extreme resistance and stonewalling by government  officials. Watch the video yourself to see what happened:
http://www.naturalnews.tv/v.asp?v=E3CADA3AE2B04FB92F27BB09C8AE19FB
 
Does this mean HAARP is a weapon being used to cause  poisonous space clouds to enter the lower atmosphere and kill the birds? Not at  all. That would be a leap at this point until we know more. But we do know that  HAARP isn't talking about what it does, and that it is more  than just a **radio science experiment.**
 
We also know that weird things are happening to our  planet's magnetic poles and weather systems. We know that birds are literally  falling out of the sky dead. These facts are not to be taken lightly. They might  be caused by **natural** events, or conceivably they could be influenced by  man-made events.
 
In either case, something that could very easily threaten  life on our planet may be afoot, and there's no logical reason to conclude it  will be limited to birds and fish.
 
I've seen reports of some doctors chiming in on all this  and blowing it off as **normal** deaths of birds and fish. Conventional doctors,  of course, are the world's most experienced experts at missing the big  picture, and they seem to haphazardly discount the most important fact  about all this:
Sure, birds and fish die every day. But not en  masse.
 
They don't usually fall out of the sky by the thousands,  in other words.
These are obviously not normal events where birds are dying of  normal causes. That much is obvious to everyone... except the doctors, it  seems.
 
In conclusion, I can't explain these mysterious deaths  with any high degree of confidence at this point. But I do know that  thousands of birds don't fall out of the sky for no reason.  There is an underlying cause that seems extremely important for us to observe,  document and understand. There are many possible explanations that merit  attention: Some of them might be attributable to natural phenomena, but others  may be far more insidious.
 
It is important for the future of life on Earth that we  solve this mystery sooner rather than later. Because if we don't understand  this, we may sooner or later become victims of it.

18-01-2011 Min. van VWS overbodig volgens Postbus51

Vragen aan een ministerie gaat tegenwoordig via Postbus 51.
Daar dient men zijn/haar vragen met naam en toenaam in te dienen, en dan krijgt men een antwoord.

Nu heb ik een moeilijke vraag, waar denk ik weinig Nederlanders het goede antwoord op kunnen geven.
Wat betekent ministerie van VWS ?
Nee, het is niet ministerie van Verkeer en Waterstaat, en Sport.

Maar ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Je zou denken dat dit ministerie gaat over Gezondheidszaken en ons aller Welzijn.

Wel, dat is een foute gedachte. Want de woordvoerder van Postbus 51 wist mij heden te berichten:

Geachte heer Claessens,  Hieronder volgt een reactie op uw e-mail, waarin u schrijft dat u nog nooit iemand van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een uitspraak over gezondheidseffecten omtrent straling heeft horen doen.  

Helaas gaat het ministerie van VWS hier niet over. Ik wil u dan ook adviseren om uw mail te richten aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Zij zijn verantwoordelijk voor het beleid hierover.


Laat nu dat ministerie van Infrastructuur en Milieu ook gaan over Verkeer en Waterstaat.
Tja, ik heb geen vraag over beleid, want dat is er gewoon niet (voldouwen met antennes is hier het credo).
Mijn vragen gaan enkel over gezondheidseffecten en welzijn.

Ik denk dat de woordvoerder van Postbus 51 eens een goede inburgeringscursus moet volgen.

Wellicht kan er nu een Kamermeerderheid gevonden worden, die een voorstel indient om dat ministerie van VWS (dat van Gezondheid en Welzijn !) op te doeken.

Als zij zich *het kaas van de boterham laten eten*, hebben ze geen reden van bestaan meer.

Aanleiding tot deze vragen is het feit, dat op bijeenkomsten het steeds het Antennebureau is (vallend onder het ministerie van Economische Zaken, dus kooplieden en handelaars, maar geen medici), dat uitspraken doet over gezondheid.
Dat hoort het ministerie van Volksgezondheid te doen, maar hier laat zij verstek gaan.
Ik heb het dan nog niet eens over de parlementarier Van Geel, die op TV onzin zat te kwaken omtrent de zwitserse ETH studie.

Maar het is VWS dat uitspraken over gezondheidseffecten door straling dient te doen. Niet ELI dat haar eigen economische belangen behartigt. (EZ heet nu ELI, van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie).

Het komt er dus volgens Postbus 51 hier op neer, dat zaken als kanker, Q-koorts, tuberculose, vaccinaties, Mexicaanse griep, slapeloosheid, hartritmestoornissen, etc. dus niet meer door het ministerie van Volksgezondheid en Welzijn worden behandled, maar door ministerie van Infrastructuur en Milieu, in feite Verkeer en Waterstaat.

Maar die jongens van Antennebureau en Monet, die uitspraken over gezondheid doen, vallen onder ELI (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) en niet onder Infrastuctuur en Milieu.
Denkend aan Geert Hoste, kom ik op de gedachte, dat die jongens van het Antennebureau zich hebben laten voorlichten door veeartsen, die onder Landbouw vallen.
Ja, nu wordt een en ander duidelijk.

Uiteraard heb ik niets tegen veeartsen, maar voor gezondheidsklachten van mensen meen ik toch dat deze hier niet zo geschikt voor zijn.

24-01-2011 Politie smartphone

Nu dacht ik toch dat de Politie zonodig het allesverziekende TETRA ofwel C2000 persé moest hebben, omdat zij anders hun werk niet goed zouden kunnen doen.

Maar kennelijk wordt het werk niet meer zo belangrijk gevonden, nu die bonnenquota is opgeheven.
Tja, en als ze geen bonnen meer hoeven te schrijven, en ook geen boeven meer hoeven te vangen, moeten ze toch wat te doen hebben.
De agenten moeten ook vertier hebben!

Daarom krijgen alle agenten van de politieregio Noord- en Oost-Gelderland binnenkort een smartphone. Zo kunnen ze hun werk "een meer digitaal kantje geven" heet het in de Telegraaf.

Dus de agenten moeten nu kunnen internetten, e-mailen, Twitteren, Facebooken, Hyvessen, etc. en muziek downloaden.

Degene die dat bedacht heeft, heeft ze niet allemaal.
Het toppunt van zotheid.

Afgezien van de straling van hun C2000 mobieltje (waar in Engeland al veel politiemensen gezondheids-problemen door ondervinden hebben) krijgen de politiemensen nu ook nog eens de straling van hun smartphone er bovenop.
Geen wonder dat bepaalde agenten zulke rare kuren uithalen, welke je in de krant kunt lezen.
Dat zal dus niet verbeteren.

Zou ook wel eens willen weten wat hun ziektepercentage is.

Dus niet meer blauw op straat, maar meer blauw in de ziektewet!

(Zie ook 30-11-2010 Politie problemen)

 

27-01-2011 Belgie tegenacties op HUMO

1. Op StopUMTS staat het hele (gehalveerde) artikel uit HUMO te lezen.
Inmiddels zijn er ook lezersbrieven bij Humo verschenen, waaronder ook een van Luc Bonneux met trawanten. Het staat hier als PDF.

Ik vind het een goed geschreven stuk.
Het zit goed in elkaar.
Een typisch stuk, geschreven door doorgewinterde *experts*, die koste wat kost willen blijven doordrammen dat er niets aan de hand is.
Ik wist niet dat men als epidemioloog, wetenschapsfilosoof en master in de wijsbegeerte tevens een opleiding krijgt als stralingsdeskundige.
Vaak zijn dit mensen die uit theorie goed kunnen ouwehoeren, maar van techniek geen kaas hebben gegeten, en van de praktijk in het dagelijkse leven totaal geen benul hebben.

Van techniek hebben zij vaak geen verstand, en schroeven slaan ze met een hamer in de muur.
Want van straling en de effecten daarvan weten zij juist niets.
De hele brief bestaat in feite uit wat vage algemeenheden zonder ergens concreet op in te gaan.

Vaak worden juist wetenschappers, die naar aanleiding van hun onderzoeken op de gevaren van elektrosmog wijzen, vaak aangevallen dat zij geen opleiding in hoogfrequentietechniek hebben genoten.

Het Bioinitiative Report wordt nog maar eens onderuit gehaald, alsof de daar aangehaalde punten niet zouden bestaan.
Kijk, als je een Report opstelt over allerlei schadelijke elementen, ga je enkel die studies aanhalen ,die dat onderbouwen. Uiteraard neem je dan andere studies die het niet zouden aantonen niet erbij.
Het Bioinitiative Report toont ondubbelzinnig aan, dat er gevaren zijn en voorzorg noodzakelijk is.

Al die wetenschappers die het wagen wat negatiefs over al die speeltjes te stellen worden gecatalogiseerd als onheilsprofeten, beroepsquerulanten en controversiële wetenschappers.

Ja, ook mooi is de opmerking dat de elektrogevoeligheid is ontstaan door de verbeelding en door het principe van de vervloeking (nocebo-effect).
Dat er veel personen zijn die onder elektrosmog te lijden hebben wil men niet weten.


Trouwens over fluor zijn er inmiddels ook een aantal negatieve rapporten verschenen.

Luc Bonneuz is nogal grof in zijn ingezonden brief, zeker als hij voorgeeft een wetenschapper te zijn
Laat mij een passend antwoord geven:
Borrelpraat van een boerenlul, die geen verstand van zaken heeft.
Iemand die de klok heeft horen luiden maar niet weet waar de klepel hangt.
Het wordt tijd dat hij eens een andere grammofoonplaat opzet, want het wordt eentonig.
Want zijn betogen zijn steeds hetzelfde, net als laatst in De Standaard.

 

2. Op 26-01 was er op de belgische televisie VRT een reportage.

Vind ik ook een goed uitgevoerde bijdrage.
Heel goed gedocumenteerd hoe men de bevolking probeert wijs te maken dat alles in orde is.
(Zo doen de Mobilfunkers in Duitsland dat ook.)
Universiteit van Gent laten meten, en een opgevoerde professor, ja dat zou het allemaal geloofwaardiger maken, ware het niet dat de halve waarheid verkondigd wordt.

Ook op StopUMTS staat er een bijdrage over.

Naar mijn mening werd er behoorlijk met het meten gesjoemeld.
Breedbandig kwam men op 1,7 V/m dan oplopend naar 12 en 24 V/m (dat is 1.250.00 uW/m²). maar dan kon allemaal geen kwaad hoor.

Alles binnen de normen. (Echter die normen beschermen onze gezondheid niet.)

Dat opgevoerde staatje met metingen deed mijn tenen wel krullen.
Radiogolven van FM meet ik ook, maar nog nooit dergelijke hoge waarden. Hun gemeten DECT telefoons vond ik bijzonder laag.
Hoe zij bij zulke hoge waarden aan die poortjes in winkels komen is mij een raadsel.
Die poortjes reageren op RFID chips in goederen. Wanneer deze niet bij de kassa verholpen worden, geven de poortjes een alarm af. Enkel wanneer zo'n chip erlangs komt.
RIFD chips werken op 13,56 MHz of op 125 kHz.
Die poortjes kunnen wel magneetvelden veroorzaken.

Prof. Luc Verschaeve stelde dat er op korte termijn weinig te vrezen valt, maar wat hij over de langetermijn vertelde heeft men mooi weggeknipt.

Kortom ook weer een mooi verhaal om de burgers wijs te maken dat het allemaal best meevalt.
Metingen door de uni van Gent en een heuse professor moeten bewijzen dat er niets aan de hand is.

Dat er mensen zijn, die er zwaar ziek van zijn, wordt onder het tapijt geveegd.

Nee, de media zijn niet onze medestanders.
Klaarbijkelijk heeft dat stuk in HUMO over GSM straling toch wat schrik teweeggebracht bij diverse lieden, die nu in allerijl allerlei acties ondernemen, om het te sussen.


Beide gevallen zijn weer typische schoolvoorbeelden van hoe men probeert via pseudo wetenschappelijke prietpraat de argeloze lezer en toeschouwer via valse gemanipuleerde voorlichting iets wijs te maken.
Men denkt, oh, dat schrijven wetenschappers, dus dat zal wel waar zijn.
Oh, die mannen van de uni Gent hebben gemeten, dus zal het wel in orde en betrouwbaar zijn.
Goh, als een professor Verschaeve stelt dat het allemaal in orde is, dan hoeven we ons geen zorgen te maken.
Laat ik het anders stellen: die Vanthilt is een schijthuis, die het klaarblijkelijk niet aandurfde om ook eens elektrosensitieven aan het woord te laten komen, want die zijn er ook in Belgie.

Nu zal men wel weer over mij heen vallen dat ik zulke grove woorden gebruik.
Maar bij zulke grove leugenachtige figuren is dat toch zeker toegestaan?

In Nederland hebben we ook dergelijke figuren, alhoewel ik meen dat zij de laatste tijd hun kruit verschoten hebben.

 

31-01-2011 EHS in Noorwegen

Op de Weblog van EMFacts staat volgend artikel:

1344: Results of a Norwegian EHS survey

Monday January 31st 2011, 3:25 pm
Filed under: Electrical sensitivity

From Bente Gilbu Tilset :

FELO, the Association for Electrohypersensitive in Norway, ran a questionnaire among their members in 2007-2008 to document the experience of people with EHS. The main topics are: sources people react to, symptoms, treatments and interventions/actions that help, and how their handicap affects their daily life.
The report (in Norwegian) is available online: http://epapir.info/felo/Rapport_V12_211210/index.html

The English summary follows:

L. A. Solberg and B. G. Tilset: ”Eloverfølsomhet i Norge – rapport fra spørreundersøkelse 2007-2008” FELO 2010,
Printed version: ISBN: 978-82-998421-0-5;
Electronic version: http://epapir.info/felo/Rapport_V12_211210/index.html;
ISBN: 978-82-998421-1-2

FELO (The Association for Electrohypersensitive) [Norway]sent questionnaires to all 364 members in the winter of 2007-2008. 184 answers were received, giving a rather low response rate of 51 %. The two main reasons for this are probably: the questionnaires were sent together with a newsletter and might have been overlooked, and FELO may have a number of “supporting members” that are not electrohypersensitive (EHS) themselves. The survey was conducted in order to document the electromagnetic sources that the EHS react to, the symptoms they experience, the treatments and interventions/actions that help, and how their handicap affects daily life. The results will be used in the work for improving the conditions for EHS both in Norway and internationally. Some of the main results are summarized below.

The respondents
The people who answered the survey had an essentially higher level of education than the average in the Norwegian population. They were also overrepresented in occupations that require a lot of computer work. 77 % of the respondents were women - in accord with the gender distribution among FELO members. The respondents had been EHS for an average of 11 years.

The sources
The sources that most reacted to were mobile phones, fluorescent lighting (including energy-saving compact fluorescent lamps), oldfashioned computer- and TV-screens, and wireless networks. Most reacted to 10-14 of the 19 sources listed in the questionnaire. The sources included both low-frequency electric and magnetic fields and high-frequency radiation.

The symptoms
Most EHS experienced 12-15 different symptoms – out of the 18 that were listed. It was common to experience an “acute phase” with more intense symptoms. In the acute phase, the most serious symptoms were a general feeling of being unwell, exhaustion, concentration problems, “pressure” in the head/headache, joint/muscle pain, and dizziness. Most experienced partial recovery after different actions/treatments. The worst symptoms were then exhaustion, joint/muscle pain, hypersensitivity to light/sound/smell, concentration problems, and a general feeling of being unwell.

Timeline of symptoms
The survey showed that symptoms appeared after varying duration of exposure; some people reacted after a short exposure, others after several hours’. Many experienced delayed reactions – symptoms could occur up to one and a half day after exposure. The time for full recovery (after the end of exposure) also varied; from immediate recovery to “never”. Several wrote that the timeline varied, depending on the radiation type, intensity, and duration.

Working life
Only 22 % of the respondents were working full time. 7 % were unemployed, working at home (housewives), or students. 42 % were partly or completely disabled, while 13 % were partly or completely on sick leave. Thus, more than half of the respondents were partly or completely excluded from working due to their health problems.

Diagnoses
Since electrohypersensitivity is not a recognized diagnosis, other diagnoses were used for sick leaves. The one most frequently used was exhaustion, followed by muscular pain and psychiatric problems.

Reasons for electrohypersensitivity
Most believed that a combination of factors led to their electrohypersensitivity. 63 respondents mentioned high exposure to mobile phones, computers, wireless networks and/or office machines. Transformers, power lines and/or mobile phone masts were mentioned by 43. 56 mentioned amalgam or mercury poisoning as a (contributing) factor for EHS.

Treatments
We asked the respondents to list treatments that had helped and treatments that had NOT helped them.
• Among the medical treatments i, 57 had positive effects from different nutritional interventions. Vitamins and minerals were most commonly mentioned (38). 14 respondents had not been helped by nutritional interventions – therefore the success rate ii was 80 %.
• Dental treatment had helped 29 of the respondents. Most of these had removed metal and/or amalgam. 5 people had not been helped by dental treatment – thus the success rate was 85 %. Several commented that it could take a long time before one noticed any improvements – and some had experienced a temporary worsening of symptoms. Some commented that amalgam removal should be carried out with good ventilation and/or a fresh-air mask.
• Few had experienced positive effects after treatment by a medical doctor (8) or psychologist (3). No effect of these treatments was reported by 39 and 9 respondents, respectively. Thus, the success rates were 17 % for medical and 25 % for psychological treatment.
• Several had tried different forms of alternative treatments. Acupuncture and homeopathy had helped 22 and 21, respectively. Others, however, had no effect of these treatments (16 and 10, respectively). Thus, the success rates were 52 % for acupuncture and 66 % for homeopathy.

Other interventions
The interventions that had the largest positive effect were: keeping a distance to and/or avoiding fields and radiation (104 persons). Electromagnetic sanitization was mentioned by 97. Success rates were 96 % and 98 %, respectively. Several mentioned the importance of a radiation-free place to sleep. Avoiding electromagnetic fields and radiation gave a larger improvement in health than any of the treatments that were tried.

Moving
More than 40 % of the EHS had moved or wanted to move due to electrical installations in the house, or due to wireless networks, mobile phone masts, high-voltage power lines and/or transformers close to their house. In average, the respondents had moved 2.1 times. One person had moved 10 times!

Attitudes
About half experienced that their family doctor did not understand their electrohypersensitivity. Most respondents still received help like medical examinations and sick notes. More than 30 % reported little or varying understanding of their situation from friends and family. More than 60 % experienced little or varying understanding from strangers. This lack of understanding is an additional strain for the EHS.

Everyday life
Economy, social activity and general quality of life are reduced for people with EHS. In the acute phase, most respondents had to either avoid certain activities and/or places, or they could only stay in shielded/adapted places. After some time (with interventions and/or treatments) most experienced an improvement. For those who were most severely affected (5 persons), everyday life was very difficult. They needed total isolation from modern society and had to live in a house without electricity - far from radiation sources.

In feite is de situatie hier te lande niet anders.

13-02-2011 Boek zienswijze

Er is momenteel veel te doen over wat er zich in verscheidene landen afspeelt,
zoals in Egypte en Tunesie.

Daarover heeft Kishore Mahbubani interessante boeken geschreven.

Eigenlijk een *must-read* voor al diegenen, die zich opwinden over
de islamisering, China en Azië.
Zie Literatuur.

13-02-2011 Jammers

Velen ergeren zich aan het gekwaak en gekwetter van al die personen, die het niet kunnen laten luidkeels al hun *belangrijke* klets rond te bazuinen, en hun mobieltje ook eens wat rust te gunnen. Plus de omstanders.

Sommigen denken wel eens over de (verboden) aanschaf van een jammer.

Maar dat is proberen de duivel uit te drijven met Beëlzebub.
Hieronder een spectrogram van een dergelijke jammer.

24-02-2011 Satelliet internet

Aansluitend op 28-12-2010, Internet, draadjesloos, is er nu meer bekend.

Klaarblijkelijk is het al in werking in de twee dorpjes Ibach en Dachsberg in Baden Württemberg, waar men een door de overheid betaalde proef heeft uitgevoerd.

Hier een artikel uit de Südkurier en hier nog een van Golem .

Ja, dan zijn we nergens meer veilig, en moeten we naast de muren ook nog eens de plafonds gaan afschermen.
Betreurenswaardig is ook dat ons aller Neelie Kroes wil dat alle EU landen snel alle maatregelen nemen dat dit fenomeen algemeen goed wordt. Goed? Nu ja slecht!

PS. Aaronia is bezig e.e.a. te ontwikkelen om al dat fraais te kunnen meten (18-40 GHz).

10-03-2011 Bijen

Aansluitend op eerdere berichten is het Milieubureau van de VN nu ook bezorgd om de bijen.

In de Telegraaf staat het volgende bericht:

**********************************************************************************************

Milieubureau VN bezorgd over bijen

NEW YORK -  Het milieubureau van de Verenigde Naties (UNEP) luidt de noodklok over de internationale bijenpopulatie. Op sommige plekken in de wereld is het aantal bijen met wel 85 procent gedaald. Dat kan leiden tot een internationale crisis, aldus een VN-rapport dat donderdag naar buiten is gebracht.

Volgens het milieubureau moet meer worden gedaan om de bij te redden. Zo zouden boeren een toeslag moeten krijgen als ze bijvriendelijk boeren. Ook moet voorzichtig worden omgesprongen met pesticiden en moeten beheerde bijenkorven worden vrijgehouden van ziektes.

Waarom het aantal bijen de afgelopen jaren zo hard afneemt, is nog onduidelijk. Volgens de UNEP is een aantal factoren bepalend: het verlies van leefgebied, parasieten, luchtvervuiling en het gebruik van pesticiden zouden een rol spelen.

Bijen zijn cruciaal in het bestuiven van planten. Honderd plantensoorten leveren nagenoeg al het voedsel in de wereld en zeventig daarvan zijn afhankelijk van bijen, aldus UNEP. Zonder de diertjes moeten de planten handmatig worden bestoven, een zeer kostbare bezigheid.

„Mensen hebben de illusie gecreëerd dat we in de 21e eeuw onafhankelijk zijn van de natuur door de technologische vooruitgang. Bijen onderstrepen de realiteit dat we juist meer, niet minder afhankelijk zijn van de diensten van de natuur”, aldus Achim Steiner, directeur van UNEP.

*********************************************************************************************

Een ander bericht:

Scientists are abuzz over a new theory that cell phones are killing off bees.

The study found that radiation from the widely used communication devices is having a negative impact on the honey-making insects.

Researchers at Panjab University in Chandigarh, India, placed cell phones by a beehive and powered it up twice a day for 15 minutes over a period of three months.

During that time, CNN reports, the scientists found that honey production stopped, the queen laid only half as many eggs and the size of the hive shrunk dramatically.

"Increase in the usage of electronic gadgets has led to electropollution of the environment," wrote Ved Prakash Sharma and Neelima Kumar, the authors of the report in the journal Current Science.

"Honeybee behavior and biology has been affected by electrosmog since these insects have magnetite in their bodies which helps them in navigation," the pair wrote.

According to the United States Department of Agriculture, last year the bee population dropped 30%.

One scientist suggests a minor change in the frequency of cell-phone transmissions could help solve the problem.
www.nydailynews.com
http://www.geekosystem.com/cell-phone-bee-population/

"If the bee disappeared off the surface of the globe then man would only have four years of life left. No more bees, no more pollination, no more plants, no more animals, no more man," said Albert Einstein.

In the United States, about 30% of all food we consume requires pollination by honey bees.   But now honey bee collonies are mysteriously emptying out without a trace. 

Europe:  The alarm was first sounded last autumn, but has now hit half of all American states. The West Coast is thought to have lost 60 per cent of its commercial bee population, with 70 per cent missing on the East Coast.  CCD has since spread to Germany, Switzerland, Spain, Portugal, Italy and Greece. And last week John Chapple, one of London's biggest bee-keepers, announced that 23 of his 40 hives have been abruptly abandoned.
http://www.androidworld.com/prod14.htm

Honey Bee Colony Losses in the U.S., Fall 2007 to Spring 2008
http://www.geochembio.com/biology/organisms/honeybee/#appendix5

Is it a stretch to hypothesize that government mandated spraying of crops with deadly chemicals as well as toxic substances contained in chemtrails could be part of a deliberate program to eliminate the bee population? Or is this just another example of big business flagrantly abusing the eco-system in order to drive up profits?

http://www.squidoo.com/chemtrailillness

Possible Chemtrail Side Effect? The Declining Bee Population

http://www.samaroc.com/youtube/possible-chemtrail-side-effect-the-declining-bee-population-l+aoytd5lMh4u6Y.html

****************************************************************************************

En wat zegt het publiek?

Ach, als we wat minder te eten hebben is niet zo erg. Als we maar niet in onze telefonische conversaties gestoord worden.

Kennelijk wil niemand de ernst van de zaak inzien.
En uiteraard wil niemand de invloed van elektrosmog erkennen.

En onze politici ?
Die knijpen niet één oogje toe, maar houden beide ogen èn oren gesloten.


13-03-2011 Bijen Zembla uitzending

Op 11-03 was er een Zembla TV uitzending, welke op 15-03 herhaald wordt.
De titel is: *De moord op de honingbij*. Ik heb er met gekromde tenen naar gekeken.

Het was een schitterende reportage waarin de benepenheid, de kleinzieligheid, het kleinburgerlijke, en vooral het criminele gedrag van onze wetenschappers en politici naar voren kwam.

Vooraf opgemerkt, zoals ik wel verwachtte, werd er met geen woord gerept over de invloed van elektrosmog op de bijen.

Net als bij de Mobilfunk gebruikelijk, kwam ook hier weer naar voren, dat de industrie bepaalt wat er onderzocht wordt, en of er wel of niet gepubliceerd zal worden.

Heel duidelijk kwam dat naar voren bij het interview van de *bijendeskundige* van Wageningen.
Die maakte er echt een potje van.
Nee, pesticiden zijn niet de oorzaak van de bijensterfte, maar de VARA-mijt. (De mijten van de TROS, AVRO, VPRO en EO had hij niet onderzocht.) ;o)
Hoe hij dat zo stellig wist? Wel, zijn onderzoek ging enkel over mijten, en pesticiden werden niet onderzocht, want daar was geen budget voor.
Als men zoiets in Wageningen als *wetenschap* betitelt mogen ze wat mij betreft de tent sluiten.
Men mag toch verwachten dat een wetenschapper de nodige hoeveelheid aan nieuwsgierigheid ten toon spreidt, en zichzelf een aantal vragen stelt. De domme vooringenomenheid, duidelijk ten faveure van de chemische industrie, droop er aan alle kanten vanaf.
(Hij kon een broertje zijn van de woordvoerder van de Gezondheidsraad.)

Hier komt een analogie naar voren met de REFLEX studie. Die is geinitieerd door de tabaksindustrie, om een groter gevaar dan de tabak en het meeroken, nl. de Mobilfunk, naar voren te schuiven, en de aandacht van tabak af te leiden.

Een franse wetenschapper wist wel hoe de vork aan de steel zit, en studenten op een Hogeschool ook.
Opmerkelijk was ook dat in het parlement vragen van de Partij voor de Dieren door de staatssecretaris werden weggewuifd.
Het toppunt van onnozelheid was de opmerking van de staatssecretaris *dat hij geen aanleiding zag om aan de integriteit van instituten te twijfelen.*
Je kunt je arvragen of deze man zo naief is of dat hij zoveel boter op zijn hoofd heeft.

Op zekere dag komt onze staatssecretaris ook te overlijden. En als hij dan bij sint Pieter staat en die hem vraagt wat hij heeft ondernomen om de bijensterfte een halt toe te roepen, onze staatssecretaris antwoordt, dat hij enkel afging op de uitspraken van een domme, van grote oogkleppen voorziene wetenschapper uit Wageningen, en niet wilde luisteren naar al die andere wetenschappers in de wereld. En ook niet naar die in eigen land.
Sint Pieter zal hem dan grove nalatigheid ten laste leggen.

Nederland schijnt de grootste bijensterfte ter wereld te hebben.
En Bayer heeft een omzet van 750 miljoen aan hun persticiden, het Imidacloprid, dat 7.000 keer giftiger is dan DDT..
Ons oppervlaktewater heeft een 10.000-voudige concentratie van wat is toegestaan.
En dan hebben we het nog niet over de andere chemische bedrijven zoals BASF, Syngenta en niet te vergeten Monsanto.

Curieus is, dat het middel Imidacloprid wel in een aantal andere landen verboden is, omdat daar studies hebben uitgewezen dat het bijensterfte veroorzaakt, maar in Nederland nog steeds niet verboden is.
Laat dat maar eens langzaam over de tong gaan. Je zou er wat van kunnen denken.

Als politicus mag de staatssecretaris zijn zaakjes voor elkaar hebben, als verantwoordelijk bewindsman kan hem grove nalatigheid verweten worden, ook, omdat hij geen gelden voor goede studies vrijmaakt, en het middel nog steeds toelaat.

Terwijl de wereld om ons heen naar de kloten gaat wordt er verder door niemand actie ondernomen.
Dat zelfs een politicus met *gristelijke grondslag* zich zo in de kaart laat kijken is verschrikkelijk.
Of past dit in de policy om de land- en tuinbouw in nederland helemaal de nek om te draaien?