Nieuws

De website wordt steeds aangepast.
Via het engelse vlaggetje komt men op de engelse pagina's.

***********************************************

Kijk ook eens op www.stopumts.nl

15-07-2010: Is deze pagina opgeschoond.

Ouder nieuws staat nu op Pagina 11a.html en Pagina11b.html en Pagina11c.html en Pagina11d.html

 

03-03-2010 UMTS900 en LTE

In Belgie is reeds geruime tijd UMTS op de 900 MHz band toegestaan, althans zijn er frequenties daarvoor vrijgegeven. Zie frequentieplan van de BIPT.
Of de providers ook daadwerkelijk het UMTS900 in gebruik hebben genomen is ons momenteel nog niet bekend.

Voorts is bekend geworden dat de belgische provider Telenet van plan is om tusssen mei en september in Mechelen en omgeving een proef te nemen met een LTE-netwerk.
Telenet benadrukt dat het voorlopig om tests gaat en dat investeringen in een grootschalig lte-netwerk nog niet aan de orde zijn. Het doel van de test is het vinden van de technische valkuilen bij het opzetten van een dergelijk netwerk.
De frequenties zullen zich bevinden tussen 2500 en 2690 MHz.

Persoonlijk denk ik dat de 700 MHz band met CIFDM meer perspektief gaat bieden, maar de tijd zal het uitwijzen.

Naschrift 15-07-2010:

Tele2 gaat in nederland in Amsterdam ook een dergelijke proef doen.
Alleen weten de Tele2-technici daar nog niet welke frequenties ze daarvoor gaan gebruiken.

Het Antennebureau meldt echter wel de 2,6 GHz band.

20-09-2010 Tante Neelie

Het lijkt me dat Tante Neelie al veel te lang in Brussel vertoeft.
Zij is daar aangestoken door het *Brussel-virus*, ofwel *ik-wil-alles-regelen-virus*.

Tante Neelie wil nu dat alle EU-burgers in 2013 toegang hebben tot breedbandinternet. Tegen 2020 moeten zij vervolgens tot snelle of ultrasnelle breedbandaansluitingen hebben.
En de overheden moeten dat financieren.

Het is helemaal de vraag of de armlastige burgers (ja, die zijn er nog in massa's) dat wel kunnen betalen, want de abonnementen zijn bepaald niet gratis.

Tante Neelie doet het voorkomen of breedbandaansluitingen DE oplossing vormen voor al onze problemen.

Zou de ouderenzorg daardoor verbeteren?
Zouden de wachtlijsten in de ziekenhuizen daardoor korten?
Zou daarmee de werkloosheid verminderen?
Zou de politie daardoor meer tijd en mankracht hebben om zich ook eens met diefstal te bemoeien in plaats van het pakken van snelheidovertreders?
Zouden de politici dan meer begrip hebben wat er onder het volk leeft?
Zouden de prijzen dan minder snel stijgen?

Ik betwijfel het sterk.
Maar ik kan wel raden wie er achter de coulissen staan te juichen.

 

23-09-2010 Antennes

Voor diegenen, waarvoor het verhaal iets te technisch is hier wat afbeeldingen van antennes.
Allereerst de Narda EMR-300 met omnidirectionele antenne.

05-10-2010 Antennebureau en Agentschap Telecom metingen

In Belgie onderzoekt het LNE tesamen met het BIPT mijn opmerkingen en stelt:
Zodra we meer duidelijkheid hebben gekregen, zullen we de burgers (aanvrager van de metingen) informeren over de metingen (wat er juist gemeten wordt). Zoals reeds gesteld, worden momenteel geen meetverslagen meer opgestuurd tot deze situatie is uitgeklaard.

In Nederland blijft het Antennebureau arrogant bij haar standpunt:
Het Antennebureau staat nog steeds achter de tekst in onze nieuwsbrief. Daarnaast hebben wij geen reden om te twijfelen aan de correctheid van metingen zoals deze zijn gedaan door Agentschap Telecom. We zullen Agentschap Telecom dan ook niet verzoeken de metingen opnieuw uit te voeren.

Bij Agentschap Telecom heb ik formeel een klacht ingediend aangaande foutieve metingen.
Het is nu wachten op hun stellingname.

Ik heb aangetoond, dat de metingen van Agentschap Telecom niet correct zijn.

Ook zij bepalen na het meten van de hoogste boom in een bos, dat dat de enige boom in het bos is.

Het Antennebureau wordt steeds minder geloofwaardig.

Er zijn de afgelopen jaren steeds meer antennes bijgekomen, en het zou rekenkundig al zeer onwaarschijnlijk zijn dat de totale straling niet zou zijn toegenomen.
Let wel, de nieuwere antennes hebben niets met dekking te maken, want die is er voldoende.
De nieuwe antennes hebben enkel als doel om aan de toegenomen vraag door mobieltjes tegemoet te komen: Dus meer straling. Het betreft een capaciteitsprobleem.

Qua meters nog het volgende:
In de uitgaves van *het bitje* September 2010 kan iedereen lezen, dat een breedband meter niet alle signalen kan optellen, laat staan ze meten. Een breedbandmeter kan slechts één signaal meten, namelijk het sterkste. Alle andere signalen die daar in de buurt zijn worden niet meegenomen.
Agentschap Telecom gebruikt ook een breedband meter van Narda.

Om wel meerdere signalen te meten dient men frequentieselectief te meten, en dat doet men met een spectrumanalyser. Maar ook hier maakt men dezelfde fout.
Men meet weliswaar over een groot spectrum van frequenties, maar plaatst slechts één marker bij ieder verschillend signaal. Dus van bv. GSM900 slechts één marker van het sterkste signaal; de andere zwakkere GSM900 signalen worden buiten beschouwing gelaten. Dus als er bijvoorbeeld op een dak 10 UMTS masten staan, wordt er slechts één enkele gemeten.
En dat vind ik meettechnisch onjuist.

Zie mijn verhaal hieromtrent.
Het *sommeren van meerdere signalen is een tijdrovende bezigheid, want men moet rekening houden met frequentie, antennefactor en sterkte van het betreffende signaal. Die data moet men in een spreadsheet invoeren.
Met mijn apparatuur en software is dat een stuk gemakkelijker. Zie verhaal.

 

 

 

 

09-10-2010 Belgische Hoge Gezondheidsraad

In Nederland geeft de Gezondheidsraad haar adviezen m.b.t. straling gebaseerd op enkel literatuurstudies.
Daar zij zelf geen onderzoeken plegen, zijn en blijven het schriftgeleerden. Daar zij de mening zijn toegedaan, dat zij beter dan ieder ander in de hele wereld kunnen lezen zijn het tevens Farizeeërs.

De nederlandse Gezondheidsraad blijft erbij om hogere grenswaarden te blijven adviseren, dan die welke de ICNIRP heeft aanbevolen, en welke de meeste landen aanhouden, zo ook de nederlandse overheid.

In België is dat anders. Daar heeft de belgische Hoge Gezondheidsraad andere aanbevelingen gedaan.
Zij lezen dezelfde geschriften als in Nederland (want er zijn gewoon geen andere), maar beschikken ook over eigen onderzoeken.

De Hoge Gezondheidsraad heeft haar motivatie voor lagere grenswaarden als volgt omschreven in 2005:

Gelet op het feit dat het koninklijk besluit specifiek met gezondheid te maken heeft en gelet op de bestaande onzekerheden zowel m.b.t. mogelijke a-thermische (of niet thermische) effecten, als m.b.t. medische implantaten die de ICNIRP norm buiten beschouwing laat, meent de Raad evenwel, dat het opportuun is in het kader van het voorzorgsprincipe, een grotere veiligheidsmarge aan te nemen dan deze die door de ICNIRP richtlijn wordt gehanteerd. De Raad adviseert daarom een factor 200 in vermogensdichtheid t.o.v. de ICNIRP richtlijn aan te nemen, rekening houdend met de huidige wetenschappelijke kennis en technologie (wat voor 900 MHz met een norm van 0,024 W/m² of 3 V/m overeenkomt daar waar de ICNIRP richtlijn met een norm van 4,7 W/m² of 42 V/m overeenkomt. De maximum SAR (Specific Absorption Rate) voor het ganse lichaam zou dan 0,0004 W/kg moeten zijn in plaats van 0,02 W/kg. De vermogensdichtheden S in W/m² zouden derhalve een factor 50 lager moeten zijn dan de in het voorstel vermelde waarden. Dit voorstel is gebaseerd op de volgende argumentatie:

a. Beneden 4,7 W/m² tot ongeveer 0,024 W/m² of 3 V/m worden in de wetenschappelijke literatuur biologische effecten beschreven (weliswaar niet steeds bevestigd of naar menselijke gezondheid gerelateerd).

b. 3 V/m is een Europese norm voor elektromagnetische compatibiliteit en geeft derhalve bijkomende bescherming aan personen met medische implantaten.

c. 3 V/m geeft technische voordelen m.b.t. metingen en controle.

d. Metingen die werden uitgevoerd door leden van de Raad zowel als door het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie) en ISSeP (Institut Scientifique de Service Public) tonen dat deze norm geen technische en economische problemen geeft, tenminste wat de huidige antennes van mobiele telefonie betreft.

e. Een dergelijke norm vangt onzekerheden op voor blootstelling van mogelijk genetisch gevoelige en zwakke individuen (o.a. kinderen en foetussen)

f. De toepassing van het ALARA (As Low As Reasonably Achievable) principe in het kader van het voorzorgsprincipe.

Er was al eerder een advies van oktober 2000, en een koninklijk besluit van april 2001.
De overheid had toen een grenswaarde van 20,6 V/m uitgevaardigd.
En de Vlaamse overheid heeft nu de grenswaarden in Vlaanderen op 3V/m per GSM900 Antenne en een cumulatieve grenswaarde voor alle GSM900 antennes van 20,6 V/m uitgevaardigd, wat alleen nog door de Raad van State geverifieerd dient te worden.

Duidelijk blijkt, dat de Belgen de kleine lettertjes beter verstaan dan de hollandse schriftgeleerden.

Ook duidelijk blijkt hier een medeleven met zwakkeren in de samenleving; dat is wat bij de nederlandse Gezondheidsraad volkomen ontbreekt.

 

Home | Nieuws | Feiten | Appell's | het bitje | Elektrosmog | Symptomen | DECT | Kritiek |

Info | SBM-2008 | Bouwbiologisch huisonderzoek | Literatuur | Alternatief | Links | Kontakt |

Google Web www.milieuziektes.nl

28-09-2009 Niet hoog- maar laagfrequent gevaarlijk

Het is al langere tijd mijn overtuiging dat niet de hoogfrequente draaggolven van de mobiele telefonie de gevarenbron zijn, maar veel meer de laagfrequente informatie welke zich daarop bevindt.
Dat kan zijn in de vorm van modulaties (de digitale in stukjes gehakte informatie( evenals ander vuil.

Ik ben hierover in kontakt met enkele wetenschappers, waaronder ook Andrew Goldsworthy, die mij op 23-09 een van zijn reacties, als open brief, mailde.

Afgezien van het feit, dat er in mijn geluidsopnames (zie Info) geen plaats is voor enig hoogfrequent signaal, en elektrosensibelen bij het aanhoren ervan dezelfde verschijnselen ervaren als bij de echte bron, heb ik gemerkt bij de vele metingen, dat de signalen van mobiele telefonie ook veel *VUIL* bevatten.

Vaal zijn dat signalen in het VLF gebied. Dat heb ik kunnen meten bij radarsignalen, UMTS signalen en nu ook bij GSM/UMTS signalen.
Dat was onlangs in een woning, evenals in de tuin zeer sterk aanwezig.
Dat zijn ruimtelijke signalen, waar men in feite weinig tegen kan ondernemen. (Bepaalde filters werken alleen in het elektriciteitsnet, maar niet daarbuiten!)

30-04-2010 In Belgie is 3 + 3 niet gelijk aan 6, maar 4,243

De hoeveelheid straling van elektromagnetische golven wordt vaak in verschillende eenheden uitgedrukt, allemaal om de toehoorders in verwarring te brengen.
Amerikanen gebruiken graag µW/cm² , bouwbiologen µW/m²
en wetenschappers V/m .

En dat kan nogal eens verwarrend zijn. Ik gebruik daarvoor een klein programmaatje, Mobidig.exe, welke men kan downloaden en gebruiken. Hiermee kan men diverse eenheden gemakkelijk omrekenen. Voor de decimalen moet men wel de echte komma (,) gebruiken in plaats van de punt.

Bouwbiologen gebruiken graag µW/m² omdat men met die eenheid de gevonden waarden bij elkaar mag optellen om een totaal te weten.

Dat is echter bij V/m niet toegestaan. Hier moet men gaan berekenen om een totaal te kennen.
Hiervoor geldt dat de gevonden waarden eerst gekwadrateerd, vervolgens bij elkaar opgeteld, en uit de som de wortel dient getrokken te worden.

We lichten nu de belgische situatie toe.

In Belgie is nu regel dat per antenne maximaal 3 V/m toegestaan is.
Voor kerstbomen is een totaal van 20.9 V/m toegestaan, maar in stedelijke gebieden worden doorgaans enkele kleine masten gebruikt, waar maximaal drie aparte zenders in hangen.
We bedoelen hiermee de antennes boven elkaar, want die zijn verschillend.
De drie sectorantennes bestrijken tesamen een gebied van 360 graden, maar behoren tot een enkele antenne en worden slechts aan een zijde gemeten.

Vaak is dat GSM900, GSM1800 en UMTS. Zelden komt men tegen dat in een mast met TETRA, (C2000 of het belgische Astrid-netwerk) of Wimax, ook nog een zender voor mobiele telefonie is bevestigd.
En iedere provider heeft toch liever zijn eigen masten. Site sharing wordt nog niet toegepast en daarom zie je vaak diverse masten braaf naast elkaar geplaatst staan. 

Neem bijvoorbeeld 3 antennes met ieder 3 V/m maximaal zendend.
3 V/m = 24.000 µW/m²
3 Antennes geven dan 3 x 23.872= 71.616 µW/m², ofwel met Mobidig omgerekend 5.196 V/m.
Dus NIET 3 x 3 = 9 V/m
 
Nogmaals, maar nu berekenen met V/m:
3 antennes van 3 V/m,
dan geldt 3² +3² +3² = 9 + 9 + 9=27.
De wortel uit 27 = 5.196 V/m

Platte daken van flatgebouwen kunnen meerdere *bezemstelen* bevatten; dus meerdere verschillende antennes van verschillende providers.
Maar iedere bezemsteel zal in de praktijk slechts maximaal drie verschillende soorten antennes bevatten.
En hier geldt dan die 3 V/m per antenne, ofwel 5.2 V/m per bezemsteel.
 
Zo kunnen er wel 10 bezemstelen op een enkel dak staan: Met aan iedere steel max. 3 verschillende antennes.

Rekenkundig komen we dan toch maar op 5.2 V/m belasting per zendmast.
De burgers echter worden wel aan die tien zendmasten 10x 72.000 = 720.000 µW/m² (RMS) blootgesteld, ofwel 16.475 V/m, en alles binnen de geldende regels.

In feite zegt het allemaal vrij weinig, want elektrosensitieven kunnen al bij veel minder dan 1 µW/m² ofwel 0.02 V/m met lichamelijke klachten reageren.

PS. Alle grenswaarden zijn bedoeld als gemeten RMS (Root Mean Square).
En doorgaans frequentieselektief gemeten.
Deze waarden liggen lager dan die van breedbandmeters met *Spitzenwert* !!

Ik hoop hiermee het en en ander verduidelijkt te hebben.

 

18-07-2010 BDS, Beperk beperkte Straling (deel 3)

Men heeft een en ander veranderd op hun website, en geprobeerd de schade enigszins te beperken.
Maar daar is men niet in geslaagd. Duidelijk blijkt ook weer hier de onbekwaamheid en totale onbekendheid met de materie. Ik had al geschreven dat radioamateurs zo'n problemen ervaren door de powerplugs, maar ja, als men niet eens de moeite neemt om de YouTube filmpjes bij de dLan te bekijken weet men zeker niet wat met *dirty air* bedoeld wordt.
BDS heeft totaal geen benul waar elektrosensitieven op kunnen reageren, en wil dat kennelijk ook niet weten. Zeker kent men niet het verschil tussen *dirty power* en *dirty air*.

Hieronder een FFT spectrumanalyse van een willekeurig stopkontakt in een woning te Gent, veroorzaakt door een Belgacom powerplug, aangestuurd door een Belgacom modem, waarbij het modem enkel aanstond, zonder dat er van enig dataverkeer door computer of televisie sprake was.
De gele pieken zijn de aanwezige average *dirty power* in de elektrische leiding, de groene pieken vormen de extra *dirty power* veroorzaakt door de powerplug.

Merk op, dat de pieken gaan van ca 2.000 kHz tot 20.000 kH, ofwel van 2 tot 20 MHz.
Weet ook, dat de insteekfilters slechts werken tussen 5 kHz en max. 200 kHz.

Ook al gebruikt men afgeschermde kabel (voorwaarde voor dLan powerplugs), de *dirty power* komt er bij de stopkontakten weer naar buiten en verplaatst zich via de daar aangesloten elektrische apparaten, bv. schemerlampen, waar het zich vervolgens als *dirty air* manifesteert.

DLan powerplugs verspreiden zich over het gehele en totale elektriciteitsnet in de woning, want dat is ook de bedoeling.

11-05-2010 Twitter

Men heeft mij voorgehouden ook met de tijd mee te gaan. Nee, een mobieltje heb ik nog steeds niet.
Maar op verzoek heb ik nu wel een Twitteraccount aangemaakt.
Daar kunnen elektrosensitieven ook gebruik van maken.
Enfin, we zullen eens zien of dat werkt.

http://twitter.com/milieuziektes

 

12-01-2010 *Dirty Air*

Hierover staat op Pagina12c.html wat meer uitleg.

Bovendien zal de geluidenverzameling onder Info uitgebreid gaan worden met VLF modulaties.

 

19-04-2010 Spaarlampen

Ik geef nog maar eens een opsomming van een aantal rapporten over spaarlampen (CFL).

18707.pdf

08_Havas&Hutchinson_EP_CFL.pdf

08_Havas_CFL_SCENIHR.pdf

ENERGIESPARLAMPE-HINTERS LICHT_W+G.PDF ....... W. Maes, duits

2009cflights.pdf ......................................................................... W.Maes, engels

Bürgerwelle Schweiz_ Lampen.pdf

ESL_Report.pdf

Pressemitteilung des VB 809.pdf

Summaries of the health risks « Information on the health risks of energy sa.pdf

Spaarlampen-Aus wird zur Farce.pdf

 

Als alternatief ben ik zeer te spreken over de LED lampen van Osram:

Ze geven goed *warm* licht en veroorzaken vrijwel geen elektrosmog:
Geen *dirty power*, geen *dirty air* en geen magneetvelden.
Zie afbeelding hieronder.

Als een redelijk alternatief is de bekende bollamp met niet daarin een gloeidraad, maar een halogeen lampje.
Het werkt gewoon op 230Volt.
In plaats van 60 Watt verbuikt deze 42 Watt, hetgeen toch een besparing van 30 % geeft.

22-04-2010 Scary Reality

In *het bitje* October 2006, schreef Andrew Goldsworthy, dat enkele wetenschappers een negental europese studies over elkaar hadden gelegd, en tot de conclusie kwamen, dat EMV DNA en genen schade kan veroorzaken, waarvan de gevolgen pas over drie à vier generaties naar buiten komen.

Als tegenhanger van het gewauwel van het Kennisplatform heb ik hier een radiointerview uit Zuid Africa waarin een gepensioneerde engelse wetenschapper vertelt over zijn ervaringen als wetenschapper bij de engelse Defensie: military intelligence scientist in microwave and stealth warfare.

Hier het transcript van dat interview. (Barrie Trower)

Ik raad eenieder aan dit eens aandachtig door te lezen, vooral net voor het slapengaan.
Als je vervolgens pisnijdig door het huis loopt te banjeren, weet je waarom.

Het is geen sprookje van Grimm, maar reality show van nu. Van vandaag, zich steeds verder uitrollend.

Het was al bekend, dat bij de keuring van adspirant-soldaten bij de duitse Bundeswehr zo opvallend veel jongens met teelbalkanker voorkwamen. En bij een Oostenrijkse spermabank slechts 20 % van het sperma bruikbaar was. Nu blijkt dat onze dochters ook onherstelbare schade kunnen oplopen, welke zijn aan hun dochters ook weer doorgeven, en welke niet reparabel is.

Het is goed dat ik niet in dat Klankbord of Kennisplatform zitting heb, want ik zou ze wat.

De Farizeeërs !

TNO doet toch ook onderzoek voor Defensie, en met microgolven?
Ik zou ze wel eens op de pijnbank willen leggen.
Zij baseren hun kennis toch op literatuur ? Welnu, wat ik kan lezen, moeten zij toch ook kennen ?

03-05-2010 Elektrosensitiviteit = alternatieve ziekte

Velen denken, dat zij met een pilletje of een gizmo (een *ding*, harmoniser, neutraliser, chip, etc.) hun gevoeligheid te lijf kunnenn gaan.
Men vergeet echter de realiteit: *Gezonde* mensen hebben helemaal geen last van elektrosmog.

Dat is gewoon een feit. Kijk maar om je heen. Driekwart van de mensen gebruiken een mobielte, hebben een draadloos modem en DECT telefoons, plus nog veel *dirty power* en *dirty air*, waar zij tot nu toe nog helemaal geen last van hebben.

Dat andere kwart echter wel. Die hebben er wel degelijk last van. En menigeen vraagt zich af hoe dat komt.
Volgens mij komt dat door een beschadigd immuunsysteem, waarbij een bepaalde drempel overschreden is.
En voor een beschadigd immuunsysteem kunnen er vele verschillende oorzaken zijn, los helemaal van elektrosmog. Denk maar eens aan schimmels (bv Candida Albicans, Aspergilles, etc); zware metalen zoals kwik uit amalgaam tandvullingen, aluminium uit kookpannen en deodorants en andere cosmetische produkten; contrastvloeistof; ziekte van Lyme; resten Epstein-Barr virus; mycoplasma; kalk- en andere zouten tekorten; medicijnen; operaties; landbouwgif en andere gifstoffen; onverwerkte trauma's; etc.
Men zou het kunnen beschouwen als *verborgen gebreken*. Een tekort aan bepaalde zouten kan men al vanaf de geboorte hebben.

Het is een bekend feit, dat al die gizmo's helemaal niets veranderen aan de elektrosmog, wat er ook beweerd wordt. De transversale golven, welke we kunnen meten en welke we kunnen afschermen, worden er helemaal niet door veranderd. Dat is wat bepaalde *wijsneuzen* ons over de werking ervan voorhouden, om te *bewijzen* dat die dingen helemaal niets kunnen doen.

Deze *wijsneuzen* meten echter zelden aan personen, om de biologische effecten daaraan te meten, want daar blijken ze wel degelijk een bepaald effect te hebben. Sommige meer, vele andere minder.
Alle elektrosmog bevat transversale golven, maar daanaast ook nog eens longitudinale golven, een zeer omstreden item. Deze longitudinale golven hebben ook nog eens de eigenschap, dat zij biologisch over een veel grotere afstand werkzaam zijn dan de transversale golven. Bovendien bepalen hun eigenschappen hun biologische impact. Dat is de reden, dat bepaalde zeer zwakke elektrosmog een veel gotere biologische uitwerking kan hebben dan een vergelijkbare veel sterkere elektrosmog bron.
Daarom geldt voor elektrosensitieven het dosis/response principe helemaal niet.

Kennelijk bevinden deze longitudinale golven zich in het TeraHertz gebied, waar ook de kosmische straling haar werking heeft.
Gizmo's kunnen dus niets aan de elektrosmog veranderen, maar wel aan het immuunsysteem, en dat tijdelijk en gedeeltelijk verbeteren, waardoor elektrosensitieven een verlichting bespeuren.

Echter, dit is maar een gedeeltelijke oplossing.
Men dient tegelijkertijd ook allerhande maatregelen te nemen om het beschadigde immuunsysteem weer te repareren.

En zolang men dat niet doet, blijft het dweilen met de kraan open.

Zolang men bv de Candida niet te lijf gaat, de zware metalen via Detox uitleidt, Lyme bestrijdt, etcetera, zal een zekere gevoeligheid blijven.
Er zijn veel mensen die denken dat zij met biologische voeding, niet-roken, veel sporten, etc. gezond zijn.
Dat is wel verstandig maar toch een misvatting want het is onvoldoende: Alles wat men eet en drinkt bijvoorbeeld bevat zware metalen.

Als men het immuunsysteem heeft kunnen herstellen, althans weer boven een bepaalde drempel is gekomen, zal de gevoeligheid voor elektrosmog verminderen en zelfs totaal verdwijnen.

Het gevolg is dan, dat men helemaal geen gizmo's meer nodig heeft en tot de driekwart van de *gezonde* gaat behoren. Uiteraard zonder gebruik te maken van al die leuke elektronische speeltjes.
En ja, dat is heel goed mogelijk. Men moet alleen ook bereid zijn enigszins *alternatief* te willen denken.
Tenslotte is elektrosensitiviteit ook maar een *alternatieve* ziekte, welke door de reguliere medici niet erkend wordt.

Dus het een doen en het ander niet laten.
Ook denken velen, dat een chipje op hun mobieltje hen vrijwaart van elektrosmog. Niets is minder waar. Het mag dan bij het mobieltje op het hoofd helpen, maar de zendmasten pakken hen toch op de borst, buik en benen!

(Een goede gizmo om te dragen hoeft niet meer te kosten dan € 24; voor een woning € 220.)
Pas op, ik maak geen reclame voor gizmo's, maar wil er op wijzen dat het herstellen van het immuunsysteem het allerbelangrijkste is om van elektrosensitiviteit af te komen.

Let op! Dit is een methodiek om reeds gevallen slachtoffers te helpen. Het is absoluut geen pleidooi om de uitgebreidelde ontplooing van al dat draadloze geweld te ondersteunen. Verre van.
De Telco-boys (en girls) proberen het publiek steeds gekker te krijgen met allerlei nieuwe speeltjes, om ze maar meer geld uit de zak te kunnen kloppen. Voor velen is het al een echte verslaving geworden, die moeilijk terug te draaien is.
In Nederland is nu de veiling van de 2.6 GHz band achter de rug; in Duitsland ook, maar daar heeft men tevens de 800 MHz erbij genomen. Dat moet hier nu nog volgen.
Het spectrum wordt helemaal dichtgetimmerd.

16-06-2010 Nieuwe rattenstudie in Bremen

In Duitsland gaat er in de Jacobs-universiteit onder leiding van prof. Alexander Lerchl een nieuwe rattenstudie ondernomen worden. Zie artikel.
Prof. Lerchl is lid van de duitse Strahlen Schutz Kommission (SSK). De opdrachtgeven van de studie is het Bundesamt für Strahlenschutz, welke een uitvoerend orgaan is van de SSK.

Men gaat 120 ratten beproeven:

De muizen worden psychologisch getest.

Daarvoor heeft het Bundesamt für Strahlenschutz 600.000 Euro ter beschikking gesteld. Dat is veel geld.
Als bedenkt, dat het zwitserse ETH onderzoek 485.000 Euro heeft gekost, waarvan 40 % betaald is door de industrie, en 60 % door zwitserse en nederlandse overheden. Daarvan hebben vier nederlandse ministeries 291.000 Euro bijgedragen.
En nu legt het Bundesamt für Strahlenschutz zomaar 600.000 Euro op tafel. Zomaar.

Curieus is daarbij, dat het doel van de studie is om na te gaan of kinderen een verhoogd risico dragen, wanneer zij mobiel telefoneren. Dat is in principe mooi, maar aangezien prof. Lerchl steeds in de media volhoudt dat er absoluut geen enkel gevaar dreigt, omdat de grenswaarden daarvoor zorg dragen, krijgt men toch een rare smaak in de mond. Hij kan gezien worden als lid van de Mobilfunk-lobby.
Ja, wanneer de vos de passie preekt.......

En met rattenstudies is het zo, dat wanneer er niets gevonden wordt, er dus niets aan de hand is, en dat ook voor mensen geldt, maar als er wel iets nadeligs gevonden wordt, dat ineens niet op mensen overdraagbaar is, en er eerst een replicatie studie gemaakt dient te worden.

Er zijn meerderen, die geen goed gevoel hebben over deze studie, die hoogstwaarschijnlijk weer tot doel heeft om de onschadelijkheid van elektrosmog aan te tonen.
Omgezet naar nederlandse begrippen zou het hetzelfde zijn wanneer de Gezondheidsraad een studie opdracht zou verlenen aan Van Rongen, de woordvoerder van de GR, die ook alle negatieve invloeden van elektrosmog afwijst.

Persoonlijk vind ik het een ongehoord schandaal, dat het Bfs 600.000 Euro wil besteden aan een dubieus onderzoek, terwijl men geen cent overheeft om het fenomeen elektrosensitiviteit serieus te willen onderzoeken.
En dan bedoel ik om de invloed van EMV aan personen direct te meten.

21-06-2010 BDS, Beperk de Straling (mededeling gestart op 16-06)

De belgische actiegroep Beperk de Straling is een beetje de weg kwijt.

Nee, niet een beetje. Helemaal de weg kwijt. Men is heel selectief bezig.
Daar waar men de straling van GSM/UMTS en Wimax wil beperken en zelfs tegen draadloze WiFi modems is, doet men nu de aanbeveling om Powerplug stekkers te gebruiken.
In plaats van kabels, gebruikt men het electriciteitsnet van 220V om de internet-signalen door de woning te verspreiden. Het is een echte elektrosmog bron.
In de eerste plaats veroorzaakt men enorme *dirty power* en in de tweede plaats veel *dirty air*. Op beide kunnen elektrosensitieven heftig reageren met lichamelijke klachten.
Vervolgens is er konstant een signaal van ca. 10 MHz door ALLE electriciteitsleidingen in de gehele woning, en in die van de buren.
Nog afgezien van de elektrosensitieven, roepen ook de zendamateurs en hulpdiensten moord en brand vanwege de vele storingen die zij door PLC ondervinden
Tja, met een standaard hoogfrequentmeter kun je dat niet meten, en dus zegt BDS dat er dan geen elektrosmog gevaar aanwezig is.
Net als die wetenschapper, die zij kop onder water steekt, niets hoort en verklaart dat er dus onder water geen geluid is.

Ondanks onze uitvoerig gedetailleerde waarschuwingen, blijft het item toch op de website staan.
Daarmee heeft Beperk de Straling toch wel veel aan serieusheid ingeboet.
In ieder geval toont het dat er totaal geen begrip is voor het lot van elektrosensitieven.
En dat is jammer.

Hieronder wat BDS, tegen beter weten in, als *veilig* voorstelt.
De arme elektrosensitieve die daar intrapt is wel de pineut.

Nee, dat advies dus beslist NIET opvolgen.

Ja, met veilig kan men de stekker bedoelen, dat die eventueel het CEBEC keur heeft, maar elektrosmog veilig is het beslist niet.

Tja, afgezien van mijn eigen metingen en waarnemingen (het gaat ook door tot bij de buren) heeft ook Gigaherz.ch er het een en ander over geschreven.
Magda Havas schrijft erover:

Anything that puts higher frequencies on the electrical wires is generating dirty electricity.  It is my understanding that the homeplug operates between 4.5 and 21 MHz and I would expect this frequency to radiate from the wire as well as flowing along the wire.

Prior to doing research on dirty electricity I would have agreed that this is a better system than wireless from a health perspective but I no longer think this is true.

The best alternative to wireless internet is wired internet but not when the frequencies are placed on electrical wires, which were never designed for frequencies other than 50/60 Hz.  The best solution is fibre optics or cable that is shielded so the frequencies are protected against corruption and from radiating into the room.  This protects the signal and people.  Unfortunately this is also the most expensive system.  

Desondanks blijft BDS toch de powerplug aanbevelen.
In de eerste plaats uit onkunde en omdat zij er (nog) niets van voelen.

Het is ontstellend te moeten ervaren, dat de groeperingen in Belgie niets van deze materie afweten.
Daar zij niet over de nodige meetapparatuur en meetsondes beschikken, kunnen zij deze signalen niet meten, en dus denken zij dat ze niet bestaan. Tja, wie kan er ca. 10 MHz meten?
In ieder geval is het een minachting voor elektrosensitieven, die wel degelijk door deze signalen, plus de dirty power en dirty air last kunnen ondervinden.
Hun mening is gebaseerd op het rondlopen met een HF meter, die meet van 800 tot 2500 MHz. Daar zij nergens een signaal vonden, trok men de conclusie dat er geen HF signaal was. Dat hun meter geen 10 MHz kan meten, evenals geen dirty power en dirty air deert hen niet. Ook heeft men waarschijnlijk niet de handleiding bestudeerd. In ieder geval getuigt het van grote laakbare domheid. Het ergerlijke is, dat men niet voor rede vatbaar is.

De acties van Beperk de Straling en Teslabel beperken zich dus enkel tot zendmasten en niet de rest van de elektrosmog.
Dat elektrosensitieven door *dirty power* en *dirty air* uit hun dak gaan is hen volkomen onbekend.

Vandaar dat wij de vlaamse elektrosensitieven oproepen niet langer de adviezen van BDS en Teslabel op te volgen, want zij spelen met uw gezondheid.
Willens en wetens.

De aktiegroep Beperk de Straling stond steeds onder de bezielende leiding van Jan Allein.
Kennelijk heeft er een paleisrevolutie plaatsgevonden.
Want anderen beslissen nu wat er wel en niet op de website van BDS komt, evenals in andere communicatiemiddelen. Hun beslissingen zijn nu gebaseerd op arrogante onkunde.

Dat blijkt duidelijk daar men de aangedragen steekhoudende argumenten van verschillende partijen gewoon naast zich neerlegt en koppig deze elektrosmog veroorzaker blijft promoten. Zich er niets van aantrekkende dat ook de buren met deze straling worden opgescheept. Dat is erg a-sociaal.

Feit blijft, dat ook Jan Allein niet bij machte blijkt de powerplug van de website af te krijgen.
Ook de zusterorganisaties, zoals Teslabel nemen hier een twijfelachtige houding aan. Maar ja, dat zijn enkel praters.
Om Parkinson een beetje te citeren: Als hij al niet in staat is dit kleine probleempje op te lossen, waartoe is hij dan wel in staat? Ofwel, als Jan Allein de eigen gelederen al niet op één lijn kan krijgen over zoiets onnozels, hoe denkt hij dat dan wel met de providers en overheden voor elkaar te krijgen?

Nee, de geloofwaardigheid van BDS heeft een enorme knauw gekregen.
Ik zie ze in staat om met bv. een laagfrequent meter een DECT telefoon te meten, en vervolgens te verklaren dat die volledig onschadelijk is, omdat zij niets hebben gemeten. Net zoals een nederlandse *wetenschapper* mij jaren geleden uitlachte toen ik hem opde gevaren van de DECT telefoons wees.
"Ïk heb er hier een voor me staan, en ik voel er niets van" lachte hij. Maar nu piept hij anders.

Men klopt zich daar in Belgie wel op de borst met hun bereikte lagere grenswaarden en dat die hollanders nog steeds met de gebakken peren zitten, maar daar is ook een geheel andere reden voor.

In Belgie heeft de Gezondheidsraad al jaren voor 3 V/m gepleit. Dat heeft geleid tot 20.9 V/m, en nu recentelijk tot 3 V/m.
De nederlandse Gezondheidsraad adviseert al jaren 49 V/m ten opzichte van de 41 V/m van de ICNIRP.
Dat is de reden dat er in Nederland weinig kan veranderen, en in Belgie wel.
 
Als de belgische Gezondheidsraad niet zo laag was gaan adviseren, had BDS ook minder kansen gehad.

 

Voor de technici die willen weten wat er nog meer bekend is, hier wat mededelingen van wel 5 jaar geleden, toen dat zich destijds afspeelde. (Bronnen Gigaherz.ch en RDW)

Als Modulationsverfahren favorisieren die Hersteller neben CDMA vor allem das Mehrträgerverfahren OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex), das sehr viele digital modulierte Trägerfrequenzen zusammenfasst, z. B. im Abstand von je 1 kHz. Durch eventuelle (schmalbandige) Störungen wird bei diesem Verfahren daher nicht das ganze Signal gestört, sondern nur einzelne Anteile, was durch entsprechende Fehlerkorrekturmechanismen gut ausgeglichen werden kann.

Bisher wurden bereits in verschiedenen Ländern Messungen der (unerwünschten) Störstrahlung von (Versuchs-)PLC-Netzen durchgeführt. Dabei wurden teilweise gravierende Überschreitungen der durch die NB 30 festgelegten Grenzwerte festgestellt. Einigen Versuchssystemen, welche diese einhielten, standen andere gegenüber, welche diese bis zum Faktor 10.000 (40 dB) überschritten, so bei Messungen der deutschen RegTP mit einem britischen Anbieter, dem dann konsequenterweise die Lizenz verweigert wurde.
Insgesamt scheint es schwierig zu sein, ein funktionstüchtiges PLC-Netz in Betrieb zu nehmen, das die Grenzwerte gemäß NB 30 auch wirklich einhält.

Grenzwert der Störfeldstärke (Spitzenwert) in 3 m Abstand dB(µV/m) laut NB 30 Norm
Bij frequenties tussen >1 tot 30 MHz: 40-8,8*log10 (f/MHz)
Bij frequenties tussen >30 - 1000 MHz: 27 (entspricht der äquivalenten Strahlungsleistung von 20 dBpW)
Zum Verständnis der Grössenordnung: Eine Feldstärke von 27 dB(µV/m) entspricht 0,000022 V/m.

Bei der Anwendung von Powerline Communication entsteht nicht nur durch die angeschlossenen Geräte, sondern auch (und besonders) in der Umgebung der Stromversorgungsleitungen ein hochfrequentes elektromagnetisches Feld. Kritisch ausgedrückt "strahlt" dadurch die gesamte Hausverkabelung und jede Steckdose, was natürlich auch die Frage nach eventuellen biologischen Wirkungen aufwirft.


 

 

 Der Frequenzbereich für mögliche PLC-Anwendungen liegt zwischen 0 und 30 MHz. Die Frequenzen bis 50 kHz können jedoch nur schlecht genutzt werden, da der dort vorhandene Störpegel durch andere Geräte zu hoch ist. Außerdem ist es zweckmäßig, den Frequenzbereich des Rundfunks auszusparen (etwa 500 kHz bis 1,6 MHz).
Damit verbleiben zwei Bereiche: zwischen 50 und 500 kHz und von 1,6 MHz bis 30 MHz.
Im unteren Frequenzbereich sind nutzbare Datenraten bis 2,5 MBit/s zu erreichen, wogegen im oberen Frequenzbereich aktuell bis zu 14 MBit/s möglich sind (theoretisch bis zu 250 MBit/s).

Seit der Cebit 2003 sind im Handel auch Inhaus-PLC-Modem erhältlich. Diese werden im besonderen zur Heimvernetzung ohne das Verlegen neuer Kabel verwendet. Obwohl diese Technik teuer und langsam ist, gibt es zahlreiche interessierte Kunden. Inhaus-PLC-Modem erzeugen beträchtliche Störstrahlung im Frequenzbereich von ca. 4 bis 26 MHz! Der Störradius beträgt bis zu 100 m ! Dabei ist Wireless-LAN die cleverere Wahl. PLC ist frequenzverschmutzend und störanfällig. Klären Sie Bekannte und Verwandte auf! Wenn Sie die Möglichkeit (Geschäft, öffentliche Räume, etc.) haben, legen Sie diesen Flyer oder/und dieses Informationspapier aus und versuchen Sie so viele Menschen wie möglich von den Vorteilen einer technisch einwandfreien Netzwerkverkabelung oder von WLAN zu überzeugen. Inhaus-PLC darf nicht zum unkalkulierbaren Risiko für Funkdienste werden! Es besteht aber auch ein hohes Risiko für den Käufer solcher Modem. Im Störungsfall werden diese von der BNetzA außer Betrieb genommen und werden dadurch wertlos.

En niet iedereen is in staat te meten volgens de norm EN55022 class B.
Dat vergt aparte meetapparatuur.

Zwitserse Bakom stelt:
Die PLC-Technik ist nur auf Erdkabel gestattet. Die Nutzung auf Freileitungen ist demnach nicht zugelassen.

En dan hier nog enkele artikelen, .

Powerline-und-Menengitis-neuste-Entwicklung265.php 
Powerline-Hersteller-f-auml-hrt-400-Mio-sfr-Verlust-ein466.php 
Powerline-neues-Verbrechen-gegen-Elektrosensible243.php 
T-ouml-dliches-Powerline684.php
 
Jaren geleden had Japan PLC onderzocht en besloten dat het niet in Japan toegepast zou gaan worden.

PLC in Mannheim
Daten aus der Steckdose
Bakom
Zahlreiche Funkstörungen
Stromsteckdosen
EMC the Impact deel 1
EMC the Impact deel 2

Vooral de laatste geeft duidelijk aan wat er aan de hand is.
Weet ook dat elektrosensitieven reeds bij minimale signalen klachten kunnen krijgen.

En nog een hele website: www.powerline-plc.info

Eerlijkheidshalve dient men wel een verschil te onderscheiden tussen PLC welke van buiten via het elektriciteitsnet binnenkomt, en tussen PLC welke men zelf in het eigen elektriciteitsnet steekt via genoemde pluggen. Maar in principe is de werking hetzelfde.

Het is jammer dat ik een collega moet afvallen, maar de belangen van elektrosensitieven, waar ik steeds voor bezig ben, wegen mijns inziens zwaarder.
Uiteraard staat het BDS vrij op haar website te vermelden wat zij willen, doch anderen mogen daar ook kritiek op uiten, zeker als die met steekhoudende argumenten onderbouwd zijn.

Enfin, zoals de Vlamingen zeggen: Trek uw plan !

25-06-2010 BDS, Beperk de Straling (deel 2)

We zijn nu ruim een week verder, en ondanks de aangevoerde argumenten blijft de belgische actiegroep Beperk de Straling bij haar ingenomen positie.
Eigenlijk streven zij Beperk Beperkte Straling. Zij willen niet ALLE Straling beperken.
Uiteraard is dat hun goed recht, en hoeven zij zich door niemand iets te laten voorschrijven.

Echter, naar buiten toe toont het een bepaalde a-sociale minachting voor elektrosensitieven.
Men kan zich derhalve afvragen welke motieven hier een rol spelen, daar het logische verstand hier niet kan doordringen.

Zo blijkt BDS een ordinaire protestgroep te zijn, zoals er zovele zijn, maar die helaas een groot gebrek aan elementaire kennis van zaken toont. En dat komt de geloofwaardigheid niet tengoede.
Uit diverse reacties blijk ik niet alleen te staan met deze mening.

BDS heeft zichzelf zo als serieuze discussiepartner volledig gediskwalificeerd.

Waar ik reeds op 03-03-2010 melding maakte van het feit, dat een belgische provider tussen mei en september proeven zou gaan doen met LTE, had BDS daar als de kippen bovenop moeten zitten om te kijken hoe dat signaal er uitziet. Maar hun interesses liggen klaarblijkelijk elders.

Het is niet meer de moeite waard er nog verder woorden aan vuil te maken.
Er bevinden zich nog enkele andere ongerechtigheden op de vernieuwde website van BDS, maar daar dat toch maar tegen dovemans oren is, laten we het daarbij.
Men doet zichzelf wel de das om.

26-06-2010 Detox

Een belangrijk onderdeel voor de oorzaak van elektrosensitiviteit vormen de zware metalen.
Vele zijn al opgeslagen in het lichaam, en alles wat je eet, drinkt en zelfs inademt bevat zware metalen.

Als ik een elektrosmog bron meet, en plaast tussen bron en meter een glazen gles met water, zal mijn meter minder aanwijzen.
Wanneer ik echter er een fles met water, waarin microfijne metaaldeeltjes (als colloïdaal) in rondzweven, er tussen houdt, dan meet ik weer meer signalen.
De zware metalen, opgeslagen in het lichaam, versterken de elektrosmog.
Dat ois dan ook de reden, wanneer men er in slaagt om ze goed uit te leiden, de gevoeligheid voor elektrosmog afneemt.
Zelf vind ik de mechanische manier via een GOED ionisch voetenbad de snelste en meest effectieve manier.
Maar uiteraard zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden.

Hieronder een link www.health-spy.com/toxicity3.html
Als je dat allemaal gelezen hebt zijn we alweer enkele maanden verder.

 

27-06-2010 de PowerPlug, ookwel dLan genaamd

Afgezien van het feit dat we die domme onwetende sukkelaars in Belgie maar verder laten aanmodderen, hebben we nog eens verder gekeken naar deze Powerplug, ofwel dLan.

Het lijken kleine ongevaarlijke dingen, maar het kunnen uitmonden in werkelijke monsters.

Er zijn types van 14 Mbs, van 85 Mbs maar ook van 200 Mbs en 1 Gbs.
Zij kunnen signalen van meer dan 300 MHz door je electriciteitsnet jagen.
In ieder geval komen er frequenties in een breed spectrum vrij tot in het kortegolf gebied, die de ontvangst van Radiogolven (AM) niet meer mogelijk maken, en de grotere dLan types zelfs FM radio op 100 MHz storen.

Qua buren is het zo, dat de oudere electriciteitsmeters nog enigszins als een filter kunnen werken, doch de nieuwere types, die een geringere inductieve impedantie hebben, veel minder.

Daar de kleinere een te lage doorvoersnelheid hebben voor bv. grote databestanden en bv. video bestanden (HD) is men al snel geneigd grotere Powerplugs in te zetten.

Hier is een rapport over de ervaringen met PLT of BPL (Broadband over Power Lines)

En nu enkele YouTube filmpjes :

http://www.youtube.com/watch?v=gSsC2J_shvk&feature=related
 
http://www.youtube.com/watch?v=dK3MuTPlHS0&feature=related
 

Ik bedoel maar, als je er ook anderen last mee bezorgt, blijf er dan met de vingers vanaf.

28-06-2010 De belgische grenswaarden

Wat bij onze zuiderburen helemaal niet uit de verf komt, is dat de grenswaarden frequentieafhankelijk zijn.

Zo geldt volgens het Arrest Grondwettelijk Hof dd. 15 januari 2009:

- f/40.000, uitgedrukt in W/m² tussen 400 MHz en 2 GHz (waarbij f staat voor de frequentie uitgedrukt in MHz);

- 0,05 W/m² voor de frequenties tussen 2 GHz en 300 GHz.

Dan zien de maximale waarden per zender er zó uit:

GSM900 : 900/40.000= 0.0225 W/m² = 2.912 V/m
Download in België 925.1-959.9 MHz /40.000 = 0.024 W/m² = 3.00 V/m

GSM1800 : 1800/40.000 = 0.045 W/m² = 4.119 V/m

UMTS : 2150/40000 = 0.05375 W/m² = 4.502 V/m, maar 0.050 W/m² is max, dus 4.342 V/m

Wimax : 3500/40000 = 0.0875 W/m2 = 5.743 V/m, maar 0.050 W/m² is max, dus 4.342 V/m

Astrid : 390/40000 = 0.00975 W/m² = 1.917 V/m, maar 0.01 W/m2 is max, = 1.942 V/m.

Wat men onder een zender verstaat, en onder cumulatief per zendmast, of dak, zal hier later beschreven worden.

03-07-2010 Elektrosensitief ??

Er zijn personen, die mij lastig en eigenwijs vinden. Misschien hebben ze wel gelijk. Maar af en toe moet je dat ook zijn.

Ik werd benaderd door iemand die stelde lastig gevallen te worden door buren, die hem *bestralen*.
Enkele metingen brachten naar voren dat er vreemde signalen gevonden werden, die normaliter niet door privé personen gebruikt mogen worden.
Om aan te kunnen tonen, dat deze persoon elektrosensitief zou zijn, adviseerde ik hem zich te laten onderzoeken door een arts, die het Medisch Appel, ondertekend had.
Ik ging er van uit, dat dergelijke artsen op de hoogte zijn van het fenomeen elektrosensitiviteit. Dat zij weten voor welke bronnen mensen gevoelig kunnen zijn, en wanneer de lichamelijke reacties kunnen optreden.
Ook, dat zij weten dat er zeer veel verschillende elektrosmog bronnen zijn, waarvoor iedereen anders kan reageren. Voor velen is de DECT telefoon iets wat als eerste op de lijst staat, maar er zijn ook anderen ,die er helemaal geen last van hebben, maar die van bepaalde *dirty air* helemaal uit hun dak gaan.

Dat bleek dus een heel verkeerd uitgangspunt.
Genoemde arts, die mijn client om een kopie van mijn rapportage verzocht had, verwees de man naar een therapeut, die tevens woonbioloog zou zijn. Daar werd de patient *doorgemeten*, en werd hem verteld, dat hij weliswaar nog niet helemaal vol zat, maar toch bijna vol met straling.
Als woonbioloog had hij mijn rapportage bekeken, en meende dat er vanuit de buren door mij *vliegtuigsignalen* gemeten zouden zijn. Hij heeft dan nog rond de woning van patient rondgekeken, maar geen mast gevonden, die deze *vliegtuigsignalen* zou kunnen veroorzaken. Kennelijk vond hij het niet de moeite met mij kontakt op te nemen om te vragen wat en hoe ik gemeten had.

Vervolgens kwam de patient weer bij genoemde arts. Zonder de patient verder te onderzoeken stelde die doodleuk, dat hij helemaal niet elektrosensitief was, en net zo min als de doorsnee burger. Want hij reageerde toch niet op in het gebouw van de arts aanwezige DECT telefoons? Een rapport van de therapeut/woonbioloog bleek onvindbaar.
Tenslotte adviseerde zij een bezoek aan een psychiater, daar zij de mening was toegedaan dat de patient waarschijnlijk aan OPS zou lijden (zonder dat onderzocht te hebben) en dat daar de oplossing zou liggen voor zijn hallucinaties en waandenkbeelden.
Dit is allemaal conform WHO Factsheet 296: Psychiatriseer de elektrosensitieve patient.

Het is toch vreemd, dat de door de arts aanbevolen therapeut wel vindt dat patient bijna vol zit met straling, en dat de arts dat negeert, zonder zelf iets te onderzoeken.
Mijn conclusie is, dat deze therapeut/woonbioloog weinig verstand van meten heeft, en dat deze arts de ballen verstand heeft van elektrosensitiviteit.
(Op een eerder aangeboden gesprek om eens bij te praten werd nooit gereageerd. Ook werd er geen interesse getoond in mijn methode om elektrosensitieven te genezen.)

Ik stel dus grote vragen over de bekwaamheid en betrokkenheid van al die artsen die het Medisch Appel ondertekend hebben.
Voorts vraag ik mij af wat een arts beweegt om het Medisch Appel te ondertekenen, maar zich vervolgens helemaal niet meer in deze gecompliceerde materie te verdiepen.

 

04-07-2010 Testen van elektrosensitieven

Er zijn al veel studies, die beweren elektrosensitieven getest te hebben, maar dat is niet juist.
Mijns inziens is er nog geen enkele studie die het fenomeen elektrosensitiviteit serieus heeft onderzocht.
De meeste studies waren er juist op gericht om het tegendeel te bewijzen. Zoals het TNO onderzoek, waar men mee wilde aantonen dat er niets aan de hand was. Maar aangezien er toch onverwacht wel wat aan de hand was, wilden de Zwitsers geen risico lopen en werden mensen met slaapstoornissen geweigerd, evenals ouderen.
Mijn idee is het volgende:

Men dient uit te gaan van het feir dat er elektrosensitieven bestaan.
Daarom dient men allereerst dat te onderzoeken.
Als eerste dient men te bepalen voor welke bronnen deze personen gevoelig zijn. Het is een grote misvatting, dat iedereen voor dezelfde bronnen allergisch is.
Zelfs een DECT telefoon kan voor verschillende uitkomsten verantwoordelijk zijn. Ik kon bijvoorbeeld vaststellen dat een en dezelfde persoon voor een zwaar DECT signaal geen reactie had, maar enige minuten later voor een zwak DECT signaal wel. En dat bleek ook in omgekeerde volgorde het geval.

Ook kan het zijn dat een persoon helemaal niets van een DECT telefoon bespeurt, maar van de *dirty air* van bijvoorbeeld een LCD televisie helemaal uit zijn dak kan gaan.

Het is dus onzinnig om een persoon die meent onder een zendmast wellicht iets te voelen, te plaatsen naast iemand die van een mobieltje in de zak van een bezoeker al uit zijn dak gaat.
En dat is wat men bij de meeste studies doet.
Voorts dienen de proefpersonen vervolgens allerlei formulieren in te vullen.
Door de expositie aan allerlei elektrosmogbronnen onderweg naar het onderzoekscentrum is men al enigszins belast (bus, trein, tram, TL lampen, halogeen spotjes in wachtkamer, etc).
Vervolgens is men toch ook wat gespannen, en de expositie van de proeven zelf doet daar ook geen goed aan, en als men dan ook nog psychologisch onder druk gezet (bv Kaul) is, zijn m.i. de ingevulde formulieren waardeloos. Dat blijkt ook uit de verklaringen van de vier deelnemers aan het zwitserse ETH onderzoek.

Het is mijn mening dat het veel zuiverder èn objectiever is om direct aan de proefpersonen zelf te meten.
Daar zijn verschillende meetinstrumenten voor, die alles optekenen.

Bij mijn weten is dr. Lebrecht von Klitzing de enige die elektrosensitieven test en aan hun lichaam metingen verricht. Alleen heeft hij daarover nog niets gepubliceerd.

In *het bitje* September 2009 heb ik wat gepubliceerd over mijn eigen beperkte metingen.
(Met een verbazingwekkende conclusie.)

Veel wetenschappers denken dat elektrosensitieven reageren als lampen. Knopje aan, knopje uit.
Maar zo werkt dat niet.

Dus allereerst dienen we uit te vinden via het CCS (Claessens Classification System) .

1. Voor welke verschillende bronnen men kan reageren

2. Bij welke minimale stralingshoeveelheid van deze bronnen

3. Na hoeveel tijd men gaat reageren

We kunnen al een voorselectie maken door de elektrosensitieven te laten luisteren naar mijn verzameling van opgenomen modulaties.

Bij deze preselektie wordt gebruik gemaakt van echte elektrosmogbronnen. Niet van gegenereerde signalen met exotische frequenties en onzinnige modulaties.

Als bovenstaande bepaald is, hebben we enkele groepjes personen die ongeveer op hetzelfde reageren.
Daar het opbouwen van de hoeveelheid elektrosmog zeer langzaam gaat, wordt de vrees van veel elektrosensitieven dat zij er beroerd van zullen worden weggenomen.
Er wordt aan alle kanten rekening met de persoon gehouden.

Ja maar, zullen enkelen roepen, hoe zit het met blind, dubbelblind en driedubbelblind?
Dat maakt helemaal niet uit, want we hebben enkel bepaald hoe het met de gevoeligheid zit ten opzichte van verschillende elektrosmog bronnen. De proefpersonen zijn nu geclassificeerd.

Na deze pre-selectie kan met een eigenlijke test begonnen worden.
Let wel, dit is uniek, want we zijn uitgegaan van enkel elektrosensitieven; niet van gezonde personen, want die reageren toch niet, zeker niet op minimale stralingshoeveelheden.

Aan meetapparatuur zal nog zo'n 10.000-15.000 Euro nodig zijn.
Maar het meest dure vormen de kosten van logies, maaltijden en drankjes van de proefpersonen.
Want per persoon, met pre-conditionering, en rustpauzes tussen de proeven door, komen we toch al gauw op een week per persoon.
En dat dient allemaal in een stralingsarme omgeving te geschieden.

Op deze manier kunnen we objectief bewijzen, dat bepaalde personen gevoelig zijn voor bepaalde elektrosmog bronnen. Zonder subjectieve vragen te stellen, doch gewoon de reacties te meten.
Op zich kan dat een hele geruststelling zijn voor het gemoed.

Maar weinig instanties willen dat elektrosensitiviteit bewezen wordt.

Als grote dwarsligger is daar nog steeds de Gezondheidsraad, met in haar kielzog de GGD's, en het Kennisplatform EMV, die stellen dat zulks allemaal niet *schadelijk* is.

Voor een dergelijke proef zal Nederland te bekrompen zijn.
Er is wel al in Duitsland belangstelling getoond.

Voor de hardleerse lezers nog maar eens:
Mensen met een beschadigd immuunsysteem (25 % van de bevolking) kunnen bij expositie van elektrosmog tussen 200 (0,275 V/m) en 2.000 uWm2 (0,9 V/m) elektrosensitief worden.

Wanneer ze elektrosensitief geworden zijn, kunnen ze al gaan reageren bij <1 (0,02 V/m) of zelfs bij
< 0,1
uW/m2 ( 0,006 V/m).

Dus al die verhalen van die techneuten, die beweren dat zulks niet kan omdat er te weinig Wattage is, zijn gewoon bullshit. En daarom noem ik dergelijke betweters eikels, omdat ze nooit de moeite hebben genomen eens serieus naar de problematiek te kijken.
Ik bedoel niet uit een verouderd boekje declameren, maar eens naar de praktijkgevallen kijken.
In ieder geval heb ik er eens goed over nagedacht.

 

06-07-2010 Belgie

België dient men zich als Hollander als volgt zo voor ter stellen:
Stel we delen Nederland in twee stukken:
Boven de Moerdijk noemen we Vlaanderen, en daar spreekt iedereen Fries, en onder de Moerdijk noemen we Wallonië, waar iedereeen Limburgs spreekt . Op de Moerdijk zou dan een soort Brussel moeten liggen, maar omdat die tegenwoordig voor 95 % uit vreemdelingen bestaat, laten we dat nu even buiten beschouwing.
*Vlaanderen* heeft een Gewest regering en *Wallonië* ook. Beide vallen, tot nu toe, onder een nederlandse *federale* regering (in Den Haag).

Maar een rechter heeft nu beslist, dat voor de bepaling en handhaving van grenswaarden voor radio frequente signalen tussen 10 MHz en 10 GHz, niet meer de landsregering bevoegd is, maar de gewestelijke regeringen. Bijgevolg is het verantwoordelijke Antennebureau en Agentschap Telecom niet meer verantwoordelijk, omdat deze een federale instelling zijn, en niet een gewestelijke.

Zo is de situatie nu in Belgie. De tegenpool van Agentschap Telecom is daar het federale BIPT, ofwel het Belgisch Instituut voor Postdiensten en telecommunicatie, en die staan nu buitenspel.

De regering is nu bezig met dat gehakketak over de nieuwe grenswaarden, maar mij is nog veel onduidelijk. De zaak is veel gecompliceerder, dan men doet voorkomen.
Daarom heb ik enkele vragen gesteld. (Zie uitleg Nieuws 28-06 Belgische grenswaarden).

Het BIPT verwees mij naar de Vlaamse Overheid, Departement LNE.
Vervolgens heb ik de vraag voorgelegd aan het kabinet van de minister, en andere partijen.

********************************************************************************************************************

Geachte heer XX, 

het valt mij op dat er in Vlaanderen omtrent de grenswaarden enkel over twee getallen gesproken wordt, nl.  3 V/m en 20,6 V/m. De belangrijke rest wordt in het geheel niet genoemd. De burgers worden in de waan gelaten dat zulks voor alle straling zou gelden, maar er is veel meer dan GSM900 alleen. 

Als we per zender kijken, is dat voor GSM900 3 V/m, voor GSM1800 4.12 V/m en voor UMTS 4.34 V/m, de andere elektrosmog bronen nog daargelaten. 

Als ik het goed heb begrepen, dient men de norm per zender frequentieselektief te meten, met een peilantenne, bijvoorbeeld van het type logarithmisch periodisch.
(Een fabrikant van meetapparatuur heeft reeds dergelijke antennes in ontwikkeling, die voorzien zijn van optionele laser, afstandsmeter en GPS. Waarschijnlijk zou ik die eind Augustus in mijn bezit hebben.)

Dus GSM900 apart, GSM1800 apart en UMTS apart, evenals eventueel Astrid en Wimax..Deze zouden dan niet hoger mogen zijn dan 3 V/m, 4.12 V/m en resp. 4.34 V/m. Als één mast een zender GSM900, GSM1800 en UMTS zou bevatten, zou deze ene mast, slechts 6.7 V/m (de berekende som) totaal als enkele zendermast mogen afstralen. 

Gaarne mocht ik vernemen of er ook een bepaalde minimum afstand tot de zender is bepaald, waar vanaf men dient te meten.Want als ik op een dak zou gaan meten, krijg ik heel andere uitkomsten.  

Voorts is het de vraag wat men onder cumulatief verstaat. 

Ik kan mij voorstellen, dat men op ieder willekeurig meetpunt (ook met minimum afstand) de straling van ALLE antennes meet. Dat zou dan ook frequentieselektief dienen te gebeuren, en wel met een omnidirectionele antenne.
Zo dienen dan eerst alle GSM900 van alle aanwezige providers rondom, evenals GSM1800 en UMTS van alle providers, gemeten te worden.
Zo zou dan cumulatief voor GSM900 de 20.6 V/m, voor GSM1800 de 29.1 V/men voor UMTS de 30.7 V/m niet overschreden mogen worden. 

En dan heb ik het nog niet over de andere aanwezige elektrosmog bronnen, zoals bv DVB-T, draadloze modems WLANb en g op 2400 GHz. en WLANa op 5.15, 5.25, 5.47 en 5.725 GHz, plus de vele DECT telefoons en het komende LTE, Astrid, etc..
Natuurlijk zijn modems en DECT telefoons privé zaken, die niet bij het openbare horen, maar het is de vraag hoe men hier momenteel tegen aankijkt.

En waar dient men dan te meten?
Buiten of binnen in een woning?
(De zwitsers hebben het over Orte Mit Empfindlicher Nützung.) 
En ook hier zou men een minimale afstand dienen aan te geven. Hoe past dat in het cumulatieve? 

Dit allemaal aannemende dat ik het goed heb begrepen. Ik denk niet dat er in Vlaanderen veel personen zijn, die dit geheel zullen begrijpen.  
Het is ook mijn mening, dat de discussie in Vlaanderen niet correct verloopt.
In de eerste plaats is de overheid zeer wazig en onduidelijk in haar voorstellen, en in de tweede plaats zijn de *protestanten*, alsook de politici ook wazig in hun betogen.
Men spreekt slechts over 3 V/m en over 20,6 V/m. Kennelijk weet men niets over de rest. Het gaat niet over die twee cijfertjes, maar over de interpretatie ervan. 

Als bouwbioloog is het ook mijn mening, dat de tegenargumenten van de *protestanten* niet met feiten onderbouwd zijn; ze zijn ook oppervlakkig, wazig en onduidelijk.
Zie het verhaal van de MINaraad van Zwevegem; daar ontbreekt iedere reële argumentatie.
Zo ook bij aktiegroepen als Beperk de Straling (die slechts beperkte straling willen beperken, en nu ongeloofwaardig overkomen) evenals Teslabel.(Zie mijn column onder Nieuws op mijn website.) 

Ik hoop dat u mij van de nodige antwoorden wilt voorzien.

Dergelijke vragen heb ik ook aan het Vlaamse Overheid, Departement LNE, gesteld, maar die zijn ze nog steeds aan het herkauwen.
Waarschijnlijk heeft men hier nog helemaal niet over nagedacht. Het is jammer dat men het BIPT buiten spel heeft gezet. 

Uiteraard ben ik ook van mening, dat voor de groep elektrosensitieven, 3 V/m nog te hoog is, en 0,6 V/m een beter alternatief is.
Toen ik nog in Retie woonachtig was, had ik in de tuin slecht 1 uW/m2, ofwel 0,02 V/m.
Toch kon iedere bezoeker binnen in de woning goed mobiel bellen !!

Gaarne mocht ik uw standpunten vernemen.  
Met vriendelijke groeten,
Charles Claessens
lid Verband Baubiologie
www.milieuziektes.nl
www.milieuziektes.be
www.minderstraling.nl
www.hetbitje.nl
*******************************************************************************************************************

Vooral belangrijk is te weten vanaf welke afstand er gemeten dient te worden.

Het BIPT heeft eens geschreven:

Opmerking : in het kader van de dossiers die bij het BIPT moeten worden ingediend, moeten de metingen worden uitgevoerd op het "controlepunt" dat theoretisch is vastgelegd. (Zie "dossier tot het bekomen van een conformiteitsattest inzake stralingsnormen voor zendmasten in de band 10 MHz - 10 GHz"). Indien de toegang tot die plaats fysiek onmogelijk is, dient de dichtstbijzijnde toegankelijke plaats voor de meting te worden gekozen. Daarover wordt een verantwoording gevraagd.

Ik kan echter nergens vinden wat men onder *controlepunt* verstaat.
Let wel, op bijvoorbeeld 150 meter afstand van een zendmast kan de straling hoger zijn, dan pal eronder.
Zie Pagina12d.html

Ja, de Belgen hebben het druk met de voorbereidingen van hun voorzitterschap van de EU.
En Bart de Wever heeft gesteld dat België per 1 Oktober een nieuwe regering zal hebben.

Het is echter mijn vrees, dat men gaat proberen om in deze roerige periode de wet er snel en heel stilletjes door te jassen, zonder dat iemand dat in de gaten heeft.

Enfin, ik wacht maar op de antwoorden.

Ëén ding moet men zich nog realiseren.
Het wereldwijde advies is de ICNIRP waarde voor GSM900 van 41 V/m, waarvoor de alwetende nederlandse Gezondheidsraad 49 V/m blijft adviseren.
In België adviseert de belgische Gezondheidsraad al jaren 3 V/m. Daarom heeft men al jaren 20,6 V/m als grenswaarde aangenomen en is men nu aan het overstappen naar 3 V/m.
Wil men in belgie 0,6 V/m halen, denk ik dat eerst de belgische Gezondheidsraad dat ook moet adviseren. Zolang die bij 3 V/m blijven, geef ik 0,6 V/m weinig kans.

De normale burger denkt: 20,6 V/m gedeeld door 3 V/m = 7 antennes max. Maar zo werkt dat niet.
7 GSM900 antennes maal 24.000 uW/m2 = 168.000 uW/m2 = 8 V/m totaal !!

(Zie: 30-04-2010 3 + 3 is niet gelijk aan 6, maar 4,243)
Met Mobidig.exe kan men goed heen - en weer rekenen.

Laten we eens omgekeerd rekenen:

Cumulatief voor GSM900 is max 20,6 V/m = 1.125.623 uW/m2.
Delen we dat door 24.000 uW/m2 per antenne (de 3 V/m) dan hebben we daarvoor 47 GSM900 antennes nodig, die per antenne maximaal 3 V/m afstralen.

Cumulatief voor GSM1800 is max 29,1 V/m = 2.246.180 uW/m2.
Delen we dat door 45.000 uW/m2 per antenne (de 4,12 V/m) dan hebben we daarvoor 50 GSM1800 antennes nodig, die per antenne maximaal 4,12 V/m afstralen.

Cumulatief voor UMTS is max 30,7 V/m = 2.500.000 uW/m2.
Delen we dat door 50.000 uW/m2 per antenne (de 4.34 V/m) dan hebben we daarvoor 50 UMTS antennes nodig, die per antenne maximaal 4,32 V/m afstralen.

Daarbij komt ook nog dat wij normaal gesproken enkel de downlink van zendmasten meten, dwz. de signalen die naar beneden gaan.
In feite zou bij het cumulatieve wellicht ook de uplink, dwz. dat wat de mobieltjes naar de zender sturen, er ook bij geteld dienen te worden. Curieus is nu dat het gewest Brussel enkel de 3 V/m heeft aangenomen en GEEN cumulatieve norm kent, en het Vlaamse Gewest wel.

Bart de Wever zal het niet leuk vinden, maar uit het oogpunt van straling heb ik een voorstel.
Brussel-Halle-Vilvoorde niet splitsen, maar het Gewest Brussel uitbreiden met bv. St Niklaas, Gent, Oostende, Brugge, Antwerpen, Turnhout, Hasselt, Maaseik.
Laat minister Schauvliege dan maar de rest *verzorgen*.

Naschrift: Ik heb weliswaar een weinigzeggend standaard antwoord ontvangen, maar geen antwoorden op mijn vragen.

Om het nog eens duidelijk te stellen: Dat gegoochel met V/m doet de ernst van de zaak niet uit de verf komen. Rekenkundig is 20,6 slechts 7 keer zwaarder dan 3 V/m. Maar zo mag men niet rekenen.

Elektrosensitieven kunnen al bij 1 uW/m2 (=0,02 V/m) met lichamelijke reacties reageren.
Bij expositie tussen 200 en 2.000 uW/m2 (=0,275 en 0,9 V/m) kan men elektrosensitief worden.
Een veilige norm zou 1.000 uW/m2 (=0,6 V/m) kunen zijn.
De 24.000 uW/m2 (=3 V/m) is dus een hele verbetering ten opzichte van vroeger.

De 20,6 V/m vertegenwoordigt 1.125.623 uW/m2, ofwel 1.1 W/m2 voor GSM900, dat is 47 keer zwaarder
De 29,1 V/m vertegenwoordigt 2.246.180 uW/m2, ofwel 2.2 W/m2 voor GSM1800, dat is 50 keer zwaarder
De 30,7 V/m vertegenwoordigt 2.500.000 uW/m2, ofwel 2.5 W/m2 voor UMTS, dat is 50 keer zwaarder

Maar anders gesteld:
De cumulatieve norm voor UMTS is 2.500.000 gedeeld door 24.000 (de GSM900 3 V/m) is in uW/m2 gezien 104 keer zwaarder dan wat de media er over berichten.

Waarom kan of wil de Vlaamse Overheid niet de Brusselse norm overnemen?

Voorts vind ik het curieus, dat ogenschijnlijk verder niemand in Vlaanderen deze rekensom heeft gemaakt.
Typerend daarbij is ook dat Beperk de Beperkte Straling onze URL van haar Links pagina heeft verwijderd.
Wij zijn niet zo kinderachtig.
Wellicht zitten zij liever in meer straling dan dat zij bij het Brusselse gewest zouden gaan behoren.

10-07-2010 Macht Telecom

Tja, wanneer je, als wetenschapper, je mond durft open te doen en stelt dat elektrosmog gevaarlijk is voor de gezondheid, dan wordt je mooi op een zijspoor gezet.

Dat is reeds met een aantal bekende wetenschappers gebeurd, die hun positie bij hun universiteit van de ene dag op de andere mochten ruimen, en nu is het klaarblijkelijk ook de beurt aan Prof. Olle Johansson in het Zweedse Karolinska Instituut, waar Nobel prijzen werden verleend.

Volgens dit bericht, zou Prof. Olle Johansson bezig zijn met een replicatie studie om de bevindingen van dr. Magda Havas te bevestigen. Dit in verband met een actie van activisten in Ierland.
En dat wordt nu afgebroken.

In genoemd bericht staat een summiere lijst van publicaties van Olle Johansson.
In *het bitje* November 2006staat een enorme lijst van zijn publicaties, weliswaar tot en met 2006, maar de lijst is enorm.

Kijk, zo worden wij beduveld en bedrogen.
De onderzoeks en research instituten zijn helemaal niet meer onafhankelijk en objectief.
Zij zijn zeer partijdig en onderzoeken enkel nog dat wat goed betaald wordt.

Prof. Olle Johansson waarschuwt al jaren voor de gevaren van elektrosmog, en wil de gevaren van mobiel bellen door kinderen aan de kaak stellen. Dus is hij zijn baan kwijt.

Daarentegen stelt de duitse Prof. Alexander Lerchl van de Jacobs-Uni te Bremen, en lid van de SSK, Strahlen Schutz Kommitee, en een fervent voorstander en *Gesundsbeter* van Mobilfunk, dat kinderen helemaal geen schade zouden ondervinden van mobieltjes.

Maar nu heeft hij wel € 600.000 gekregen om een rattenproef te doen, om de effecten van straling op kinderen te onderzoeken. Men kan nu al raden wat de uitslag van zijn bevindingen zullen zijn.

Studies objectief, eerlijk, correct ?

*Follow the money*

12-07-2010 Stiekeme Vlaamse politiek

Tja, waar ik voor vreesde is nu inderdaad gebeurd.
Als een dief in de nacht heeft de Vlaamse Regering de nieuwe wet van Schauvliege zonder slag of stoot goedgekeurd. Zonder kritiek, zonder vragen, zonder opmerkingen.
Natuurlijk stond zoiets wel op een agenda, maar geen haan (sorry, moet Leeuw zijn) die daar naar kraaide.

Dit leid ik af uit een artikel in het Nieuwsblad: www.nieuwsblad.be . Daarin staat op Zaterdag 10 juli:
De Vlaamse regering keurde gisteren de nieuwe stralingsnormen goed waaraan Schauvliege al maanden aan het werken is.

Uit deze tekst doemen meteen enkele vragen op.
Heeft de Vlaamse regering dat op eigen houtje bekokstoofd ?
En is het Vlaamse Parlement daar wel of niet bij betrokken geweest ?

Verderop staat: De nieuwe stralingsnormen zijn goed bevonden door allerlei adviesinstanties. Zij beklemtoonden ook dat ze ongeruste burgers de kans willen geven om gratis metingen te laten doen. Schauvliege heeft nu beslist daarop in te gaan. Haar voorstel moet wel nog voor advies naar de Raad van State. Schauvliege hoopt dat het in het najaar van start kan gaan.
Daaruit komt weer een vraag: Over welk voortsel dient de Raad van State nog te adviseren ?
Over de stralingsnormen of het gratis meten ?

Zou de betreffende journalist zijn/haar eigen tekst wel gelezen hebben?

Officiële metingen worden in Vlaanderen gedaan door het BIPT. Schauvliege sluit er een akkoord voor met het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT).

Daarentegen is in de Knack.be te lezen, dat Leefmilieu Brussel controleert ook de naleving van de norm. Het gewest beschikt daarom over een nieuwe dienst voor de simulatie en het beheer van elektromagnetische golven. De zeven ambtenaren van die dienst zijn belast met de opvolging van de aanvragen voor zendmasten en met de aflevering van de vergunningen aan operatoren die de nieuwe norm naleven.

Uiteraard hebben wij de nieuwe dienst ook verblijd met enkele vraagkens.

Het is in ieder geval weer een nieuwe belgische toestand.
Er zijn nu meetechnici van het BIPT op pad en er zijn meetechnici van Leefmilieu Brussel op pad.
Hoe dat bij de Walen geregeld is, weet ik niet.

15-07-2010 Compilatie België

Hieronder een samenvatting van mijn mening over de belgische stralingsnormen.

De afbeelding hierboven is gemaakt als het modem en de powerplugs van het electriciteitsnet zijn losgekoppeld.
In een stad kan men heel goed *dirty power* van de buren binnen krijgen, evenals zwerfstromen via aardleidingen die teveel Ohm weerstand hebben. Vaak is het aanleggen van een nieuwe aardleiding een goede oplossing (en die te beperken tot het elektriciteitsnet).
Veel aardleidingen zijn niet alleen aan het electriciteitsnet gekoppeld, maar ook aan de waterleiding en gasleidingen. En daar kan men ook al zwerfstromen meten.
Men denkt enkel voor 230 Volt met zuivere 50 Hz te betalen, maar men krijgt daar ongevraagd veel *vuil* mee binnen.

25-07-2010 Bloedende neus GR

Heeft u ooit al eens eens dronkenlap zelf horen toegeven dat-ie teveel gedronken had?
Nee, die doet of zijn neus bloedt.

Kennelijk heeft de nederlandse Gezondheidsraad ook een zeer bloedende neus.
Bij StopUMTS is te lezen dat een ontbindingsverzoek van de commissie elektromagnetische velden door juridisch kantoor Bawa wordt beantwoord alsof men een bloedende neus heeft.
(Dit was al een herhaalverzoek.)

Het verzoek was gericht aan de voorzitter van de totale GR, maar die is inmiddels vervangen door een andere persoon, die pas per 1 september zal aantreden. Het antwoord was opgesteld door de secretaris van de GR, en ondertekend door de waarnemend voorzitter van de Raad.

Zo is het erg gemakkelijk om het verzoek met een *Jantje van Leiden* af te doen, en helemaal niet op indringende vragen in te gaan.

Aangezien de GR een normaal functionerend ambtelijk orgaan is, waar de post de normale kanalen passeert, mogen we nu enkele conclusies trekken:

- Ofwel is er met de postweg geknoeid en heeft de voorzitter niets gezien
- Ofwel heeft de voorzitter wel het verzoek gezien, maar heeft *geen ballen*
- Ofwel heeft de voorzitter wel het verzoek gezien en speelt een dubieus spelletje.

Waarschijnlijk is het laatste het geval, gezien ook het feit, dat de commissie elektromagnetische velden beweert *beter te kunnen lezen* dan wie ook in de rest van de wereld, en zij op basis van haar *leeskunst* veel hogere grenswaarden adviseert dan waar ook ter wereld (de ICNIRP waarden).
(Gelukkig is de regering zo verstandig deze adviezen niet op te volgen.)

De domme betweterige arrogantie van de commissie EMV blijkt ook nog eens uit het feit dat er twee belgische profs in de nederlandse GR zitting hebben, weliswaar niet in de commissie EMV, maar die wèl ervaring hebben, ook door middel van eigen onderzoek, over elektromagnetische velden en gezondheid, en die niet geraadpleegd worden.

Ik wil nog eens in herinnering brengen mijn vraag aan de secretaris van de GR jaren geleden naar aanleiding van het eerste Ecolog rapport, en mijn vraag wat de GR daar van vindt.
*Ja, dat rapport was hen bekend. Ja dat rapport was inderdaad wetenschappelijk.
Maar daarover heeft de GR zich geen mening gevormd.* Was het antwoord.

Met andere woorden, hun *leeskunst* bestaat dus er in, dat onwelgevallige rapporten en studies het zonder een mening van de GR moeten stellen, en zodoende onder het tapijt geveegd worden.
Studies die niets aantonen worden zonder blikken of blozen aanvaard, maar studies die wel wat aantonen deugen niet, zijn niet wetenschappelijk, zijn statistisch niet juist en zijn eenzijdig.

De nederlandse gezondheidsraad beschermt de industrie tegen de burgers.
En ze verdommen het om eens in Belgie te gaan kijken, want daar is het heel anders.

Ik zie geen enkele reden waarom belgische regels niet in Nederland toepasbaar kunnen zijn.

Er zullen wel weer personen zijn, die mijn taalgebruik rabiaat en polemisch vinden en die stellen dat je op deze manier geen vrindjes maakt, maar het is nog niemand in de afgelopen 10 jaar gelukt de nederlandse Gezondheidsraad tot andere gedachten en uitspraken te brengen.
Zij blijven volharden in keiharde uitspraken die indruisen tegen de volksgezondheid. Ook willen zij van geen enkel voorzorgsprincipe weten, waar men elders nu wel al toe over gaat.

Laat ik het anders stellen: De houding van de nederlandse Gezondheidsraad, de commissie EMV, is ronduit crimineel te noemen als we het lijden van elektrosensitieven ter hand nemen.
Er zijn veel elektrosensitieven die zich geen raad meer weten, en die door de GR in de psycho-hoek gedrukt worden, mede gezien het Kennisbericht van het Kennisplatform.
Men weigert pertinent iedere vorm van elektrosensitiviteit ter kennis te nemen, en daar serieus naar te kijken.

PS. Er wordt steeds driftig met dat zwitserse COFAM II onderzoek gezwaaid.
Op Pagina12e.html heb ik wat commentaar op COFAM I en COFAM II neergelegd.
Meettechnisch had ik nogal wat aan te merken op COFAM I.
Op COFAM II kan ik dat niet, daar er helemaal geen technisch rapport is, hetgeen prof. Achermann ook bevestigd heeft. Het artikel in dat tijdschrift bevat geen relevante bruikbare informatie.

Ook hier staat de GR te blunderen daar zij met lege velletjes zonder inhoud staat te zwaaien, en ondertussen relevante informatie achterhoudt.
Kenmerkend is ook dat noch de GR noch het Kennisplatform enig commentaar heeft gegeven op mijn bevindingen, zoals beschreven op Pagina12e.html.
Klaarblijkelijk zijn zij het roerend met mij eens.

(Alhoewel de secretaris van de GR, die mij echter nog nooit heeft bezig gezien, wel aan derden verklaard heeft dat ik niet veel verstand van meten zou hebben.
De enige officiëlen welke dat wel hebben gedaan, is Agentschap Telecom, die tesamen met mij een meting hebben verricht en tot dezelfde meetwaarde kwamen. Dat was nog in de tijd van de breedband meters. Nu is het het tijdperk van de spectrumanalysers en ligt dat veel precieser.)


26-07-2010 BDS, Beperk beperkte Straling (deel 4)

Op StopUMTS is een persbericht van Jan Allein van BDS verschenen over WiFi en sperma.
Ook hier weer blijkt, dat men bij BDS geen kennis van zaken heeft.

Op http://www.milieuziektes.nl/Pagina14a.html staan al langer een aantal studies waar de negatieve invloed van mobieltjes op het sperma genoemd worden.
 
Jan Allein schrijft: 

*Maar nu blijkt dus dat ook WiFi-straling, die veel zwakker is dan gsm-straling, de vruchtbaarheid kan beschadigen.

Dat is niet juist.
WiFi straling is niet zwakker dan gsm-straling. In tegendeel.
In genoemde studies ging het er juist om, dat men een mobieltje gewoon in de buurt van de genitalien droeg.
In de broekzak dus.
Ik heb nog niemand vanuit zijn broekzak zien bellen.

De WiFi straling, vanuit de laptop, is veel hoger dan die van een mobieltje in standby modus in de broekzak.

Wat het is bij Beperk Beperkte Straling weet ik niet, maar men wil per sé niet erkennen dat WiFi sterkere straling veroorzaakt dan GSM. Zie ook de vorige berichten over dLan, de powerplug.
(Curieus is, dat men dit persbericht momenteel niet op de eigen website heeft staan.)

Volgorde stralingsgevaar:
Mobieltje tegen hoofd, DECT telefoon, draadloos modem (WiFi), dirty air, zendmasten.

Andrew Goldsworthy heeft eens gesteld, dat bij het over elkaar leggen van negen europese studies men tot de conclusie kwam, dat DNA en genenschades pas na drie of vier generaties later naar buiten zouden treden.
Een andere studie stelde onlangs, dat specifiek bij vrouwen DNA schades kunnen ontstaan, welke niet gerepareerd worden en die zij aan haar dochters kunnen doorgeven, en die vervolegns aan hun dochters weer, zonder dat het lichaam in staat is deze DNA schades te kunnen repareren.

Ook in Nederland blijkt ieder zesde paar geen kinderen meer te kunnen krijgen.
Nier door de steeds meer optredende erectiestoornissen, maar de bevruchtingen lukken niet meer.

Ja, we zijn lekker bezig.

Naschrift:
Inmiddels heeft men het artikel ook op de eigen website geplaatst.
Daarbij is ook een franse *meting tussen de dijen* geplaatst.
6 tot 9 V/m ofwel 100.000 tot 250.000 uW/m².

En Jan Allein maar roepen dat WiFi straling veel zwakker is dan GSM straling.

Voordat hij zijn mond opendoet zou hij zich beter eerst eens goed orienteren, en zijn eigen website bekijken.
Mij bereiken nu berichten dat de voorlichting van BDS niet alleen onprofessioneel is, maar zelfs diletantisch. Men beperkt zich tot het weergeven van berichten van anderen, zonder zelf aantoonbaar enige ervaring of mening te hebben.

27-07-2010 Betrouwbaarheid uitspraken GR

Ik kom nog eens terug op uitspraken van de secretaris en woordvoerder van de nederlandse Gezondheidsraad, dr. Eric van Rongen.

Kijk, als onze Eric zich in een kroeg laatdunkend over mij zou uitlaten, is dat zijn zaak.

Maar als hij dat officieel als woordvoerder van de GR desgevraagd aan derden via e-mail mededeelt is dat een geheel andere zaak.
Ik citeer: Tot slot nog iets over de mensen van milieuziektes.nl: dat zijn geen deskundigen op dit gebeid, alhoewel ze dat zelf wel vinden. De meetmethodes die ze gebruiken zijn van twijfelachtige kwaliteit. Ze beroepen zich vaak op zogenaamde "bouwbiologische" richtlijnen, maar die missen elke wetenschappelijke basis.

Onze Eric stelt hier doodleuk officieel: De meetmethodes die ze gebruiken zijn van twijfelachtige kwaliteit.

In de eerste plaats weet onze Eric niet hoe ik meet, want hij was er nog nooit bij aanwezig.
De twee meettechnici van Agentschap Telecom, welke tesamen met mij jaren geleden in Rotterdam op het dak van het flatgebouw hebben gemeten met breedbandmeters, kwamen tot hetzelfde meetresultaat.

In de tweede plaats weet onze Eric niet welke meetapparatuur en antennes ik momenteel gebruik.
Breedbandig als frequentieselektief.
(Afgezien van unieke prototypes.)
(Zelfs T-Mobile was niet in staat ons gemeten 100 kHz signaal in de zijlob van een UMTS zender te meten.)
Onze Eric mag dan wel eens vertellen welke *twijfelachtige prutser* in Nederland in staat is te meten conform EN50371 (Class A en B), EN55011 (Class A en B) en EN55022 (Class A en B) als voorbeeld.
Hieronder de antennekarakteristiek van een heel bijzondere gevoelige antenne daarvoor.

 

Nu gaat het er mij niet om, wat onze Eric in kroegen vertelt, maar uit bovenstaande blijkt, dat de woordvoerder van de Gezondheidsraad officiëel uit zijn nek staat te kletsen.
Hij stelt zaken voor, waarvan hij geen kennis heeft genomen.
Hij noemt meetmethodes die hij niet kent, van twijfelachtige kwaliteit.
(Op mijn meettechnische kritiek op de TNO studie heb ik hem niet horen piepen.)

Kijk, over de invloed van bepaalde waarden op het lichaam kan men discuteren, maar niet over de betrouwbaarheid van meetresultaten. Cijfers zijn cijfers. Zeker als ze met goede meetapparatuur zijn bepaald.

Nu is gebleken, dat de woordvoerder van de Gezondheidsraaad verklaringen afgeeft, die niet op feiten zijn gebaseerd, kan men zich afvragen hoe het zit met het waarheidsgehalte en de betrouwbaarheid van alle andere verklaringen van de GR, commissie EMV.

PS. Het was ook onze Eric, die al in October 2006 vanuit Zwitserland op de hoogte was gesteld van die 6.5 % Outliers, en dat al die tijd onder tafel hield, tot Bawa hem tot bekendmaking dwong via WOB.

28-07-2010 Bommetje

Stel we zouden Iran vragen een klein atoombommetje op den Haag te gooien. Op het Binnenhof.
Het doel is om vast te kunnen stellen of het water in de Hofvijver zou verdampen of niet.
Dat zou toch een mooi wetenschappelijk experiment zijn?
Daarmee zouden we dan meteen van enkele politici af zijn, plus wat lastige Hagenezen.

Het aantal slachtoffers ten opzichte van de rest van Nederland is dan toch eigenlijk zeer gering en verwaarloosbaar, en dus acceptabel. Het is immers toch voor de vooruitgang?

Eenzelfde redenering en logica wordt ook door de politici gehanteerd.
Minister van der Hoeven wil extra frequentietruimte beschikbaar maken voor de VOORUITGANG, namelijk het mobiele internet.
Zonder mobiel internet is er geen beschaving en cultuur meer mogelijk.
Dat is belangrijker dan wat dan ook. Ouden van dagen moeten hun looprek, rollator etc. nu maar zelf gaan betalen. Op de zorg moet bespaard worden, want mobiel internet behoort nu ogenschijnlijk tot de eerste belangrijke levensbehoeften.
Dat er mensen zijn, die niet tegen al die frequenties kunnen en er gevoelig voor zijn, wordt beschouwd als een acceptabel risico. Dat zij bezwaren uiten tegen het alsmaar uitbreiden van nieuwe frequenties is schijnbaar onbelangrijk. Gesteund door de GR worden alle bezwaren weggewuifd.

Dat er op de 800 MHz band, waar nu DVB-T wordt uitgezonden storingen door LTE kunnen optreden, evenals op de kabeltelevisie, vindt men ook acceptabel. Zie rapport.
Hier nog een ander eerder bericht.
En nog een duitse studie.

Leve de vooruitgang !

30-07-2010 Betrouwbaarheid uitspraken anderen bij GR

Zoals ik op 27-07 schreef over de onzin verhalen welke de commissie EMV naar buiten brengt, schijnen er nog andere personen te zijn bij de Gezondheidsraad, die ook uit hun nek kletsen.
Eerst dit verhaal bij EMFacts.
Bij EMFacts staat een mooi verhaal over de heren Passchier en Tuyn, die namens de GR in 2002 verklaarden dat er van dat Depleted Uranium, welke bij de munitie in Irak gebruikt was, helemaal niets te vrezen valt.
De kans is groot, dat Nederland door Irak voor de rechter gedaagd gaat worden vanwege misleidende informatie.
Maar ja, het door overheden geven van valse en misleidende informatie zijn we in Nederland ondertussen wel gewend.
Tja, en als men naar zo'n beerput wijst, wil de minister dat het OM dergelijke websites gewoon kunnen afsluiten, zonder tussenkomst van een rechter.
Ook al is men demissionair, men gaat gewoon door met regelen. Nee, niet met regeren, maar met regelen van ondemocratische regeltjes.

31-07-2010 Straling Belgacom B Box

Stralings Arm Maaseik onderzoekt zelf ook het een en ander. Hier een mooie folder van SAM

Dit in tegenstelling tot Beperk beperkte Straling, die als een kip zonder kop door kakelen, zonder te weten waarover zij het hebben.
(Ook de lezersbrief van BDS in Humo is dom opgesteld, en getuigt ervan dat men niet weet hoe het precies met de nieuwe belgische stralingsnormen gesteld is. Voorts is het onnozel te stellen dat radioamateurs zich voor GSM/UMTS zenders zouden interesseren en als drukkingsgroep fungeren, volgens BDS.)

Van Stralings Arm Maaseik ontvingen wij volgende meetresultaten:

Men heeft de HF straling van een B-Box modem van Belgacom gemeten.
(Ikzelf had al eens op anderhalve meter afstand zo'n 12.000 uW/m² gemeten.
Het veroorzaakte *vuil* staat bij Nieuws 18-07 vermeld.)

30-07-2010 Vaccinaties en autisme

Een nieuwe studie toont aan dat vaccines autisme kunnen bewerkstelligen.

Op de afbeelding hierboven is een waarde van 4,97 mW/m², ofwel 4970 uW/m² te zien.
(Merk op, op het display van de meter staat links een streepje aan de bovenzijde; dwz de gemeten eenheid is mW/m² ipv. uW/m². 1 mW/m² = 1000 uW/m².)
En dit terwijl het wireless via de computer op het modem zou uitgeschakeld zijn
Het modem blijft toch nog verder met *stralen.. .

Hierboven het indicatiepaneel. De blauwe lampjes zullen bij diverse elektrosensitieven ook nogal wat reakties ontlokken vanwege de afgestraalde *dirty air*.
(Veel blauwe lampjes veroorzaken nogal wat *dirty air*.)

Hierboven is het modem ingepakt in een afschermende stof, nl Adamantan 003 (Biologa) .
De afgegeven straling bedraagt nu nog slechts 3,76 uW/m².
Hier staat het streepje links aan de onderkant van het display, dwz. er wordt in uW/m² gemeten.

02-08-2010 Afluisteren mobieltjes

Tot nu werd werd er van uit gegaan, dat het afluisteren van mobieltjes vrijwel niet mogelijk was. Enkel met vrij kostbare apparatuur, zoals bv een IMSI-Catcher van € 100.000 is dat mogelijk.
Een IMSI-catcher doet zich voor als een basisstation, en zo kan dan bijvoorbeeld de politie bepaalde mobieltjes afluisteren.
De politie zal nu wel balen, want op een Hacker congres (DefCon) in Las Vegas werd bekendgemaakt en gedemeonstreerd, dat zulks ook met apparatuur van € 1.000 met wat grat6is software ook goed mogelijk is.

Hier het artikel uit SPIEGEL-Online.

Hieronder een foto van de opstelling van een van de twee gebruikte antennes voor de demonstratie.

08-08-2010 Vuilspuiterij

Op Pagina12d.html staat wat uitleg over de sprookjes van de pannekoek.

Hieraan heb ik nog volgende afbeelding (hieronder) toegevoegd.
Merk op, dat er van een pannekoek helemaal geen sprake is.
Merk tevens op, dat in het bovenaanzicht links en rechts van de hoofdstraal zich de zg *Nebenkeule* ofwel de zijlobben bevinden. En die stralen niet mooi onder een kleine hoek onder de horizon, maar kunnen pal schuin naar beneden stralen.

Hierboven een duidelijk signaal van 100 kHz, gemeten in de zijlob van een UMTS zender, hangende aan een kerktoren. Dat is wat ik noem *dirty air*.
Dergelijke signalen spoor ik eerst op met een speciale VLF detektor voor *dirty air*. Als ik ze gevonden heb, meet ik ze met een speciale spectrumanalyser.

Opmerkelijk is, dat dergelijke signalen, welke als gewoon *vuil* door mobiele telefoonzenders GSM/UMTS worden afgestraald, zich ook in de woning verplaatsen en in het elektriciteitsnet als *dirty power* zijn terug te vinden.
Zo had ik al eerder op muren onverklaarbare velden van VLF gedetecteerd, maar nog niet gemeten.

Hieronder enkele signalen van een andere zendmast, welke o.a. slaapstoornissen veroorzaakten.

Het is mijn stellige overtuiging, dat deze frequenties in het middengebied, dus tussen laag- en hoogfrequent in, het meest in het lichaam ingrijpen.
Interessant hierbij is ook het boek *Dirty Electricity* van Samuel Milham (zie literatuur), welke ook een sterke relatie legt tussen dirty electricity en kanker.

Tja, en als je dan die geweldige piek ziet op ca. 30 meter afstand van de zendmast, moest ik onwillekeurig terug denken aan die eigenwijze troela van de GGD-Rotterdam, die zich zo dom vlak voor een zendmast liet fotograferen. Zie artikel op Pagina14e.html.
Ik vind het een troela, omdat zij, als medische milieu(on)kundige zulke onzin uitkraamde in het Rotterdams Dagblad, en arrogant weigerde met mij daarover een gesprek aan te gaan.

20-08-2010 Mobiele gesprekken

Bij next-up heeft men het volgende dokument gelanceerd.

Daarin zoiu het franse ARCEP-FRANCE (Regulatory Authority Electronic Communications and Postal) in haar laatste publicatie stellen dat een cijfer omtrent mobiele belminuten thans wordt overstemd door het cijfer van bellen via een landlijn (met draad).
Het gaat hier enkel over het telefoneren, niet internet etc.

Ik weet niet wat men daar allemaal precies heeft onderzocht, maar de tendens is, dat het bellen met draad de overhand krijgt op het mobiele bellen. En dat ook in andere landen.

Op 02-08 maakte ik al melding van die hackersgroep die mobieltjes kunnen afluisteren.

Mij is nu ter ore gekomen, dat er apparatuur in een ver stadium van ontwikkeling is, waarmee alle digitale gesprekken eerst kunnen worden weggeschreven op harde schijf, en daarna eenvoudig te belusiteren valt.
Dus alle mobiele gesprekken kunnen binnenkort met officieel op de markt verkrijgbare apparatuur eenvoudig afgeluisterd worden.

Dat zal een aantal mobiele bellers toch wel afschrikken, alhoewel er ook een aantal is, die helemaal geen mobieltje nodig hebben. Ze roepen zo hard, dat de ander het zonder mobieltje ook wel hoort.

 

21-08-2010 Oproep

Bij StopUMTS is reeds verscheidene malen een oproep geplaatst om uw ervaringsverhaal op te geven aan
Dr. Ineke Kienhorst, klinisch psycholoog/psychotherapeut.

Verscheidene malen heb ik haar medegedeeld dat het verzamelen van klaagverhalen klinkklare onzin is, en geen enkele wetenschappelijke waarde heeft.
Natuurlijk wel voer voor psychologen, die proberen volgens Factsheet 296 van Repacholi, om elektrosensitieven in de psychologische hoek te duwen, maar niet om een oplossing voor elektrosensitiviteit te bewerkstelligen.
Tot nu toe is er nog geen enkele psycholoog/psychotherapeut in geslaagd om een daadwerkelijke elektrosensitieve te genezen. Niet in Nederland, niet in het buitenland.

Het is niet de eerste keer, dat zij om die klaagverhalen gevraagd heeft. Kennelijk komen er te weinig.
Laat ons eens aanemen, dat zij er 20 ontvangt. Stel zelfs een 30-tal.
En dan?
Dan wordt nog steeds gesteld dat er niet 5, maar 30 malloten zijn, die beweren last te hebben, maar dat niet kunnen bewijzen. Want zo wordt het lijden van deze personen gezien.
(het Kennisplatform en de GR blijven beweren dat het allemaal *tussen de oren* zit.)

30 Personen op 16 miljoen inwoners is voor de politiek verwaarloosbaar. Dat weegt niet op tegen al dat leuks van mobiel bellen met zo'n hebbeding, en gratis internetten in de centra van de steden.
Men moet eindeloos kunnen ouwehoeren, en overal bereikbaar zijn, zelfs op de plee.
Sommige kindern vertonen nu al ontwenningsverschijnselen als er iets met hun mobieltje is.

Mijn oproep aan StichtingEHS om een goed werkend meldpunt te organsieren is tegen dovemansoren.
ER is geen goed werkend Meldpunt, opdat er harde cijfers op tafel zouden liggen.

Hierbij doe ik de oproep om uw ervaringsverhaal NIET te laten bundelen.

Natuurlijk, het kan bevrijdend werken uw relaas aan anderen mede te delen, maar dan alleen voor u zelf.
Een ander heeft daar niets aan.
Psychologisch gezien is er niks mis met elektrosensitieven; zij ervaren enkel bepaalde gezondheidsklachten, die bij vermijding van de elektrosmog bronnen ook weer afnemen.
Wat wel kan spelen, is het feit, dat wanneer zij geprovoceerd worden, een zekere agressiviteit de kop kan opsteken. Depressiviteit is een normaal elektrosensitiviteits symptoom.

Als specialist op het gebied van elektrosensitiviteit is mij gebleken, dat de meeste mensen geen werkelijk idee hebben wat nu in feite de veroorzaker is van hun problemen.
Men wijst naar een zendmast, welke men kan zien, doch uitgebreide metingen tonen aan, dat er vele andere elektrosmog bronnen zijn, welke veroorzaker van de problemen vormen.
Ook wordt er vaak hogere straling gemeten van zendmasten die men helemaal niet kan zien.

Zwaar onderschat zijn *dirty power* evenals *dirty air*.
Zelfs hard optredend bij netvrijschakelaars, die ik daarom afraad voor elektrosensitieven.
En dan heb ik het nog niet over magnetische gelijkvelden in bedden, betonwapeningen en draagbalken.

Ik wil maar aanduiden, dat veel van die verhalen onbetrouwbaar zijn voor wat betreft de elektrosmog bron, omdat veel elektrosensitieven daar een verkeerd beeld van hebben.
Een typisch voorbeeld is dat circusnummer op TV van de dochter van Hugo Schooneveld.
In de eerste plaats heeft de mens geen orgaan om straling te kunnen waarnemen.
In de tweede plaats had men er geen notie van dat er op verschillende elektrosmog bronnen ook verschillende reactietijden inn het lichaam optreden. Er trad daarom een verschil op tussen die van een zichtbare zendmast (onzichtbare onbekend) en van een draadloos modem en een DECT telefoon in de woning ernaast.
Om een hogere trefferquote te halen had zij beter een andere plek gekozen, bijvoorbeeld in een weiland waar een zender aan een hoggspanningsmast hing. Dan had zij zowel de zender als de magneetvelden van de hoogspanningsleidingen tesamen als één object kunnen gebruiken. En eerst oefenen voor je aan die lolbroeken van de TV gaat blootstellen.

Op het internet staan er vele honderden ervaringsverhalen van elektrosensitieven. Om daar nog eens een boek over uit te geven is mijns inziens verspilde energie.
En het brengt helemaal niets voor elektrosensitieven.
Dat iemand graag een boek wil schrijven is iets anders.

Veel beter is het om oplossingen voor de problematiek aan te dragen.

Maar daarvoor is diepere kennis omtrent elektrosensitiviteit nodig. Het hoe en waarom en wanneer.
En dat hebben weinigen.
Psychologie is daarbij een heel verkeerd uitgangspunt, want elektrosensitiviteit heeft weinig psychologische elementen in zich.
Elektrosmog bronnen veroorzaken gewoon lichamelijke klachten, die snel dan wel vertraagd kunnen optreden. Al naar gelang de toestand van het (beschadigde) immuunsysteem kan eenzelfde elektrosmog bron verschillende reacties veroorzaken bij dezelfde persoon.
En verschillende elektrosmog bronnen kunnen ook weer verschillende reacties veroorzaken, en wel ook nog eens direct of vertraagd optredend.

Men houdt het bij symptoombestrijding, in plaats van de wortel aan te pakken.
Met een juiste aanpak kan men de gevoeligheid op een jaar tijd met 90 % terugdringen.
Maar niet iedereen is bereid alle noodzakelijke stappen daartoe te ondernemen.
Men moet daarbij ook consequent blijven, maar velen blijven de tegengestelde adviezen van artsen, therapeuten, hogepriesters, harmonizers, neutraliseerders, etc. volgen.
Enkel adviezen van bekwame therapeuten, die in staat zijn het beschadigde immuunsysteem weer te repareren zijn waardevol. De rest is theoretisch gewauwel.
(Ik zelf zou een boek kunnen schrijven over welke onzin ik allemaal tegenkom. Folie plakken op HR++ glas, maar niets aan de kozijnen doen. De zolder met verf behandelen, maar de muur in de slaapkamer, waar veel straling doorkomt zo laten. En dan al die dure toestellen, die helemaal niets helpen.)

Volgens StopUMTS schijnt het de bedoeling te zijn ook wat te schrijven over het toepassen van het voorzorgsbeginsel in nederland, maar dat is iets wat men hier niet wil weten.

En over de houding van de Nederlandse en Belgische Gezondheidsraad. Ik dacht dat ik daarover al genoeg uit de doeken heb gedaan.

Nog dagelijks valt er te lezen: Betreffende de mogelijke gezondheidsrisico's stelt de gemeente dat momenteel van antennemasten geen schadelijke gevolgen bekend zouden zijn.
Daar zal een boek met klaagverhalen geen verandering in brengen

21-08-2010 Kromme politici

Toen ik in 2002 het Freiburger Appell als eerste had vertaald in het Nederlands, vroeg ik overal om ondersteuning. Ook bij de politieke partijen.

Toen al werd duidelijk dat het Groen van Groenlinks het Groen van KPN bleek te zijn.

Nu blijkt ook weer zo'n halve zool in Nijmegen, in navolging van Arnhem, ook gratis internet in de stad te willen hebben. Zal ook wel zo'n verslaafde aan zijn mobieltje zijn. Zelfs op de plee bereikbaar !

Als dergelijke lummels nu eens om zich heen zouden kijken, zouden ze kunnen zien, dat niet gratis internet een stad aantrekkelijker maakt, maar bijvoorbeeld gratis elektriciteit, gratis gas, gratis water (waarvanr dan geen ontwikkelingshulp hoeft gesubsidieerd te worden) gratis TV en gratis vervoer.
Tot vorige maand konden wij met de bus naar het centrum. Voor 30 Cent heen en terug.
Nu moet dat met een OV-kaart. Het openen van de deur van de bus kost al 78 Cent, plus verder 13 Cent per kilometer. Als ik slecht ter been zou worden, mag ik een rollater zelf kopen.
Nee, gratis internet in het centrum schijnt nu een eerste levensbehoefte te zijn.

Het lijkt wel, of die politici van gekte niet meer weten wat te doen.

Maar ik heb wel een idee voor ze.
Iedere Zaterdag gratis inkopen bij Albert Heyn.

Moet je eens kijken wat daar een volk op af komt !
(En dan de gemeente de parkeermeters het drievoudige laten berekenen, dan verdient de gemeente ook goed.)

 

22-08-2010 Tele2

Afgelopen week had ik enkele mails verstuurd en wilde even later nog mails versturen.
Maar dat wilde ineens niet meer. Geen enkele van mijn meerdere e-mail adressen wilde er eentje versturen.

Alle instellingen bleken toch in orde te zijn. Toen maar een back-up van Windows teruggezet. Zonder resultaat. IK kon gewoon geen mails verzenden. Wel ontvangen, maar niet verzenden.
Ben toen maar eens op de website van Tele2 gaan neuzen, en wat bleek:
Die halve zolen hadden SMPT poort 25 vervangen door poort 587. Zomaar, ineens, zonder iemand iets mede te delen.
Mijn hosting verzorger deelt altijd keurig netjes van tevoren mede, dat er op die en die datum werkzaamheden aan de server zullen plaatsvinden.

Maar de hufters van Tele2 vinden dat niet nodig. Je kunt ze niet mailen, want er is geen e-mail adres bekend, en hun telefoonnummer is constant in gesprek.
Toen maar het telefoonnummer voor vanuit het buitenland geprobeerd, en dat lukte wel.
Ik kreeg wel gelijk, maar er zal niets veranderen.

25-08-2010 Plekken & verslaving

In de Telegraaf stond een artikel over duizenden klachten van slecht bereik mobiele telefoons.
Als reacties hebben er vele personen gereageerd en met naam en toename verteld waar zij slecht bereik hebben. Als er dus mensen zijn, die nog plekken met weinig straling zoeken, is dit een mooie vraagbaak.
http://www.telegraaf.nl/digitaal/article7412721.ece?cid=mailart
Voorbeeld van melding:
sinds kort heeft vodafone zéér slecht bereik in onze buurt. Postcode 7661RR. Soms valt tijdens het gesprek de telefoon uit. Af en toe heb ik 3 streepjes, maar meestal maar 1.
Ik heb ook maar gereageerd:
Ik woon in Breda, maar heb prima bereik met mijn telefoontoestellen met draad. Men kan mij altijd bereiken en als ik niet thuis ben is er de voicemail. Het doet mij deugd dat er overal zo'n slecht bereik is met mobiel bellen. Is er minder straling. En, ik bel gratis over de hele wereld via VoIPBuster.

NU.nl bericht uit onderzoek van Memo² in opdracht van T-Mobile:
Naast het feit dat ruim een derde de telefoon geen moment uit het oog verliest, geeft hetzelfde percentage in het onderzoek aan elke vijf minuten te kijken of er een nieuw bericht binnen is gekomen.
Voorts:
14 procent van de mannen zou liever een maand geen seks hebben, dan een maand geen telefoon. Dit geldt voor slechts 4 procent van de vrouwen.
Dit wordt zo door NU.nl bericht.

Echter, als je de bron bij T-Mobile naleest staat dat iets geheel anders, namelijk:
Mannen kunnen moeilijker zonder seks,14% van de mannen geeft aan liever een maand zonder telefoon te leven dan een maand zonder seks terwijl dit voor slechts 4% van de vrouwen geldt.

De betreffende journalist heeft hier liggen slapen.

Het is belangrijk dat men altijd de originele bronnen raadpleegt, alvorens wat naar buiten te brengen.

Vaak is het ook zo, dat de zg. *abstracts* van studies helemaal niet of anders weergeven dan wat er feitelijk in de complete studie vermeld staat.

25-08-2010 Testen van elektrosensitieven 2

Als ik naar mijn huisarts ga, en vertel dat ik hoofdpijn heb zal hij waarschijnlijk zeggen dat ik een paar Paracetamolletjes moet nemen en eventueel over drie maanden teugkomen.
Hij heeft namelijk geen middelen om te kunnen controleren of ik inderdaad hoofdpijn heb. Hij kan het niet meten en moet afgaan op mijn bewering.
Natuurlijk kan hij mijn temperatuur meten evenals mijn bloeddruk, en eventueel in het ziekenhuis een EEG laten maken, maar daarmee kan niemand mijn hoofdpijn meten.
Klaar. Duidelijk?

Zo is het ook met elektrosensitiviteit gesteld.
Elektrosensitiviteit is niet het *voelen* van straling, want dat kan niemand, maar het ervaren van pijnen, welke door elektrosmog bronnen veroorzaakt kunnen worden.
De reactietijd op verschillende elektrosmog bronnen speelt daarbij een rol, maar net zo belangrijk is de momentane toestand van de drempel in het immuunsysteem.
(Daarom kan men de ene dag er beter tegen dan de andere dag.)

Ook is het zo, dat de hoeveelheid *straling* helemaal niet zo belangrijk is om reacties te ontlokken.
Minimale hoeveelheden kunnen al heftige reacties ontlokken.

Dat is het punt waar al die techneuten niets van begrijpen, want zij hangen het *dosis/response* principe aan, wat echter bij elektrosensitieven helemaal niet opgaat.

Daar elektrosensitieven bij bepaalde elektrosmogbronnen bij minimale hoeveelheden kunnen reageren, heeft een controlegroep van /*normale* mensen helemaal geen zin, want die reageren al niet bij grote hoeveelheden elektrosmog.

Zolang men zich niet verdiepend in de problematiek van elektrosensitiviteit heeft geinteresseerd, is men niet in staat een serieuze opzet voor een test van elektrosensitiviteit op te zetten.

De invloed van elektrosmog bronnen op het lichaam is meetbaar. Dat is met verschillende apparatuur heel goed doenbaar.
Persoonlijk vind ik het invullen van formulieren niet goed, omdat zulks niet objectief is.

Meten is weten. Natuurlijk rijst dan onmiddellijk de vraag in hoeverre de lichamelijke reacties in het lichaam *schadelijk* zijn. Want de GR vindt pas iets *schadelijk* wanneer men ter plekke dood neervalt.

Maar men kan zo wel aantonen dat iemands lichaam op elektrosmog kan reageren.
En dat is iets wat tot nu toe werd geloochend.

Bij het meten kunnen een aantal parameters wel een aanduiding geven voor het komende optreden van klachten.

Zo kon ik bij een persoon aan de geëxposeerde lichaamskant een hogere dosis frequenties meten, dan een de andere kant van het lichaam. En bij een andere persoon op diezelfde plek vrijwel geen opeenhopingen.

Maar het grote probleem voor proeven is de tijd welke ervoor nodig is, zoals ik al eerder schreef.
De proefpersonen dienen geconditioneerd te worden, en alles bij elkaar heeft men per persoon toch wel een week nodig.

Nee, techneuten bakken hier niets van.
En ook biologen niet, die de biologische oorzaken van elektrosensitiviteit niet hebben gevonden.
En die het reilen en zeilen van de *emmer* nog steeds niet begrepen hebben.
Want dat is het kernpunt. Plus het *biologische venster*.
Zonder dat begrip is iedere proef om elektrosensitiviteit aan te tonen zinloos en verkwisting van tijd.

In bepaalde kringen wordt er steeds gewauweld over electrogevoeligheid.
Door dat woord te gebruiken deel je mede weinig van de materie begrepen te hebben.
Honderden studies hebben aangetoond, dat mensen electro niet kunnen *voelen*.
(In navolging van Repacholi's factsheet 296, waarin hij dat adviseert.)

(Behalve natuurlijk wanneer je direct aan de 230 Volt gaat hangen!)
Het woord dient te zijn: elektrosensitiviteit.

Binnenkort gaat er een lijvige publicatie komen Psychiatrisierung der "Elektrosensiblen" waarin op wetenschappelijke wijze een aantal studies gefileerd worden en aan de tand gevoeld.

 

30-08-2010 *het bitje* September 2010

Er staat weer een nieuwe uitgave van *het bitje* online.
Deze keer enkel in het duits en engels, maar de prenten spreken voor zich.

03-09-2010 Kanker

Er is weer het een en ander te doen over kanker en die Hawk raketten.

Men kan zich grote vragen stellen over de statistieken. Zeer grote vragen.

Naar verluidt is sinds de ingebruiknamen van de mobiele telefonie het jaarlijkse aantal behandelingen met chemotherapie met het zes tot 7 voudige gestegen. Daaruit zou je mogen concluderen dat er een ietsje pietsje meer kankergevallen zijn.
De statistieken echter beweren dat het aantal kanakergevallen niet zou stijgen, in ieder geval zouden er minder mensen aan sterven.

Het is maar hoe je het bekijkt.
Als iemand komt te sterven, weet de familie doorgaans echt wel of die persoon aan kanker leed of niet.
Echter op de overlijdensverklaring wordt doorgaans echter zeer zelden *kanker* als oorzaak vermeld, doch veel meer *orgaan falen* of iets dergelijks.

Trouwens als ik in een wijk hier of daar kom, wijst men vaak naar daar, daar, daar en daar. Daar zouden allemaal mensen aan kanker lijden. En niet alleen de bejaarden, maar alle leeftijdsgroepen.

03-09-2010 Regering ?

Eigenlijk maakt het weinig uit, wie er gaat regeren.
Al die knakkers in den Haag gedragen zich maf.

Men is bezorgd over uw welzijn, en daarom moet u in een auto eengordel om doen, om uzelf te beschermen.

Maar wiet en al wat daar om heen hangt is slecht. Waarom? Omdat de overheid daar geen BTW op kan heffen.
Tabak is slecht voor de gezondheid. Daarom mag je niet in café's roken.
Maar je mag wel vrij tabakswaren kopen, en tegen een absurd hoge prijs. Want de overheid profiteert hier financieel van.
Als het werkelijk zo slecht zou zijn, zou men gewoon alle tabakswaar moeten verbieden.

De overheid wil meer zuinige auto's op de weg. Daarom doet zij de belastingen voor die voertuigen omlaag.
Nu gebleken is, dat veel mensen daarvan gebruik hebben gemaakt, wil men die belastingen weer gaan invoeren, omdat de rijkskas niet klopt.

Er was eens een minister die een wet wilde maken, dat rondslingerende dingen in auto's verboden dienden te worden, want dat zou wel eens drie verkeersdoden per jaar schelen.
Iemand die enkele kilometers per uur te hard rijdt (op een verlaten weg) wordt als een snelheidsduivel beboet. Maar kennelijk ben ik de enige waar die borden van 100 KM voor geldig zijn. iedereen sjeest mij voorbij.
Bellen in de auto schijnt toch verboden te zijn. Dat dacht ik toch. Maar er zijn zoveel chauffeurs met een koud oor, die zich daar helemaal niets van aantrekken.
Er was zelfs een dame, die over de kop sloeg terwijl ze aan het sms-en was: *Ik ben eigenlijk te moe om te rijden.* De verkeersboetes zouden met 15 % omhoog gaan.

Laten ze de boetes op het rijden *onder invloed van mobiel bellen* eens met 200 % verhogen!
Met een borrel achter het stuur mag toch ook niet; met een mobieltje ben je ook verstrooid.

 

03-09-2010 Testen elektrosensitiviteit

In de wandelgangen wordt er gemompeld, dat enkele bollebozen aan het knutselen zijn om methodes te bedenken om elektrosensitiviteit te kunnen testen.

Er zijn al vele testen in het water gevallen, omdat diegenen, welke de tests ontworpen hadden niet begrepen hebben wat elektrosensitiviteit eigenlijk inhoudt en hoe mensen kunnen reageren.
Mensen reageren niet als lampen.

Alhoewel ik al als de *emmer-man* bestempeld wordt, wil ik het toch nog een proberen uit te leggen in
*Jip en Jannekes* taal.

Men dient zich het volgende voor te stellen:
De toestand van het immuunsysteem zou men kunnen voorstellen als het hebben van een emmer in de buik.
Deze wordt langzaam gevuld met allerlei negatieve zaken.

In figuur 1 is die emmer van een *nomale* persoon te zien.
Het zwarte stelt de emmer voor, en de blauwe horizontale lijn is de pijngrens, de kritische drempel in het immuunsysteem.
Het volume van zo'n emmer is voor iedere persoon verschillend, en ook ligt de drempel bij iedereen op een andere hoogte.
Maar laten we eens uitgaan van deze imaginaire situatie.
De emmer bevat reeds wat negatieve zaken, maar die vormen nog helemaal geen gevaar. Het zal ook nog wel heel lang duren eer de drempel bereikt is.
Deze personen reageren helemaal niet op elektrosmog.

In figuur 3 is de kritische drempel bereikt (het rode is elektrosmog).
Iedere druppel, die er bij komt kan de boel doen ontploffen.
En bij de in vorige figuur genoemde exposities kan men elektrosensitief geworden zijn.
De andere kleuren in de emmer vertegenwoordigen andere belastingen van het immuunsysteem, zoals gifstoffen, zware metalen, onverwerkte trauma's, medicijnen, kontrastvloeistof, wormen, virussen en bacterien, etc.

In figuur 2 is de emmer al wat voller geworden tot bijna aan de rand.

Het immuun systeem is al behoorlijk beschadigd, maar de kritische drempel is nog niet bereikt.
De *vulling* van de emmer kan uit een zeer diverse verscheidenheid aan factoren bestaan, die zelfs helemaal buiten de elektrosmog kunnen vallen.
Bij 200 tot 2.000 uW/m² kan dat laatste open stukje tot de drempel oplopen.
Deze waarden gelden voor hoogfrequente straling; laagfrequente elektrosmog kan evenzeer inwerken.

In figuur 6 wordt een *normale* persoon belast met eenzelfde hoeveelheid, die een elektrosensitieve uit zijn dak doet gaan, als in figuur 4.
De *normale* persoon heeft geen reden om ook te reageren. Daar is een veel hogere belasting voor nodig.

De meeste studies over elektrosensitiviteit zijn daarom klinkklare onzin, omdat normale personen helemaal niet kunnen reageren, waar elektrosensitieven wel sterk op reageren.

In figuur 5 is de elektrosensitieve nog eens extra belast, boven op zijn reeds bestaande belasting. De toestand wordt dan helemaal onhoudbaar.
In figuur 4 is bij de elektrosensitieve de bom gebarsten, boven op zijn reeds bestaande belasting. Hij/zijboven ois nu elektrosensitief geworden Dan kan men al gaan reageren bij minder dan 1 uW/m².

Een elektrosensitieve kan van toestand 4 weer naar toestand 3 kan geraken, en
zelfs wanneer het immuunsysteem wat kan worden gerepareerd, de toestand van figuur 7 bereikt worden. Dat is de reden, dat een elektrosensitieve zich op verschillende momenten of dagen beter of slechter kan voelen.
De toestand of gevoeligheid blijft niet constant en kan sterk wisselen.
Ook kan de gevoeligheid voor verschillende bronnen afwisselen.

Het moge duidelijk zijn, dat voor proeven op elektrosensitieven, het belangrijk is, dat zij vóór de proef de toestand dienen te hebben volgens figuur 3.
Personen volgens figuur 2 of figuur 4 komen dus niet in aanmerking.

Zij dienen dus net onder de drempel van de blauwe lijn te zitten, en wel voor dezelfde soort elektrosmog bron. Want voor een andere soort kunnen zij geheel anders reageren.

Veel elektrosensitieven reageren verschillend of zelfs niet op bijvoorbeeld bronnen als GSM, DECT, TETRA, WLAN, 5.8 GHz, magneetvelden, *dirty air*, etc.

Elektrosensitieven reageren op hele kleine hoeveelheden elektrosmog.
Het is daarom onzinnig om er een controlegroep bij te betrekken, want die kunnen helemaal niet reageren.
(Mochten ze dat toch doen, dan waren ze niet *normaal*, maar elektrosensitief, zonder dat zij dit wisten, zoals het geval is bij veel mensen.)

Het zou natuurlijk schitterend zijn, als elektrosensitiviteit wetenschappelijk kon worden aangetoond, maar dan dient het wel goed en correct te geschieden.
Aan een halfbakken onderzoek waar alleen maar aangetoond zou worden dat elektrosensitieven niet op bronnen reageren, hebben we niets.
Kaul, Rubin en Frick maakten ook principiele fouten.

04-09-2010 LTE ofwel 4G

Er wordt gemeld, dat er proeven gemaakt worden met LTE, of 4G. de opvolger van UMTS of 3G.
De verwachtingen zijn hoog gespannen, maar de toekomst moet nog uitwijzen of dat wel bewaarheid wordt.

Telenet.be doet proeven rond Mechelen, in Nederland heeft men ook eea onderzocht, en in Duitsland, in Brandenburg, met name in Kyritz heeft Deutsche Telekom een 80 meter hoge mast geplaatst.
(Zie foto hiernaast van Deutsche Telekom)
Voor resultaten zal men moeten wachten, want er is nog helemaal geen ontvangst apparatuur. Die hoopt men in de herfst te hebben, maar dat zal wel later worden en met mondjesmaat.

De mast te Kyritz zou een gebied van 10 km kunnen bestrijken, en werkt rond de 800 MHz.

LTE gebruikt OFDM, net als WIMAX, hetgeen storingen op de DVB-T kan geven, (Zie onze melding dd 28-07-2010 Bommetje)

De downloadsnelheid zou 2 MBit/s gaan bedragen. Een snelheid van 170 MBit/s is alleen haalbaar, wanneer men naast de antenne zit en alleen is.Want de signalen van de zendmast moeten door alle gebruikers gedeeld worden. Men verwacht per cel een snelheid van 50 MBit/s te kunnen halen, dus voor een hele cel, niet voor de enkele deelnemer, want de hoeveelheid wordt door het aantal deelnemers gedeeld.

Meldingen wijzen er op, dat toch in eerste instantie per kabel gewerkt gaat worden en niet mobiel.
De LTE aansluitingen worden als vaste net aansluitingen verkocht.

Mobiel LTE zal pas einde 2011 mogelijk zijn. Dat zal dan op de band 2.6 GHz gebeuren en wel alleen in de stedelijke gebieden.

Ook verwacht men, dat de ontvangst toestellen met alle frequenties en standaards overweg zouden kunnen

09-09-2010 Testen elektrosensitiviteit deel 2

Zoals ik herhaaldelijk heb gesteld, dat ik het invullen van enquete formulieren bij proeven niet realistisch vind daar de emoties en korte termijn geheugen in de war kunnen liggen, ben ik voorstander van het direct aan de proefpersoon meten van een aantal parameters, die de inwerking van de elektrosmog exposities op het lichaam direct en nadien kunnen registreren, opdat objectieve gegevens verzameld kunnen worden.
(Die advocate bij het zwitserse ETH onderzoek had op de formulieren zomaar wat ingevuld, omdat zij helemaal in de war was.)

Nu heeft men in Frankrijk in dat bekende bos EEG metingen aan een elektrosensitieve persoon gemaakt.
En zo hebben we nu een wetenschappelijk bewijs, dat elektrosmog wel degelijk een funeste invloed op het lichaam kan uitvoeren.

Het verslag, door StopUMTS vertaald, staat hier: EEG_scans_geven_wetenschappelijk_bewijs_EHS_Franse_09_09_2010.pdf

Tja, de stelling van het Kennisplatform EMV dat het allemaal *tussen de oren zit*, wordt nu wel op een geheel andere wijze aangetoond.

In ieder geval weer een teken, dat het voorzorgsprincipe toegepast dient te worden.

17-09-2010 LTE in Polen

Naast het 800 MHz en 2,6 GHz frequentiebereik kan LTE ook in het voor GSM voorziene frequentiebereik van 1800 MHz worden ingezet, zoals men nu in Polen is gestart.
Dat wil zeggen, er zijn zendmasten, maar nog steeds geen mobieltjes.
Er ewas al een melding dat het gebruik van GSM1800 aan het afnemen is.

Naar het schijnt zijn de Russen ook bezig een LTE smartphone te ontwikkelen.

19-09-2010 Meetapparatuur

Op Pagina6.html zijn nieuwe foto's geplaatst van de door mij gebruikte meetapparatuur en antennes/probes. De laptop is niet afgebeeld.
Er is nog meer, maar dat wordt niet altijd meegenomen.

 

20-09-2010 Degeneratie

Op Nu.nl staat te lezen: Het aantal dementerende Nederlanders zal binnen vier decennia verdubbelen tot een half miljoen. De kosten van de verzorging van deze mensen neemt in dezelfde mate toe, van 7,5 miljard euro per jaar nu tot zo'n 15 miljard euro.

Tja, hoe zou dat nu toch komen?

In het Freiburger Appell dd. 2002 werdf al gesteld: Bij onze patiënten stellen wij de laatste jaren een dramatische toename vast van zware en chronische aandoeningen, specifiek o.a.
hersendegeneratieve aandoeningen (bv Morbus Alzheimer) en epilepsie

Daar ons de woonomgeving en gewoontes van onze patiënten in de regel bekend zijn,
zien wij, speciaal na gerichte vraagstelling, steeds meer een duidelijke samenhang in tijd
en ruimte tussen het optreden van deze ziektes en het begin van een zenderbelasting
bijvoorbeeld in de vorm van
• installatie van een GSM antenne in de direkte omgeving van de patiënt
• intensief gebruik van een gsm toestel
• aanschaf van een DECT-draadloos-telefoon in de eigen woning of bij de buren.
Wij kunnen niet meer in een zuiver toevallige samenloop van omstandigheden geloven.

Let wel, dit was reeds in de oudheid, anno 2002, bij een groot aantal artsen bekend.

Salford stelde in zijn studie dd 2003:
The intense use of mobile phones by youngsters is a serious memento.
A neuronal damage of the kind, here described, may not have immediately demonstrable consequences, even if repeated. It may, however, in the long run, result in reduced brain reserve capacity that might be unveiled by other later neuronal disease or even the wear and tear of ageing.
We can not exclude that after some decades of (often), daily use, a whole generation of users, may suffer negative effects maybe already in their middle age.

Ook stellen enkele duitse artsen, dat zij steeds vaker de ziekte van Parkinson bij relatief jeugdigen aantreffen.

De *wetenschappers* onderzoeken nu koortsachtig of dat aan het eten van spinazie of spruitjes kan liggen, maar de ook voor de hand liggende oorzaak, de afgod mobiele telefonie wordt steevast buiten de onderzoeken gehouden.

Een veelvuldig voorkomend feit is dat oma en opa zo'n handige DECT telefoon van hun kinderen cadeau krijgen. Ik denk niet dat het boosaardige opzet is, maar wel grenzenloze domheid.

Ik denk dat de bovengenoemde verwachtingen aan de optimistische kant zijn. Het zal veel erger worden.

De franse specialist Dominique Belpomme stelt nu, in 2010, zelfs dat het krijgen van Alzheimer op een leeftijd van 45 jaar groter is dan het krijgen van kanker. Hij konstateert een wekelijkse toename van patienten, met hoofdpijn, geheugenproblemen, concentratiestoornissen, problemen met het moeilijk uit zijn woorden komen, en dyslexie.

 

22-09-2010 Vrom

Zou VROM tot inkeer zijn gekomen?
Zou men daar verstand hebben gekregen?
Misschien omdat het Kennisplatform EMV dat Kennisbericht over Elektrosensitiviteit heeft teruggenomen?

Ja, ze willen nu op de valreep 9 miljoen besteden aan iets wat voordien niet kon en mocht bestaan.

Bijna 9 miljoen euro is nodig om Nederland beter te beschermen tegen nucleaire en elektromagnetische straling, bijvoorbeeld door hoogspanningskabels.

Zouden we dan allemaal een aluminium hoedje krijgen?

22-09-2010 Officiële zwendel met metingen

Breedband meters zijn best leuke meters en kunnen goed het een en ander weergeven.
Echter, bepaalde beweringen en aannames kloppen niet.

Zowel door het Antennebureau als het belgische BIPT wordt aangenomen, dat dergelijke meters ALLE signalen binnen het meetbereik van de meter, en uiteraard de antenne, en dus binnen een groot frequentiebereik, kunnen meten.
En dat de meter de som van al die signalen weergeeft.
En dat is pertinent niet juist.

Hierover heb ik wat gepubliceerd:
in het duits: http://www.hetbitje.nl/bitjeD20109h.pdf
in het engels: http://www.hetbitje.nl/bitjeE20109e.pdf
Naast de hier aangehaalde metingen hebben wij ook nog metingen laten verrichten bij 1kHz, 100 kHz,
11 MHz en 80 MHz bandbreedte.

Het komt er op neer, dat een breedband meter enkel het sterkste signaal kan meten, en op het display daar de waarde van aangeeft.
Alle andere in het meetbereik bevindende signalen kunnen dus NIET meegemeten worden, en zeker niet bij elkaar *gesommeerd* worden, zoals nu gesuggereerd wordt.
.
Stel, men heeft een signaal van 1,47 V/m (ofwel 5732 uW/m2).
Wanneer dat het enige signaal is, klopt die 1,47 V/m als aanwezige veldsterkte.
Maar mochten zich er nog andere signalen bevinden, bijvoorbeeld 9 andere signalen van bv. 1,40 V/m (ofwel 5199 uW/m²), dan wordt dat 46.791 uW/m², ofwel 4,2 V/m.
Tesamen met het gemeten signaal wordt dat 52.523 uW/m², ofwel 4,45 V/m.
Toch stelt men tegenover de burger, dat men onder de 3 V/m voor GSM900 blijft.

Door Agentschap Telecom, evenals het belgische BIPT wordt veelal een Wandel&Goltermann of Narda EMR-300 gebruikt, welke een breedbandmeter is.
(De Narda SRM-3000 is wel een selektieve meter, maar wordt weinig gebruikt.)
Bij gewone breedband meters hoort vaak een logarithmisch periodische meetantenne.
Daarmee is het mogelijk om door het richten van de meetantenne, zendmasten te *peilen*.
De openingshoek van dergelijke antennes kunnen groter of kleiner zijn, maar men kan zo verschillende elektrosmog bronnen peilen.
Als het een goede breedbandmeter is, kan men via de audio uitgang horen wat voor soort signaal men te pakken heeft (alleen is die van GSM900 en GSM1800 hetzelfde).
Op mijn website onder Info staan zo een aantal opgenomen modulaties als geluidsfragmenten te beluisteren.
Naast de bovengenoemde antennes zijn er ook omnidirectionele meetantennes.
De Narda EMR-300 gebruikt ook vaak een dergelijke antenne.
Deze antenne meet enkel rondom, en kan dus NIET op een bron gericht worden.
Derhalve is het onmogelijk om te kunnen bepalen welk soort bron men aan het meten is.

In Vlaanderen zijn nu nieuwe grenswaarden van kracht.
Voor GSM900 is dat 3 V/m per antenne.
(Er speelt hier veel meer dan het publiek wordt wijsgemaakt, zie 15-07-2010 Compilatie Belgie onder Nieuws op mijn website. Het wordt voorgesteld alsof er in Belgie maar één soort straling is, nl. de GSM900, en men zwijgt over de andere signalen.)
Dat impliceert dat het BIPT een GSM900 zendantenne moet opsporen, wat zij met een omnidirectionele antenne niet kan, en enkel en alleen die betreffende GSM900 zendantenne dient te meten.
Nu doet men of dat wel gebeurd is, maar niemand weet welke het sterkste signaal was. Dat zou best een Wimax of een DVB-T signnaal kunnen zijn, of een DECT.
(Op bepaalde plaatsen meet ik tegenwoordig al hogere stralingshoeveelheden van DVB-T dan van GSM/UMTS.)
Toch stelt men tegenover de burger, dat men onder de 3 V/m voor GSM900 blijft.

Dat de BIPT er helemaal een potje van maakt blijkt uit hun rapportages.
Zij stellen meetwaardes voor van 0,47 of 0,38 V/m (586 en 383 uW/m²).
De mimimale meetwaardes van de Narda apparatuur begint pas bij 0,80 V/m.
Hier wordt net zo geknoeid als destijds bij het TNO-Cofam onderzoek, waar men beweerde met een meetsonde, die kan meten van 3 V/m tot 300 V/m, waarden van < 1 V/m gemeten te hebben.

En deze waarden zijn dus enkel het sterkste signaal. Er kan dus best veel meer aan de hand zijn, maar dat wordt niet gemeten.
Navraag leert dat het BIPT wel degelijk meettoestellen heeft, die frequentieselektief kunnen meten, maar die laat men liggen.
Breedbandig is wel gemakkelijker en minder tijdrovend.

IK vind het schandalig dat de burgers wat op de mouw wordt gespeld, omdat men niet correct metingen verricht.

Het Antennebureau heeft vol trots bekendgemaakt, dat de veldsterktes in Nederland de afgelopen jaren nagenoeg niet hebben toegenomen.
Tja, als je knoeit met metingen is dat gemakkelijk te stellen.
Maar het is wel hardstikke fout.

Ik ben in kontakt met het LNE (de Vlaamse Overheid) die nu met het BIPT zoekt naar antwoorden, en tevens met het Antennebureau, welke ik verzocht heb opnieuw metingen te doen, maar dan wel juist en correct.

Het Antennebuerau verwijst ook naar de *experts* van het Kennisplatform EMV, die een publicatie Kennisbericht *Meten van elektrosmagnetische velden* heeft uitgebracht, maar dat bevat onjuistheden.
Specifiek het hoofdstuk over breedbandmeters is pertinent onjuist.
Wat gesteld wordt is technisch onmogelijk. Men kletst er vrolijk op los.

Toch stelt men: Voor het uitvoeren van een betrouwbare veldsterktemeting zijn richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen zijn opgesteld om de betrouwbaarheid van de resultaten te garanderen.
Die gegarandeerde betrouwbaarheid stelt dus niets voor.

Kennelijk begeeft het Kennisplatform EMV zich op terreinen, waar haar kennis ontoereikend is, zoals meettechniek en elektrosensitiviteit.

Leuk is ook om te vermelden dat de woordvoerder van de Gezondheidsraad, dr. Eric van Rongen vindt dat mijn meetmethodes van twijfelachtige kwaliteit zijn, zoals hij schriftelijk aan derden mededeelde.
Ik stel dat hij daar niets van afweet, en kennelijk ook niet wat het Antennebureau uitspookt.
Toch kan men kennelijk toch nog wat van mij, als ongeletterde, leren.

Want dat we voor het lapje gehouden worden staat als een huis.
Ik weet alleen niet wat de beweegredenen zijn: Is het onkunde, onwetendheid, gemakzucht of opzet?

Vervolgens wat andere types van omnidirectionele antennes.
Deze kunnen alleen maar rondom meten, maar niet een bron peilen.
En nu wat voorbeelden van logarithmisch periodische antennes.
Dat kunnen richt- als ook meetantennes zijn.
Hiermee kan men een bron peilen.

04-10-2010 LNE-BIPT Belgische toestanden

In Belgie hanteert men strengere grenswaarden dan elders. Waarom eigenlijk?

Uit oogpunt van volksgezondheid? Dat zou je denken, maar dat is het niet.

De belgische Gezondheidsraad heeft al jaren geleden 3 V/m als grenswaarde voorgesteld. Dat heeft nu navolging gevonden, althans ten dele. In Brussel helemaal, maar niet in Vlaanderen.
In het Brusselse Gewest geldt de 3 V/m als algemene grenswaarde.

De Vlaamse overheid dacht, waarom makkelijk als het ook moeilijk kan?
De interesse van de Vlaamse Overheid, het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, LNE, staat lijnrecht tegenover de belangen van de burgers.

Kernpunt van de burgers is, dat zij zo weinig mogelijk straling te verduren hebben.
Het zal hen egaal zijn welk soort straling dat is, als het maar weinig is.

Het LNE heeft nu, in afwijking van de Brusselse Gewest regels, een Besluit met een enorme sneltreinvaart erdoor gejast, zonder dat iemand in de gaten had wat er eigenlijk speelde.
Natuurlijk, de regeltjes zijn conform nageleefd, maar de communicatie naar buiten toe was en is allerbelabberdst.

Het LNE doet voorkomen alsof er in Vlaanderen maar één enkele stralingsbron aanwezig is, namelijk GSM900. Men spreekt niet over al die andere stralingsbronnen, die ook als een deken over u heen vallen.
En de media? Die weten van niets.

Uitgangspunt is dus GSM900, waarvoor een grenswaarde geldt van 3 V/m per zender.
(men vermeldt niet dat dit voor GSM1800 4,12 V/m en voor UMTS 4,34 V/m is.)
Dat wil zeggen, dat iedere enkele GSM900 antenne niet meer mag zenden dan 3 V/m.

Het LNE heeft grootmoedig aangeboden dat het BIPT gratis metingen zal verrichten bij diegenen die zulks wensen. Het BIPT handelt dus volgens opdrachten en instructies van het LNE!
Het BIPT meet vervolgens de aanwezige straling met een zg. breedband meter, voorzien van een omnidirectionele antenne.
Die antenne impliceert, dat niet gericht een speciale zender, maar rondom gemeten wordt, zodat dus niet bekend is wat voor een zender en welk soort signaal er gemeten wordt.
Dat kan GSM900, maar ook UMTS, of Wimax of de DECT van de buren zijn.

Voorts is het zo, zoals ik in de laatste uitgaves van *het bitje* heb aangetoond, dat een breedband meter niet signalen kan sommeren, en dus steeds slechts één enkel signaal kan meten, namelijk het sterkste. Aangezien de meeste signalen nogal schommelen, worden er metingen gedurende 6 minuten verricht, en daaruit rekenkundig het gemiddelde berekend. Dus niet de piekwaarden, maar een gemiddelde.

Verder is het zo, dat deze meters enkel RMS meten, hetgeen al lager is dan zg. *piekwaarden*.
Met andere woorden met meet het gemiddelde van gemiddelden.

En dat getal wordt de burger voorgehouden als zijnde de straling waaraan hij is blootgesteld.
Men kan het zo zien: Men meet de hoogste boom in een bos. Maar dat is geen maatstaf voor de hoeveelheid hout in dat bos.
De door het LNE in haar rapporten voorgestelde gemeten waarden van bijvoorbeeld 0,38 of 0,47 of zelfs 1,47 V/m, zijn slechts het gemiddelde van gemiddelden, niet de opgetreden piekwaarden.
En het kan best zijn, dat wanneer de andere signaalsterktes er bij betrokken worden, men ver over de gestelde 3 V/m heen komt, want dat is wat biologisch relevant is.

Alle andere aanwezige signalen, weliswaar zwakker, alsook andere GSM900 signalen, worden zo buiten beschouwing gelaten.

Het is alsof je in de volle regenstorm staat en de BIPT houdt een borrelglaasje omhoog, en stelt dat dat jouw belasting is.

Dat klopt als een bus (of als een zere vinger), want dat is inderdaad de belasting van alleen dat borrelglaasje.

Die andere belastingen kan de BIPT wel in kaart brengen, maar men heeft de instructie, dat wanneer de gemiddelde gemeten waarde onder de 2-3 V/m blijft, zij hun spectrumanalyser ingepakt kunnen laten.
Daarmee kan men over een groot frequentietraject meten, dus over meerdere verschillende zenders.
Tja, en daar maakt men ook weer dezelfde fout.
Ook hier worden er markers geplaatst op de sterkste zenders, dus één bij GSM900, één bij GSM1800 en één bij UMTS, etc.
En ook hier worden de ernaastliggende zenders buiten beschouwing gelaten.

Dus ook hier wordt de totale belasting welke de burger over zich heen gestort krijgt niet aangegeven.

De regeltjes zijn keurig opgevolgd, alleen deugt er niets van.

Een borrelglaasje is toch iets geheel anders dan volkomen natgeregend te zijn.

Over de cumulatieve norm kunnen we kort zijn.
Er geldt voor GSM900 een grenswaarde van 20,6 V/m (voor GSM1800 29,1 en UMTS 30,7 V/m).

Weinigen realiseren zich, dat om aan die cumulatieve normwaarde te komen, en men 20,6 V/m wil halen, er 47 GSM900 antennes à 3 V/m nodig zijn.

De pers en media hebben daar geen gewag van gemaakt, en ook de politiek niet.

.
Voorts is het zo, dat in de praktijk de burgers een kakofonie (*Wellensalat*) van allerlei verschillende hoogfrequente en laagfrequente frequenties (modulaties, pulsrates) over zich heen krijgen, die een bepaalde biologische uitwerking kunnen hebben.

Nee, met gezondheid heeft het weinig te maken.
De BIPT valt weinig te verwijten, want zij volgen enkel hun instructies op.
Het is het LNE, die er een potje van maakt.
Hun regels klinken mooi op papier, maar met gezondheid heeft het weinig te maken.

 

22-10-2010 *het bitje* November 2010

Er staat weer een nieuwe uitgave van *het bitje* online.
Ook deze keer enkel in het duits en engels, maar de prenten spreken weer voor zich.